Socis comandataris

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,06 KB

 

(Pot pagar els deutes a CT amb

Disponibilitat=Disponible/PCàQuan més Proper a 1 millor

Tresoreria=Realitzable+Disponible/PCà Quan més Proper a 1 millor

Liquiditat=AC/PCàha de ser Més gran que 1 fins a 2 per tenir marge

Solvència=A/PàSi és +1 pot Fer front als deutes a CT

Endeutament=P/A o P/PN+Pàcom més Propera a 1 més endeutada està l’empresa

Qualitat del deute=PC/Pàcom més Proper a 0 millor

Roí=(BAII/A)x100àbenefici Brut cada 100€ invertits

ROE=BN/PNàde cada 100€ Que poseeixen al PN els accionistes treuen X nets

Forma

Jurídica

Avantatges

Inconvenients

Empresari

individual

• És la forma més senzilla de crear una empresa, Des del punt de vista de la tramitació

• Pot resultar la forma més econòmica

• L’empresari respon amb el seu patrimoni Personal dels deutes de l’empresa

• Si obté beneficis molt elevats li apliquen Tipus impositius més alts que a la resta de societats

Societat

Limitada (S.L.)

• Els socis només responen dels diners que han Aportat

• Els socis poden controlar l’entrada de nous Socis

• El capital i els tràmits són menors que una societat anònima

• El cost de constitució és elevat

• No és possible fer una aportació de treball, En comptes de diners

Societat

Anònima

(S.A.)

• Igual que en la S.L. Només es poden perdre els Diners que s’han aportat

• Es poden vendre les accions fàcilment

• Es pot cotitzar en Borsa

• El cost de constitució és molt elevat

• Els mecanismes administratius estan més Pensats per a grans empreses, i no per a PIMES

Societat

Cooperativa

• Gaudeix d’una sèrie d’avantatges fiscals

• Els assalariats poden arribar a ser socis

• El funcionament intern és molt democràtic

• La remuneració dels socis està en funció de la Marxa de la cooperativa

• No es pot disposar lliurement dels beneficis

• Existeixen limitacions en la contractació

Nom Empresa (Sigles)

Nombre de Socis

Responsabilitat

Mínim Capital per Constituir-la

Tributació

Peculiaritat

Societat Anònima (SA)

Mínim 1

Limitada al Capital aportat

60.101,21€

IS

Poden Cotitzar Borsa

Empresari Individual

1

Il·

Limitada


IRPF

El nom de l’empresa correspon al nom de L’empresari

SLNE

Mín. 1

Máx. 5

Limitada

Mín. 3005,06€

Máx 120202€

IS Reduït

Es pot crear via telemàtica

Societat Cooperativa

1r Grau: 3

2n Grau: 5

Limitada


IS Reduït

Interès Social

Societat Limitada (SL)

1

Limitada al capital aportat

3005,06€

IS

Personalista

Entradas relacionadas: