Què és una solució d’un sòlid en un líquid

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 21,08 KB

 

3.Indica Si les següents afirmacions són vertaderes o falses:

·La Següent figura correspon a un sacarolitzador: Falsa.

·El xarop és un exemple de forma oral tòpica: Falsa.

·Un Xarop de sucre invertit està format per una mescla de sorbitol i glicerina: Falsa

·Els Xarops són solucions límpides amb sucre dissolt i altres components: Verdadera.

·Els col·
Lutoris són solucions alcohòliqües, límpides i edulcorades, amb colorants i Aromes: Falsa.

· Els col·lutoris són dissolucions o suspensions Estèrils, d’una o vàries substàncies medicamentoses en un vehicle aquós o oliós Destinades a la seva instal·lació en el sac conjuntiu: Falsa

·El pH De la sang és 5.5: Falsa.

·La Isotonicitat s’aconsegueix amb una dissolució aquosa amb el  0,9% de NaCl: Verdadera.

·La Esterilització amb radiacions ionitzants és un exemple de mètode físic D’esterilització: Verdadera.

·La Plasmòlisis es produeix quan hi ha una concentració alta de clorur de sodi: Verdadera.

·El metabisultit De sodi és un agent viscositzant utilitzat en la formulació de gotes Oftàlmiques:Falsa.

·El Següent esquema correspon a l’elaboració d’un injectable tipus suspensió: Falsa.

·En la Següent figura queda descrita la hemòlisi: Falsa (plasmolisis).

·En la Següent figura queda descrita la plasmòlisi: Falsa (hemòlisis).

4.Quins Avantatges presenten les formes farmacèutiques líquides d’administració oral?


Fàcil Administració, per a grans i petits,no han de dissoldre’s prèviament a

l’absorció.

5.Indica Què és una solució extemporània


El que es Reconstrueix en el moment en el que serà utilitzat, amb un període curt de Caducitat.

Enumera les diferents Solucions orals tòpiques


Col·lutoris, Gargarismes i elixirs.

6.En què Es diferencien un xarop simple i un medicamentós


Els simples, no Esta format per aigua i sacarosa, i el medicamentós porta principi actiu.

7.Quins Són els diferents tipus de contaminació d’una solució oral?


Impureses Dissoltes,microorganismes,partícules en suspensió.

8.Quin Origen poden tenir?


Operador, Equip,area d'elaboració, material de acondicionament primari i solució Original.

9.Descriu Detalladament l’esquema d’elaboració d’una solució oral


Operació, area D'elaboració, material de acondicionament primari, solució original i equips.

10.Quins Són els components d’una dissolució?


Dissolvent, Cosolvents i solutos.

11.Quin Tipus de filtre s’utilitza com a prefiltre en la preparació d’una dissolució?


Filtres de Profunditat

12.Què és Un xarop simple? Posa 3 exemples


Dissolució d´aigua i sucre a prop de la saturació.

Exemples: Xarops simples de sacarosa,Xarop de glucosa,Xarops de sorbitol.

13.Quins Són els mètodes d’obtenció de xarops?


Mètode en fred:

-Amb agitació

-Amb percolació

-En sacarolització

  Mètode Calent.

14.Quins Són els principals controls que es realitzen als xarops?


 Característiques físiques, químiques i Organolèptiques dels xarops.

15.Quins Problemes es poden presentar en l’elaboració d’un xarop simple de sacarosa en Calent?


Hi ha dos Desavantatge importants: la caramel·lització i la inversió de la sacarosa.

16.Com es Preparen els elixirs?


Es fa per simple Dissolució. Primer es dissolen els components solubles en aigua amb agitació. Després es posa l’edulcorant (sacarosa). A part es dissolen els compost Solubles en alcohol i finalment es barregen les dues dissolucions.

17.Indica Per què un col·lutori ha de ser viscós?


Per afavorir L’adherència a la zona d’aplicació.

18.Quines Diferències trobeu entre les dissolucions i les suspensions?


Que les Suspensions són mescles de dissolucions.

19.Quins Agents s’utilitzen com a suspensors a les suspensions?


 La goma guar, xantan o derivats de la Cel·lulosa.

20.Què és El xarop de sucre invertit?


Són xarops constituïts Per mescles equivalents de glucosa i fructosa, posseeixen major poder Edulcorant i viscositat que els xarops de sacarosa.

21.Els Xarops obtinguts en calent solen tenir un color ambre, quina és la causa D’aquest color?


La caramel·lització I la inversió de la sacarosa.

22.Solucions alcohòliqües, límpides i edulcorades, amb Colorants i aromes. Es fa servir quan els fàrmacs són insolubles en aigua sola.


          Les característiques anteriors corresponen a:

A)  Col·lutoris     B)  Gargarismes            C)   Solucions per a glopeig        D)   Elixirs

23.De la següent llista indica quin seria el millor Regulador de pH per a una suspensió oral:


A)  EDTA            B)  Àcid nítric   C)   Àcid cítric    D)   Benzoat de potassi

25.Enumera Les característiques físiques que s’analitzen en un xarop


La temperatura D’elaboració, la viscositat dinàmica o coeficient de viscositat,la densitat,el poder rotatori.

26.Enumera Els components d’una suspensió oral


- Principi Actiu              - Agents humectants

- Agents Viscositzants    - Col·loide protector

- Agent floculant -         -Reguladors de pH  

- Edulcorants                - Antiescumant

- Conservants               - Aromatitzants

- Colorants                   - Secuestrant

27.Què Són els injectables?


Són preparacions Estèrils destinades a ser injectades.

28.Quins Són els tipus d’injectables?


Injectables per a Infusió.

Preparacions per Diluir d’ús parenteral.

Pólvores d’ús Parenteral.

Implantes.


29.Quins Són els requisits que ha d’acomplir un injectable?


Limpidesa.

Neutralitat.

Isotonia.

Esterilitat.

Apirogenic.


30.Què li succeeix a una cèl·lula en els següent Casos?


A)La concentració al seu voltant és inferior al 0,9% De NaCl?

B)La concentració al seu voltant és superior al 0,9% De NaCl?

31.Com es Classifiquen els productes a esterilitzar?


Productes líquids Amb esterilització terminal.

Productes líquids Amb filtració esterilitzant

Productes líquids Sense esterilització terminal

Productes sòlids (pols estèrils).

32.Quines Característiques ha de tenir un recinte de flux laminar de tipus A i un de Tipus D?


Esterilització Terminal, productes sòlids, sense esterilització terminal, amb filtració Termina.

33.Què Són els agents pirògens?


Són substàncies que una vegada injectades, siguin capaces de provocar un Procés febril al malalt.

34.Indica Els mètodes d’eliminació dels agents pirògens?


- Adsorció sobre Carbó actiu.

- Tractament amb Agents oxidants.

- Filtració amb Filtres de profunditat.

- Escalfament en Medi àcid o àlcali.

- Calor seca.


35.Quines Són les formes de presentació dels injectables de petit volum?


Solucions, Emulsions dispersions, pols o implantes

36.Com es Classifiquen els excipients dels injectables de petit volum?


Amb implants.

37.Quan Es considera que un injectable és de petit volum?


Aquell que no superi els 100ml.

39.Com es Controla la integritat d’un filtre? Quins controls s’han de realitzar als Injectables?


Amb el mètode de bombolla.

Mètode de difusió.

Abans i desprès de La filtració.

40.Com es Determina la limpidesa d’un injectable?


Amb un sistemes de Camares que detecten automàticament partícules en suspensions.

41.Indica Algun exemple de preparat oftàlmic


Coliris o gotes Oftalmologiques

Pomades Oftalmologiques

Solucions per a Banys oftalmològiques

42.Què és Un col·liri?


Solucions Oftalmologiques que ha de ser inconvenientment filtrades per filtracions.

43.Com S’aplica un col·liri?


Per instil·lació En el sac conjuctiu.

44.Quins Controls s’han de realitzar als col·liris?


Esterilitat, transparència, Granulometria de la partícula, pressió osmótica i pH.

45.Quina Concentració ha de tenir un col·liri  Isoosmòtic?


0,9% Nacl

46.Quantes Fases formen una pomada oftàlmica?


Una sola fase.

47.Quin Valor de pH ha de tenir un col·liri?


pH de 7,4 i 7,7

48.Indica la principal causa que els col·liris que els Col·liris tinguin un període de validesa relativament curt


Degut al pH que té los principis actius siguin inestables.

49.Quin és l’antioxidant més utilitzat en els col·liris?


Metabisulfit de sodi.

50.Quina funció tenen els viscositzants en els col·liris?


Per prolongar el contacte del medicament en el ull.

52.A part de les vies indicades en la figura de la qüestió Anterior, per quines altres vies es poden administrar els injectables?


Intragoticular, intratecal, epidural, intracardiaca i intraarterial.

53.Descriu el procés de preparació de gotes oftàlmiques en Forma de dissolució


Intarticular, intrarterial, intracardiaca i Epidural.

54.Enumera 3 mètodes físics d’esterilització


Calor sec.

Calor humit.

Radiacions.

55.Per què s’introdueix un gas inert en algunes preparacions Oftàlmiques?


Per evitar l'oxidació i per millorar l'acció del metabisulfit de sodi.

56.Quina és la diferència entre una boira i un fum?


Boira la par líquida del aerosol

Fum la part sòlida del aerosol

57.Quins factors influeixen en l’estabilitat d’un aerosol?


La carga, la grandaria, la dispersió de la grandaria de partícules de la Fase interna.

58.Quines són les vies d’aplicacions dels aerosols?


Pel i mucoses

Sistemes per inhalacions

Sistemes presuritzades

59.Quina partícula és més penetrant al sistema respiratori, Una de 3 m o de 30m?


La de 3µ

60.Quins elements constitueixen un aerosol amb sistema Bifàsic?


Fase sòlids i la fase líquida

61.Quins elements constitueixen un aerosol amb sistema Trifàsic?


Una fase de gas més dos fases liquides inmiscibles

Una fase de gas més dos fases líquides emulsionades

Una fase de gas més una fase liquida més una fase sòlida

62.Quin és el sistema que dóna lloc a la formació d’escuma?


Sistema trifàsic

63.Com es classifiquen els aerosols en funció del tipus de Descàrrega?


Descarga espacial

Descarga de polvos

Descarga superficial

Descarga líquida

64.Si volem un aerosol per administració pulmonar, quina Serà la forma de descàrrega més adequada?


Descarga espacial

65.Quins tipus de descàrrega  és la més adequada per a l’administració d’un medicament d’ús tòpoic?


Descarrega superficial

68.Els propulsors dels aerosols pressuritzats  es poden classificar en els dos grups Següents:


Gasos licuats

Gasos comprimits

69.Amb quin altre nom es coneixen els col·liris?


Gotes oftalmologiques

70.Quins gasos es poden utilitzar liquats?


Hidrocarburs halogenats

Hidrocarburs

71.Quins gasos es poden utilitzar comprimits?


Dioxid de Carbó

Oxid nitros

Nitrogen

72.Els controls específics dels aerosols pressuritzats són:


Inflamació i combustió

Fisico-Químics

Funcionament

Uniformitat

·Projecció de la flama

·Punt de inflamació

·Pressió

·Densitat.

·Humitat.

·Identificació de propulsors.

·Descàrrega per la vàlvula.

Dossificacio valvula

·Polvorització

·Contingut net

·Fugues

·Estabilitat d’escumes

Tamany de partícules

De contingut

De massa

73.Es pot considerar la liofilització un mètode físic D’esterilització?


No

74.Quins són els avantatges de l’ús de gas comprimit?


Baix cost                               Pressió interna Independentment de la temperatura ambient

Gran inèrcia química            Absència De contaminació ambiental

75.Són els nebulitzadors sistemes pressuritzats?


No

76.Com s’obté una escuma?


Amb un sistema trifàsic

78.Quin tipus de descàrrega d’un aerosol produeix les gotes Més grans? Quina és la seva principal aplicació?


Aerosol de descarrega superficial

Administració tòpica

79.Indica Si les següents afirmacions són vertaderes o falses:


·El Butà és un CFC: Falsa.

·El Nitrogen es pot utilitzar com a gas propulsor en un aerosol i s’utilitza com a Gas liquat: Falsa.


·Els Gasos comprimits són els més utilitzats en els inhaladors: Falsa.

·En un Aerosol la fase externa pot ser un líquid (boira) o un sòlid (fum): Falsa.

Entradas relacionadas: