Societat de responsabilitat limitada

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,07 KB

 
1.3.2. Dret mercantil
1.3.2.1. Concepte És una part del dret privat, es un dret privat especial que regula els conflictes entre comerciant. És el dret de L’empresa (SA, SAU, SL, SLU).
Empresasocietat perquè a l’empresa hi ha l’empresari (persona física – Autònom) i a la societat hi ha les persones jurídiques. 1.3.2.2. Responsabilitat Una persona física té responsabilitat il·limitada (art. 1911 cc), és a dir, amb tot els seu patrimoni, en canvi la Persona jurídica té una responsabilitat limitada respecte el capital aportat. 6 Des d’un punt de vist jurídic una SA = SLU. Una persona física tributa per IRPF i les societats amb l’impost de Societat i reglament d’impostos de societat. Constitució societat 1. Constitució davant notari 2. Desemborsament de capital (poden ser immobles) → Regulat per a llei de societat de capital, per Crear una SA (60.000€) i una SL (3.000€). L’escriptura de constitució ha de contenir: A. Denominació social → Nom empresa B. Denominació social → SA, SAU, SL o SLU C. Objecte social → activitat empresa D. Domicili social → lloc seu E. Capital social aportat, si es tracta d’una SA hi haurà divisió d’accions (accionistes – propietaris) I en canvi si és una SL es repartiran participacions. F. Òrgans de govern executiu de la societat SA → Consell d’administració (president + consellers), son els qui dirigeixen la societat. SL → Administradors/es, només que en el supòsit que hi hagi 2 o més administradors es Necessari (imperatiu) que a l’escriptura de constitució hi figurin si els administradors actuen de Forma mancomunada o solidaria. Mancomunada: Necessitat de l’acord entre els administradors. Solidaria: L’actuació d’un sol administrador vincula la societat. Pot ser de manera mixta, una part mancomunada i l’altra solidaria, per exemple, solidaria per Poder demanar fins a 3.000€ i a partir d’aquí mancomunada. G. Es paga l’impost de societat i es a el registre al Registre mercantil, a partir d’aquest moment Passa a tenir personalitat jurídica pròpia, diferent de la societat. Si es vol canviar D’administrador s’ha de canvia les escriptures (notari + registre mercantil). 1.3.2.3. Dret concursal
Concurs de creditors (llei concursal) Quan l’empresa es troba amb pèrdues, l’empresa està en suspensió de pagament o Fallida (quiebra), és troba en Situació d’insolvència. Insolvència, des d’un punt de vista jurídica, una empresa està en situació d’insolvència quan no pot fer front Regularment els seus pagaments (salaris, proveïdors, subministradors, entitats de crèdit, AAPP, tresoreria SS). Una empresa es trobarà en situació de: A. Situació de suspensió de pagaments: Quan es troba en una manca de liquiditat (A>P), arribat al venciment Dels pagaments la societat no es pot fer càrrec. B. Fallida: (P>A), el passiu supera l’actiu. Quan els administradors de la societat coneixen que la societat es troba en una d’aquestes situacions, la llei Concursal diu que tenen l’obligació d’interposar una demanda al jutjat mercantil sol·licitant el concurs de Creditors de la societat, serà un concurs voluntari, en cas que siguin els creditors que l’interposin serà concurs Necessari. 7 Concurs necessari: Quan la presentació del concurs no la realitza el propi empresari ni la societat, qui ho fa són Els creditors de la societat (bancs, proveïdors, treballadors, estat...) Diferencies entre concurs voluntari i concurs necessari 1. Si està catalogat com a voluntari, els administradors de la societat continuen amb el seu càrrec però Sota control de l’Administració concursal. Quan es necessari els administradors son separats Automàticament de les seves funcions i son substituïts pels administradors concursals. 2. Quan el concurs es catalogat com a necessari els administradors son declarats culpables, per tant, Responen civilment dels deutes juntament amb el seu capital de l’empresa, poden ser inhabilitats de Poder exercir d’administradors. Quan el jutge analitza si es una suspensió o fallida anomena un administrador concursal. Administrador concursal: Gestors nomenats pel jutge mercantil que son els encarregats de supervisa o Controlar tota la fase de concurs de creditors, sempre sota la direcció del jutge.  Qui pot ser administrador concursal? Economistes, titulats mercantils o auditors de comptes, sempre que Acreditin 5 anys d’experiència en el camp concursal. També ho pot ser un advocat que tingui experiència en El camp del dret de concurs. També una persona jurídica que estigui formada per un economista i un Advocat. En determinats casos s’anomena 2 administradors: 1. Quan l’empresa té un passiu superior a 100 milions d’euros. 2. Quan l’empresa té +1000 creditors 3. Quan l’empresa té +100 treballadors (en el moment de presentar el concurs) o bé els ha tingut en els Darrers 3 exercicis. Quan passis un d’aquests casos hi haurà 2 administradors.  Funcions administradors concursals Verificar l’estat comptable de la societat, fer inventari (actiu i passiu) i en primer lloc mirar si es troben en Suspensió de pagaments o fallida. Hi ha dues opcions: 1. Procediment d’espera (conveni): Es troba en insolvència però els administradors concursals veuen Una certa viabilitat i hi ha sol·licitud de prorroga de la data de venciment dels crèdits (acompanya D’un ERO). 2. Procediment de quitança: Fallida absoluta. Treure part dels crèdits, no tothom cobrarà. Els crèdits Poden ser de garantia real. A. Privilegiats → Cobraran en primer lloc: 1. Bancs (hipoteca, garantia real) 2. Estat (AAPP, impostos i quotes de SS) 3. Treballadors (només el salari de l’últim mes) 4. Administrador concursal Tots han de cobrar, si no hi ha manera de pagar serà declarat culpable l’administrador de L’empresa. B. Ordinaris → Tots els altres creditors. 3. Procediment d’espera / quitança 8 1.3.2.4. Borsa Han de ser SA i l’organisme de control es la Comissió Nacional de Valors (CNMV). 1.3.2.5. Instruments de pagament - Lletres de canvi - Xecs - P
agarés 1.3.2.6. Propietat industrial Regula les patents i marques i està regulada a la llei de la propietat industrial (LPI). La borsa, els instruments de pagament i la propietat industrial estan regulats al Codi de Comerç, que ha Tingut modificacions. A diferencia de codi civil es que el c.Com té una aplicació casi nul·la. Els punts anteriors Estan regulats en lleis mercantils especials, que son lleis que es troben regulades fora del c.Com. I que regulen Aspectes concrets del que seria el dret mercantil. - LSC (SA i SL) → Llei de societat de capital: Regula la constitució de societats (2010) - LC → Llei concursal: abans estava al c.Com. - LMV → Llei de mercat de valors: Borsa - Llei canviari i del xec: Instruments de pagament (1985) - Propietat industrial (Llei de patents i Llei de marques) Si alguna d’aquestes lleis no tenen regulació supletòriament, acudirem al cc. 

Entradas relacionadas: