Sociologia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,6 KB

 
Valor:orientacions fonamentals, els principis generals, les preferències i les creences que condicionen el comportament humà i el sistema de normes socials.Caracteristiques:Són ideals que ens guien-Són actituds o dsiposicions previes a l’acció-Es plasmen en la conducta individual,es les idees que predisposen els individus a actuar d’una manera determinada davant de situacions concretes-Es tradueixen en normes.Desviació:ates que l’actuacio conforme a la norme s’apren mitjançant el proces de socialitzacio i que no tothom interioritza les normes de la mateixa manera,no es estrany que hi hagi persones que no actuin dacord amb el sistema de normes imperant.És la trangressió, identificada com a tal i per tan sancionada, de les normes en vigor en un sistema social determinat.Tipus:-Positiva: desviacio cap amunt;consisteix a aproximar-se a les pautes ideals de comportament, la qual cosa permet anomenar virtuoasa la persona que ho intenta(reovolucionaris politics i religiosos,inventors i descobridors) -Negativa: consisteix a actuar d’acord amb formes de conducta que s’allunyen de les que son considerades normals(desviacio hostil i destructora.(cas de Bundy).-Institucionalitzada:es un mecanisme que té el propi sistema, gracies al qual integra conductes que en principi atemptaven contra ell(prostitució).Davant de la desv.la societat presenta:-oportunitatas legitimes, ajuts per tal de controlar o reformar certes conductes-Elminar oportunitats legitimes,excloent l’individu de la societat,seprarat-lo d’ella-Presentar oportunitats il·legitimes, obrir la porta a la marginacio-Eliminar oportunitats il·legitimes,frenant la conducta desviada a traves de lempresonament-Presentar solucions preventives com ara lestructuracio de grups marginals,etc .Teoria de l’etiquetatge:lligada a l’interaccionisme simbolic, intenta explicar la desviacio des d’una prespectiva diferent a la de Merton.La proposta que fa la teoria diu que, en estudiar la desviacio, el focus datencio no ha de ser la persona desviada ni l’acte que aquesta persona realitxa,sino l’opinio publica.Control social es un mecanisme mitjanç ant el qual lindividu apren i interioritza les pautes de conducta duna societat determinada.Mecanisme que regula lordre social, reprimint la conducta desviada i pressionant els individus per tal que se sotmetin a les normes,els rols i les institucions que la societat considera valuosos.(control soc. > universal).Conformitat social: conducta que se sotmet i/o sidentifica amb les normes socials.Conformitat soc. son necessaris:-El grup ha destar dacord amb les finalitats comunes-La persona ha de complir amb les normes exigides per la societat.Sha dadherir els valors i idees que comporten aquestes normes.Ha de consentir a usar els mitjans legitims per aconseguir les finalitats proposades. Hi ha dhaver divisio adequada del treball social.Mecanismes de control:coses que tothom ha viscut a la seva propia pell gestos o paraules daprovacio o desaprovacio per certes accions portades a terme al llarg de la seva vida, es un exemple dun mecanisme de control social,una mena de xarxa invisible present a la vida quotidiana.


Dos tipus:-Mecanismes interns:son el conjunt de normes i valors que shan iterioritzat en el proces de socialitzacio,el qual va modelant els nostres costums,els nostres desitjos i els nostres habits.Son com mecanismes dautocontrol, de forma inconcient, ens porten a lacompliment de les normes perque la idea de violar-les no entra en la nostra practica.-Mecansimes de control extern:el fet d'interioritzar les normes i els valors no garenteix el control social, exercits com a grup social.Hi ha dos tipus:M.informals:son les reaccions a la conducta desviada que tenen com objectiu controlar situacions de la vida quotidiana i reforçar la conformitat de grups primaris(familia).Aconsegueix la conformitat de manera deliberada i organitzada per part de qui controla i de qui es controlat.Exigeix a traves del costum i opinio publica.(mumuracio,loprobi,ridiculitzacio,rebuig,acceptacio,felicitacio)M.formals:son generats per la propia societat per tal de fer front a la conducta desviada davant les lleis estabrlertes i els reglaments oficials.apareix quan apareixen els estats.Exemple de control(EDUCACIÓ:acció exercida per les generacions adultes sobre les generacions encara no madures per a la vida social, objectiu: es despertar i desenvolupar en el nen aquelles actituds fisiques,intelectuals i morals que li exigeix la societat,i el mitja al qual esta especialment destinat.(Durkheim).Codi restringit: una forma de parlar que conte molts suposits sense explicitar,un discurs que se centra mes en experiencies practiques que en la discussio didees abstractes i,un discurs esta orientat a les normes del grup pero sense explicar pq hi ha aquestes normes i no unes altres.Codi elborat:està menys lligat a contextos particulars,es mes generalitzable i facilita millor el proces dabstraccio i daprenentatge.Moralitat:concepte per referir-nos als actes concrets que, amb relacio a les nromes morals establertes, poden ser qualificats de morals(Moral:fa referencia als principis,als valors i a les normes que postulen un comportament determinat).

Entradas relacionadas: