Societat ilimitada

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,59 KB

 

-

CAPITALISTA

És Mes important l'aportació del capital que les característiques Personals dels socis. La gestió no recau en el socis, es pot Contractar un empresari professional per gestionar.

Societat Comanditària per accions:


en Una part dels socis el capital té més importància que les seves Característiques personals

-

Capital Mínim

Socis comanditaris és representada per accions que són Parts alíquotes del capital. 60.000€, en el moment de constitució Ha d'estar subscrit i desemborsat en un 25%

-

Socis

Dos o més (un col·lectiu i com a mínim dos comanditaris)

-

Tributació

IS

-

Responsabilitat

Il·limitada per als socis col·lectius i limitada pels comanditaris (al capital)

-

Raó Social

Nom triat pels socis amb “societat comanditaria per Accions” o “s. En c. Per a.”

Societat Limitada nova empresa:


Es Va crear per facilitar i simplificar els tràmits de creació d'una Societat tipus pime o més aviat una microempresa

Capital Mínim:


el mínim que hauràn Desemborsat íntegrament amb aportacions dineràries en el moment de Constriuir la societat és de 3.000€ i com a màxim 120.000€ Aprox.

Socis:


En el moment de construcció son cinc persones físiques, amb la Transmissió de participacions socials els socis poden augmentar Sempre que si són persones jurídiques es faci la transmissió a Favor de persones físiques.

Raó Social:


els cognoms i noms d'un Dels socis més un codi alfanumèric únic (ID-CIRCE). A més ha de Constar de “societat limitada nova empresa” o l'abreviatura “SLNE”

Responsabilitat:


Limitada

Ajudes Fiscals i facilitats comptables (sistema simplificat)

Constitució:


realitzar tràmits de Constitució i posada en marxa per mitjans telemàtics, evitant els Desplaçaments de l'emprenedor i fent un estalvi important de temps i Costos, mitjançant el document únic electrònic (DUE)

Òrgans:


La Junta General:
Òrgan de deliberació i decisió. Tracta l'anàlisi de la gestió Laboral, aprovació dels comptes anuals i aplicació del resultat de L'exercici. (director, gerent...)

Els administradors:
Una Sola persona o un consell d'administració.

·No poden dedicar-se al mateix gènere de comerç que Constitueix l'objecte de la societat

·Exerciran el càrrec durant el període de temps que indiqui L'escriptura social i poden ser destituïts per la Junta General

·Han de seguir normes de les societats anònimes per dur a terme Els comptes anuals

·No cal la condició de socis

Entradas relacionadas: