Societat de responsabilitat limitada

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,67 KB

 
Unitat 2 2.1 Empresa individual:Persona Física que realitza per compte propi una activitat comercial, industria o Professional.Es poden dividir en:

1.Empresari o empresària individual:

Es tracta d’una persona física que realitza en nom propi i mitjançant una empresa una activitat comercial, industrial o professional. Per fer-ho és Necessari ser major d’edat i tenir plena disponibilitat dels béns propis. Preguntes:Un empresari individual Pot tenir treballadors assalariats? No hi ha cap problema.Què vol dir persona Física? Som cadascú de nosaltres (PNI ens identifica).Els empresaris Individuals han de cotitzar la Seguretat Social? Sí,és obligatori, ho ha de Cotitzar.Els empresaris individuals han de pagar impostos? Si han de pagar. Paguen el mateix preu que una altra persona amb renda.

IRPF: import sobre la renda de les persones físiques

Què vol dir Que responen amb el patrimoni dels deutes de l’empresa? Vol dir que si l’empresa Individual Déu 2.000 euros els deus tu (deutes personals). En canvi societat Anònima els paga.

2.Societat civil privada:

Pacte entre dues o més persones físiques, que posen en comú Béns, capital i treball amb la voluntat de repartir-se els guanys.No tenen Personalitat jurídica – Sí tenen personalitat física.Són societats amb pactes Secrets entre els seus membres i en els quals les actuacions dels socis són Individuals

.2.2 L’empresa societària: Empresa societària

: es tracta d’una empresa amb Personalitat jurídica, que adquireix una personalitat pròpia i diferents de la Dels seus propietaris. Totes les societats han d’estar formalitzades en Escriptura pública i inscrites al Registre Mercantil (és una institució oficial De publicitat  que recull i ofereix accés A la informació de les societats inscrites en els registres mercantils Provincials).Es divideixen en:

1.Societat civil pública:

té el mateix objectiu i les Mateixes característiques que la societat civil provada (empresa individual), Però els pactes entre els socis són públics i es constitueixen mitjançant Escriptura pública atorgada davant del notari.

NIF: número d’identificació fiscal2.Societat Mercantil

: són Societats formades per diverses que reuneixen un fins patrimonial comú per Col·laborar en l’explotació d’una empresa, amb la finalitat d’obtenir-ne, un Benefici i participar en el repartiment dels guanys.

A) Societat personalistes:

són aquelles en què la gestió correspon Als socis i, per tant, és més important l’aspecte personal de cadascú que el Capital en si.Dins d’aquest grup trobem: Societat col·lectiva i societat Comanditària simple.

B) Societats Capitalistes:

són aquelles en què és més important l’aportació dels capital Que les característiques personals dels socis. Dins d’aquest grup trobem: Societat comanditària per accions, la societat de responsabilitat limitada, la Societat anònima i la societat laboral.

3.Societat d’interès social:

es tracta de societats que no Pretenen obtenir un benefici, sinó satisfer les necessitats comunes dels seus Membres. Dins d’aquest grup trobem:
Societats cooperatives.

2.3 Societat mercantil:

Societats personalistes

:- Societat col·lectiva:

Molt Adequada per un nombre reduït de socis. El mínim és de dos.* Els socis Intervenen en la gestió de l’empresa. En el cas que només aportin treball (socis industrials), no participen en la gestió.* Els socis responen davant Tercers de manera personal, solidària i il·limitada.* No hi ha capital social Mínim i tributen l’impost de societats

.- Societat comanditària simple:

Hi ha dos tipus de socis:Socis col·lectius, Que intervenen directament en la gestió de la societat i responen davant dels Deutes socials. Els socis comanditaris, que realitzen una aportació econòmica a La societat i participen únicament dels resultats econòmics, sense intervenir En la gestió de l’empresa.Nombre mínim de socis és de dos.La condició de socis O sòcia no es pot transmetre lliurement, sense el consentiment dels altres Socis.No hi ha un capital social mínim per a la seva constitució.La raó social Està formada pel nom de tots els socis col·lectius.Les societats comanditàries Simples tributen per l’impost de societats.

-Societat comanditària per Accions:

S’inclou a les societats capitalistes, ja que en una part Dels socis el capital té més importància que les seves característiques Personals.És el mateix que la societat comanditària simple, però canvia: * Té les Característiques de la societat comanditària simple.* L'única diferència és que La part capitalista (socis comanditaris) funciona com una societat anònima; o Sigui amb el capital dividit en accions

.- Les accions:

són part Alíquota del capital d’una societat anònima. Estan documentades en títols Nominatius o al portador i són negociables

.Societat de responsabilitat limitada:

és un tipus de societat de caràcter capitalista, apropiada per a societats Amb pocs socis i que no necessiten una xifra elevada de capital.

Característiques:

Cada soci Aportarà la mateixa quantitat per capitalitzar l’empresa (participacions).El Capital mínim per constituir una S.L. és de 3005,06 € i ha d’estar totalment Desemborsat en el moment de la constitució de la societat.Les aportacions poden Ser en metàl·lic, béns o drets.Tindran dret a participar en el repartiment de Dividends si l’empresa té beneficis.Tenen dret de tempteig per adquirir les Participacions d’altre socis. En canvi no tenen dret de traspassar Participacions a persones alienes sense el consentiment dels altres socis. I si Algun soci vol traspassar la seva participació, tenen dret preferent per Adquirir-la.La responsabilitat dels socis davant tercers es limita al capital Aportat.

Constitució:

Denominació De la societat.L’objecte social, amb la indicació de les societats que L’integren.El domicili social.El capital social, les participacions en què es Divideix, el seu valor nominal i la seva numeració correlativa.La manera D’organitzar l’administració.Els altres pactes lícits i condicions especials Que els socis creguin convenient establir.

Òrgans:

Junta General: la formen els socis, aprova els comptes anuals, delibera I pren decisions, anomena i destitueix als administradors, decideix sobre l’aplicació Del resultat. Consell d’administració: no cal que siguin socis, han de Gestionar i administrar l’empresa, no poden dedicar, al mateix gènere de comerç De l’empresa que estan administrant.

Societat limitada nova empresa:

és una especialitat o versió de la societat de responsabilitat limitada (SRL), Un cas particular que es a crear per facilitar i simplificar els tràmits de Creació d’una societat tipus PIME o més aviat les ara anomenades Micreoempreses.

Característiques:

Funciona com la societat de responsabilitat limitada, o sigui amb el capital Dividit en participacions.* Es va crear per facilitar i simplificar els tràmits De creació d’una societat limitada per a microempreses o PIMEs.* Tenen ajudes Fiscals i poden presentar una comptabilitat simplificada.

Constitució:

Possibilitat de realitzar els tràmits de Constitució i posada en marxa per mitjans telemàtics, evitant els desplaçaments De l’emprenedor i fent un estalvi important de temps i costos, mitjançant el Document Únic Electrònic (DUE).Possibilitat de constitució pel procediment Presencial, amb els mateixos temps de resposta de notaris i registradors (48 Hores).No cal portar un llibre de registre de socis.

Òrgans:

(mateixos que societat responsabilitat Limitada (esquema adalt).

Societat anònima:

constitueix Una societat purament capitalista, ja que les condicions personals dels socis No tenen cap rellevància: el capital és l’únic element important. És el tipus De societat que s’adapta millor a les grans empreses.

Característiques:

Cada soci aportarà la quantitat que vulgui Per capitalitzar l’empresa comprant el nombre d’accions que vulgui. El capital Mínim per constituir una S.A. és de 60101,21 € i ha d’estar desemborsat en un 25% com a mínim el moment de la constitució de la societat.Tindran dret a Participar en el repartiment de dividends si l’empresa té beneficis.Poden Traspassar les seves accions sempre que vulguin, en la quantitat que vulguin i A qui vulguin.La responsabilitat dels accionistes davant tercer es limita al capital Aportat.Tindran dret a participar en les decisions fonamentals de l’empresa, Però no administren la societat.

Constitució:

En Les societats mercantils s’ha de constituir en escriptura pública, que ha de Ser inscrita en el termini de dos mesos en el Registre Mercantil.La denominació De la societat.L’objecte social, amb la determinació de les societats que L’integren.El domicili social.El capital social amb l’especificació de la part Del seu valor no desemborsat.El nombre d’accions en què està dividit el capital Social: el seu valor nominal, classe i sèrie.La manera d’organitzar L’administració, en els terminis establerts per llei.Els altres pactes lícits i Condicions especials que els socis creguin convenient establir.

Òrgans:

Junta General: ordinària,extraordinària, Universal,la formen els socis, aprova els comptes anuals, delibera i pren Decisions, anomena i destitueix als administradors, decideix sobre l’aplicació Del resultat. Consell d’administració:convoquen la junta general, no cal que Siguin socis, han de gestionar i administrar l’empresa, no poden dedicar, al Mateix gènere de comerç de l’empresa que estan administrant.

Els accionistes:

Tenen la Propietat d’una o més accions de l’empresa i, per tant, en són propietaris.Dret De participar en el repartiment de beneficis socials.Dret preferent de Subscripció en l’emissió de noves accions.Dret d’assistència i vot a les Juntes.Dret a impugnar els acords socials.Dret d’informar sobre els assumptes Que cal tracta en la Junta d’Accionistes per poder emetre el vot.

Societat Laboral

: són societats Anònimes o de responsabilitat limitada en què la majoria del capital social, Almenys el 51%, és propietat dels treballadors que presten serveis retribuïts De manera persona i directa i la relació laboral dels quals és de caràcter Indefinit.

Característiques :

Funcionen com una societat anònima o bé com una societat limitada. * Hi ha dos Tipus d’accions o participacions:- Classe laboral: Destinada als socis Treballadors- Classe general: Propietat del socis no treballadors, si n’hi ha.* Cap soci no pot tenir més de la tercera part d’accions o participacions. Si es Tracte d’una entitat pública, podria arribar al 49%.* Les accions de la classe Laboral han de representar com a mínim el 51 % del capital.

Constitució:

Les societats laborals s’han de formalitzar en Escriptura pública i s’han d’inscriure al Registre Mercantil. Prèviament han D’estar inscrites al Registre de Societats Laborals, que depèn de la comunitat Autònoma.

Societat cooperativa

:És Una associació de persones físiques o jurídiques amb interessos i necessitats Comunes que desenvolupen una activitat empresarial.* Tots aquells processos del Producte que serien molt cars individualment, els fem conjuntament (envasat, Etiquetatge, comercialització, promoció, distribució...).* Cada productor rep Els beneficis segons la capacitat de producció que té.

Característiques:

Les Cooperatives poden ser de 1r grau. En aquest cas les formen 3 socis fundadors i Normalment són persones físiques.També poden ser de 2n grau. En aquest cas les Formen 2 socis fundadors i normalment són persones jurídiques.Poden tenir Associats, persones físiques o jurídiques, que aporten capital i tenen dret als Serveis propis de la cooperativa.La responsabilitat dels socis davant tercers Es limita al capital aportat. Tot i així els estatuts poden fixar altres tipus De responsabilitats. El capital mínim el fixen els estatuts. Cap soci no pot Posseir més del 25% del capital en les de 1r grau, ni més del 45% en les de 2n Grau.El capital ha d’estar subscrit en el moment de constitució i desemborsat Almenys en un 25%.Les cooperatives no obtenen beneficis. En tot cas poden tenir Excedents que han de ser imputats als socis, menys el 30% que es destinen al Fons de reserva de la cooperativa....En definitiva l’empresa no obté beneficis; Qui obté beneficis és el soci o l’associat...Les cooperatives són molt Habituals en el sector primari (activitats agràries o agropecuàries), però Existeixen cooperatives de tot tipus...De consum, d’habitatges, d’estalvi...

Òrgans:

Assemblea General: és la reuníó dels socis i, si escau, dels associats, per deliberar i Prendre acords com a òrgan suprem de decisió.Consell Rector: és l’òrgan de Govern, gestió i representació.Comitè de Recursos: la seva funció és tramitar i Resoldre els recursos contra les sancions dels seus socis.Els interventors: la Seva funció ñes la censura dels comptes anuals.

Socis:

Els socis tenen una sèrie de Drets, com ara participar en les activitats de la cooperativa, rebre informació Necessària per a l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves Obligacions, a al retorn cooperatiu (repartir l’excedent).

Entradas relacionadas: