Societat cooperativa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,49 KB

 

1.-Quin és l’àmbit Territorial d’aplicació de la llei de cooperatives catalanes? És a dir, en quin Territori cal que estiguin situades les cooperatives catalanes perquè se’ls hi Pugui aplicar aquesta llei?

- L'àmbit territorial D'aplicació de la llei de cooperatives catalanes són a Catalunya.

Les cooperatives poden realitzar fets amb terceres persones que no siguin sòcies sempre i quan siguin Establertes pels seus propis estatuts socials o la llei.

Articul 3.

2.-Quantes persones com A mínim són necessàries per a formar una Cooperativa catalana?

- Mínim de 2 socis que Han de realitzar l'activitat cooperativa corresponent, excepte les cooperatives De consumidors i d’usuaris. Han d’estar integrades per un mínim de 10 persones Físiques sòcies.

Com ja he mencionat Abans explicaré quin tipus són:

Les exceptua'ls: Són de Consumidors i usuaris i les cooperatives de segon grau integrades per un mínim De Déu persones físiques sòcies.

Les cooperatives de Segon grau: integrades per un mínim de dues persones jurídiques.

(1 ha de ser cooperativa En actiu).

Articul 12.

3.-Quin és el capital Mínim que cal aportar per crear una cooperativa catalana?

- El capital mínim que Cal aportar per crear una cooperativa catalana es constitueix amb un capital social mínim de 3.000 €.

En cas de que siguin no Dineràries han d’ésser expressades en béns o drets patrimonials.  (De valor econòmica).

Ha de ser subscrit i Desemborsat el capital i la quantitat ha d’estar establerta pels estatus Socials.

En cas de que sigui Dinerària, el desemborsament s’ha d’acreditar amb un notari que ho atorgui L’escriptura pública de constitució.

Articul 70.

4.-Quines condicions ha De complir una cooperativa catalana per realitzar activitats a França?

- Les condicions que S’ha de complir, per que ho pugui fer al estranger, en aquest cas a França, S’ha de realitzar la seva principal activitat en Catalunya. I ha d’estar Domiciliada socialment dins de Catalunya en cas de que vulguem que sigui Formant part d’una cooperativa catalana.

6.-Es poden crear Cooperatives per a realitzar qualsevol tipus d’activitat? (No facis cas de si Són cooperatives de primer o segon grau ja que les cooperatives de segon grau Són cooperatives formades per altres cooperatives de primer grau).

Sí, estem parlant de les Cooperatives d’iniciativa social. Per portar-les a terme el que s’ha de fer es Establir estatutàriament el règim dels voluntaris.

Hi ha que respectar la Normativa reguladora, i si es duen a terme la cooperativa té que ser Responsable i han de respondre dels danys i perjudicis que puguin causar els Voluntaris.

- Article 143.

7.-Quin nom es pot fer Servir?

Societat cooperativa Catalana SSC o ScoopC.

S’ha de fer constar les Dades d’inscripció en el Registre de Cooperatives.

Si són cooperatives amb Secció de crèdit han d’incloure l’expressió i secció en la denominació social.

El mot cooperativa no Pot ser emprat com a denominació, títol o subtítol o nom en cap Rètol,marca,etiqueta, capçalera o anunci etc.

I una societat Cooperativa no pot adoptar cap denominació idèntica o similar a la d’una altra Societat.

Això vol dir que no pot Fer cap referència.

- Article 4.

Entradas relacionadas: