Societat ilimitada

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,56 KB

 
Tema 2: 

L'empresa individual

És un tipus d'empresa que té personalitat física, es a dir, que és propietat d'una persona.

Empresari individual

Persona física que realitza en nom propi i mitjançant una empresa una activitat comercial, industrial o professional. S'ha de ser major d'edad i disponibilitat dels béns. La seva responsabilitat es il·limitada. Ha de ser la titular del nom de l'empresa i paguen hisenda mitjançant IRPF.

Societat civil privada

Contracte en el que dues o mes persones s'obliguen a posar en comú diners, béns, amb la voluntat de repartir-se'n els guanys. Es consideren empreses individuals. Les actuacions del socis son individuals. No hi ha limit de capital.

Empresa societaria

Empresa amb personalitat jurídica que adquireix una personalitat propia diferent de la dels seus propietaris.

Societat civil pública

Igual que l'empresa individual però els pactes entre els socis son públics i es constitueixen amb una escriptura publuca davant un notari.

Societat mercantil

Formada per diverses personas que que reuneixen un fons patrimonial comú per col·laborar en l'emplotació d'una empresa, per obtenir un benefici i repartir els guanys.

Societats personalistes

On la gestió correspons als socis i és més important l'aspecte personal de cadascun que el capital.

Societats capitalistes

És més important el capital que les característiques del socis. Societat d'interès social:
Societats que no pretenen obtenir un benefici. Sinó satisfer les necessitats dels membres.

Tipus de societats mercantils


Societat col·lectiva

Les qualitats del socis són determinants per al funcionament ja que es una societat personalista.

Societat comanditaria per accions:

 s'incouen dins de les societats capitalistes perque el capital té mes importancia que les característiques dels socis. Diferències: - La participació dels socis es representa per accions i han de tenir un capital mínim de 60000. -Nombre de socis ha de ser com a mínim dos i un ha de ser col·lectiu, aquest s'encarrega de la gestió. -El nom dels socis no pot figurar en el nom de la societat.

Societat de responsabilitat limitada

Societat capitalista apropiada per societats amb pocs socis i que no necessiten un gran capital. Característiques: Socis un(unipersonal) o més d'un. Responsabilitat dels socis ilimitada. Capital dividit en participacions, no menor de 3000. El nom de la societat ha de portar SRL o SL. Constitució: denominació de la societat, objecte social, domicili social, capital social.. Òrgans: Format per Junta General ( organ de deliberació i de decició) i els administradors (es por confiar a una sola personao a un consell d'administració).

Societat limitada nova empresa

Versió de SRL creada per facilitar i simplificar tramits per crear una miroempresa. Característiques: nombre máxim socis en cosntitució cinc(persones físiques) capital mínim 3012, maxim 120202. El nom de la societat han de ser el nom i cognoms mes un codi. Té un sistema simplificat. Constitució: Posibilitat de tramits i posada en marxa per mitjans telematics mitjançan DUE.

Societat anònima

Societat capitalista ja que el capital es l'únic elemnt improtant. Característiques: Socis un o més d'un. Responsabilitat dels socis limitada al capital. El capital es divideix en accions. Capital mínim 60000 dividit en accions. Nombre societat mes SA. Constitució: Denominació de la societat,objecte social, domicili social, capital social.. Òrgans: Junta General (reunió d'accionistes on es prenen decicions per majoria d evots sobre qüestions improtants de l'empresa) i administradors (es confia en una persona o en un grup de persones)

Societat laboral

Societats anónimes o de responsabilitat limitada. Característiques: Soci no pot tenir accions o participacions de mes de la tercera part del capital. Responsabilitat socis limitada al capital. Poden contractar treballadors que no siguin socis.. Constitució: s'han de formalitzar en escriptura publica i inscriure a Resginstre Mercantil.

Societat d'interès social

Objetiu de satisfer les necessitats dels seus socis.

Societat cooperativa

És una associació de persones físiques o jurídiques amb interressos i necessitats comunes, que desenvolupen una activitat empresarial. 

Entradas relacionadas: