Suspensió del contracte de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,86 KB

 

La Perspectiva comunitària en el treball social (Sílvia Navarro, 2004)- Des de la Mirada sistèmica-ecològica es defineix la comunitat com un “Sistema de Vinculació, o com relacions constitutives d’una xarxa social que contribueix a La determinació de la integració i el recolzament social ”.

- Es considera L’usuari-client com un subjecte implicat en el conjunt de sistemes que L’engloben i en els quals participa. L’univers relacional de les persones Proporcionen els recursos clau per la integració, La pertinença, la competència, etc.

- El TS es Preocupa per refer les relacions individu-sistema i sistemaindividu (per ex: el TS es preocupa per motivar els pares perquè portin el seu fill a l’escola i També per sensibilitzar a l’escola per tal que tinguin en compte les

dificultats Del nen).

- Cal fer èmfasi, en paral·lel, en l’ambient, enfortint i/o establint xarxes de recolzament Social, i en l’individu, apoderant-lo i ajudant-lo a superar els obstacles Ambientals que impedeixen l’assoliment de les seves metes vitals.

- El treball Social busca una comprensió dels problemes des d’una dimensió que Va més enllà dels subjectes; és a dir, que els problemes o solucions Als fenòmens socials han de ser percebuts com a resultats de processos i Relacions socials (Barbero, 2008).

- L’enfocament Generalista garantiria la mirada holística de la intervenció social, vetllant Perquè, un cop valorada la situació en què cal intervenir, s’activi el procés Més adequat per a solucionar el problema identificat (Gaitán, 1998)

2.2. Participació


Hem d’entendre la ciutadania com un Conjunt de drets (civils, polítics i socials) però també com una responsabilitat. Avui hem d’assumir el repte de crear i desenvolupar els espais i Les condicions Estructurals i culturals necessàries per la participació.
I així anar-nos Construint plegats com a ciutadans. (Folgueiras, 2006)

ACCIÓ COMUNITARIA


Abarca un conjunto de acciones Desarrolladas por multitud de actores, que pueden incorporar o no a Profesionales, y que hacen referencia a espacios y a escenarios compartidos. En Dichas acciones se consensuan objetivos y se pactan significados de cara a Alcanzar unas metas que se orientan hacia la transformación social (Llena i Úcar,2006).

- Proceso de Capacitación democrática en el que las personas analizan sus problemas, buscan Soluciones e intervienen en las decisiones que les afectan, lo cual desarrolla La conciencia de sus cualidades y potencialidades, y les permite asumir la responsabilidad De su propio desarrollo individual y colectivo (Natalio Kisnerman, 1983).

TASQUES


1.- Descobrir Necessitats i potencialitats.

2

- Presa de contacte amb la gent, treballar per consciència i possibilitat de Millora, reunir la gent.

3

- Formar I establir les estructures col·lectives, repartir les tasques. Processos Organitzatius Responsabilització progressiva 4.
- Ajudar a identificar i elaborar objectius, clarificar, prioritzar.
5.- Mantenir la organització activa (acció) Tenir cura de les Relacions, dela comunicación (emocional)
6.- Apartar-se i concloure.

Dimensió cultural/simbólica


Les relacions que es construeixen a Partir dels processos comunitaris afavoreixen la trobada cultural, la Construcció d’interpretacions comunes de les problemàtiques i la identitat Col·lectiva.
Dimensió relacional Aquestes experiències permeten trencar Amb l’aïllament i incrementar la Xarxa social de les persones i els grups, ofereixen oportunitats de Participació i redensifiquen el teixit social dels territoris.

Dimensió educativa

Les experiències organitzatives són una Oportunitat per a l’aprenentatge d’habilitats, l’exercici de responsabilitats, El intercanvi d’informació, de planificació i organització, etc.

Dimensió política


Apoderament, mobilització i politització Dels grups organitzats que els permet incidir en la transformació de les seves Condicions de vida.

Definint el tc


El treballador comunitari és un Professional que aporta suport organitzatiu i tècnic a un grup de persones, o a Una comunitat, que inicia o desenvolupa una acció comunitària. (Lamoreux et Al., 2005)

El protagonisme del treballador comunitari Es buida a mesura que el grup guanya en autonomia. El grup guanya en autogestió A mesura que avança l’experiència i guanya en autonomia. (M. Barbero, 2009)

Dimensió referencial (què és el que hi ha?) Dades estadístiques, Anàlisi Documental (memòries, projectes, estudis...), Entrevistes, Sociograma

Dimensió reflexiva (com ho veiem?) Grups de discussió Entrevistes grupals Tallers de barri Interlocució amb l’ajuntament, Tallers amb el comitè tècnic

Dimensió performativa (què podem fer?) Tallers de barri, Sessions amb els Grups comunitaris, Tallers amb el comitè tècnic, Interlocució amb l’ajuntament

Organització 2 dimensions Relacionals – Dialeg i treball en comú Substantius – contingut concret (educ-habitatge…)

La fase de preparació:


Què Fer junts per viure millor al barri?

La fase De la crítica:

Què ens impedeix viure millor al barri La fase de la imaginació:
En un primer moment es tracta de Transformar el negatiu en positiu.

La fase De construcció:

Es tracta d’escollir prioritats i tornar al principi de realitat. Taller per decidir el futur (Norynberg, 2001)


Entradas relacionadas: