Subgeneres de la narrativa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,21 KB

 

Ubi sunt->"on són"/ Captatio benevolentia ->crida l'atenció del lector / Locus amoneus->reproducció d'un espai per l'home x ser felíç /Beatus ille->  valora la natura x la seva senzillesa. /Descriptio puellae-> descripció física d'una noia /  Fugit irrepa..->fugacitat vida, cnvida al carpe diem,/ contemptus mundi-> menyspreu pel món / Sic transit..->fugacitat béns materials. /Ne quid nimis -> "res en exés".

LÍRICA


L'autor expressa sentiments. / Vers mitjà d'expressió / funcions expressiva ( emissor manifesta els seus sentiments ) poètica ( vol crear un efecte estètic en comunicar el missatge).  

SUBGÈNERES LÍRICA CULTA


1-Himne

Expressa sentiments i ideals elevats, que lloa una persona o celebra 1 esdeveniment important.

2-Oda

Cmposició de to elevat sobre asumptes importants i diversos que preocupen i inspiren al poeta. /3- Elegia:
Expressa sentiment de dolor x la mort d'una persona estimada. / 4: Cançó:
Composició de tema amorós, to entusiasta i vibrant. / 5:Sàtira:
Critica de manera burlesca els vcis i els defectes de les persones i de la societat en general.  

SUBGÈNERES LÍRICA POPULAR


1-Cançó

A dif. Culta, consta de mètrica i estrofes lliures, la temàtica és ben diversa (sentimental..)

2-Goig

Cançó a la Mare de Déu o els ants. / 3-Nadala:
Cmposició de temes relacionats amb el nadal. /4-Corranda:
Cançó popular improvisada sobre temes com l'amor, la religió..

RECURSOS LITERARISMorfosintàctics


1-Anadiplosi

Repeteix últim i primer. / 2-ANÀFORA:
Repeteixen els del principi. /3-ASÍNDETON:
Res uneix paraules o oracions. / 4-POLISÍNDETON:
Alguna cosa ho uneix tot.

/5-El·lipsi:

obvien pareules sobreenteses.

/6-Enumeració

Formulació continuada/ 7-Hipèrbaton:
Alteració ordre lògic paraules.

/8-Quiasme:

ABBA /9-PARAL·LELISME:
Repetició d'1 mateixa estructura sintàctica.

Fònics


1-ALITERACIÓ

Repetició sons iguals. / 2-Metaplasme:
Canvi fonètic/ 3-Onomatopeia:
Imitacoó d'un soroll. /4-Paronomàsia:
Joc de paraules, s'oposen. 

Lèxics:


1-ANTÍTESI:

dins una mateixa frase 2 que s'oposen. / 2-HIPÈRBOLE:
exageració que s'allunya de la realitat. / 3-METÀFORA:
un terme real i un imaginari.

/4-PERSONIFICACIÓ

Atribució de qualitats humanes a éssers irracionals. /5-SINESTÈSIA:
intercanvi de sensacions provinents de diversos sentits.


NARRATIVA


: relata fets externs a la realitat de l'autor. 1-Elements essencial és el narrador, intermediari entre la història i el públic. /2- Empra la prosa. /3-Funcions referencial (el narrador informa d'uns fets que succeeixen en un món extern a ell) poètica ( l'autor vol crear un efecte estètic amb la prosa que ha emprat.)

ELEMENTS NARRATIVA:·Narrador

Explica la història. 3 tipus:
1-n. Omniscent (3a persona i ho sap tot dels personatges)
2- n.Protagonista (narrador i protagonista són el mateix (1a persona)).
3--n testimoni (explica el que veu). ·

Personatges:

  Caract. Psicològiques: 1-rodons: s'adapten a noves situacions. /2-Plans: inamovibles. /3-Tipus: imatge estereotipada (galant..) Imprtancia en l'obra: 1-Principals o protagonistes: el pes recau sobre ells./2-Secundaris: cndicionen positivament o negativament les accions dels principals. /3-Ambientals: ajuden a caracteritzar el context.          

Caracterització

1-directa: narrador presenta directament els protas i els descriu. / 2-indirecta: el lector els va coneixent.     

SUBGÈNERES NARRATIUS:


1-Novela:


La febre d'or

molt llarg, és el més complex.

/ 2-Conte


Els 20 corders de Blanes

breu de fets ficticis x moralitzar o entretenir. /3-Llegenda:

El compte Arnau

Parteix d'un fet històric real que s'ha anat deformant x la societat.

/4-Rondalla


En Pere sense por

narr. Popular , combina elements fantàstics amb reals./5-Quadre de costums:

L'auca de la Pepa

  representa ambients, uns costums o uns tipus de classes socials amenaçadés de desaparèixer. /6-Épica:

Canigó

narra fets gloriosos.

TEATRE:


  literatura destinada a ser representada, gènere literari oral que planteja temes per mitjà del diàleg directe, no existeix narrador. 

ELEMENTS TEATRE


1-Text:

text principal (diàlegs personatges) es divideix en actes, els actes en escenes. I el text acotat (aclariments x representar correctament l'obra).

2-Actor-personatge

Actor es cominica mitjançant: diàleg/monòleg/l'apart.

3-Escenificació:

formada per l'escenografia, l'attrezzo, el amrc escènic i la posada en escena.

SUBGÈNERES TEATRALS (3):

1

-obres teatrals cultes


1(1)- Tragèdia

Conflicte entre l'heroi i el destí, presenta asumptes elevats i acaba amb la mort de l'heroi. / 2(1)- Comèdia:
Conflictes quotidians, provoquen el somriure i el bon humor, final felíç. / 3(1)-Drama:
Intermèdia entre les dos, conflicte de forçes humanes, desenllaç tràgic i dolorós.

2-Obres teatrals populars:1(2)- Entremès

Caràcter burlesc, intercalada entre dues parts d'una comèdia.

/ 2(2)-Sainet:

escenifica el final de les funcions./ 3(2)- Teatre religiós:
de tema nadalenc o Setmana Santa.

3-Obres teatrals musicals:1(3) Òpera:

obra tancada amb tema tràgic. / 2(3)Sarsuela:
Origen hispànic, combina parts cantades i recitades. / 3(3) Opereta:
Tema principal la frivolitat dels amients cortesans.

/ 4(3)- Musical modern:


teatre amb elements de música rock.. 

LA DIDÀCTICA


Transmetre idees i opinions sobre un ensenyament filósòfic. 1assaig: obre breu desenvolupa tema concret. 2-epistolari- cartes privades de diversos temes. 3- diàleg: representa comentaris sobre diversos temes en forma de diàleg. 4-Faula: obra protagonitzada per animals que donen un ensenyament moral. 5-Sàtira: escrit en vers que critica i riducalitza els defectes d'algú o d'alguna cosa.

Entradas relacionadas: