Sociales 3r trim

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,03 KB

Vocabulari 3r trimestre
Borsa:
mercat on es compren i es venen sobretot accions (documents que acrediten al qui els té com a propietari d’una part d’una empresa equivalent al valor de la acció)
La gran depressió- temps en que un país o un conjunt de països disminueixen la producció industrial, els intercanvis comercials i les inversions, alhora que baixen moderadament els preus i augmenta l’atur.
El feixisme- fenòmen històric aparegut a Europa ente les dues guerres mundials (1919-1939). És un moviment polític i social d’ideología totalitària, agresiva i anticomunista dirigit per un capdill carismàtic que sedueis les masses i arriba al poder instaurant una disctadura.
L’autarquia- fenòmen històric aparegut a Europa ente les dues guerres mundials (1919-1939). És un moviment polític i social d’ideología totalitària, agresiva i anticomunista dirigit per un capdill carismàtic que sedueis les masses i arriba al poder instaurant una disctadura.
Els aliats-  aliança entre França, Gran Bretanya i EUA.
L’eix- aliança entre Alemanya i Itàlia de 1936 a 1943, a la qual safegí el Japó lany 1940.
L’holocaust- durant la guerra, el nombre de camps va augmentar. Destacaven els camps d’extermini. Allí van ser tancats i eliminats gairebé 6 milions de jueus, marxistes, drmòcrates, soldats presoners evadits d’altres camps i aquelles persones que eren considerades com “inadaptades”.
Milicies obreres- forces republicanes compostes per elements civils armats. Dirigides per sindicats i partits d’esquerres, van tenir un paper molt important en els primers mesos de la guerra, perquè van fer front a la revel·lió militar. L’any 1937 van ser incorporades a l’exèrcit de la República.
Falangistes- militants de Falange Española, partit d’inspiració feixista fundat el 1933 per José Antonio Primo de Rivera.
La repressió- objectiu militar de mola, incontrolada i sistemàtica.
Dictadura Franquista- Període historic d’Espanya que s’inicia l’1 d’Abril de 1939 amb la fi de la guerra civil, i acaba el 20 de novembre de 1975 amb la mort del dictador. Es va carecteritzar per el pensament únic(feixista) i la repressió de tota oposició al règim. Va passar per varies etapes fins a acabar amb la forma de govern actual.


Preguntes 3r trimestre
1.Quin é s el context histò ric en el qual sorgeixen els feixismes?Entre les dues guerres mundials. Periode d’entreguerres.2.Indica els aspecte ideologics comuns del feixisme Italià i del nazisme Alemany.La subordinacio total de l’Estat.Odi al socialismo, el comunismo i alliberalisme democratic.Antisocialisme, antisindicalistes, antiigualitarisme.Nacionalismo amb extermini de les minories i politica exterior imperialista.Fe nacionalista en un lider, que té to el poder de l’unic partit permé s.Justificació de la violencia per assolir els fins decidits pels liders.Militaritzacio de la societat sobretot dels joves, que asegura l’ordre per la repressió .Vocabulari aparentment revolucionari i antiapitalista basat en la propaganda3.Indica quines varen ser les causes principals que varen portar a la segona guerra mundial.Ocupació de Polonia per part d’alemanya, capitulacio d’alemanya, capitulacio de japo, bombes qtomiques sobre Hiroshima i nagasaki.4. Qui va enfrontar-se en la segona guerra mundial?Els aliats (Franç a,Gran Bretanya, EUA, Txeqoslovaquia, Polò nia i Rú ssia) contra l’eix (Alemanya, Ità lia, Japó , Austria, Honoria, romania, Bulgaria i Espanta neutral)5.Com justifica Adolf hitler l’expansionisme i quines conseqü encies podia tenir l’aplicació de la seva polí tica?Franç a i el Regne Unit declaren la guerra a Alemanya. invaeixen Polò nia (II guerra mundial).Hitler reclama la conquista del seu espai vital. Alemanya ocupa Renà nia i inicia un rearmament i dota el paí s d’un poderó s exè rcit i bona forç a aè ria.6.Quins varen ser els grups organitzadors i de quina manera varen justificar el cop d’Estat que va iniciar la guera civil espanyola?Els grups organitzadors van ser: Els militars africanistes, els falangistas, els monarquics, la CEDA i els Carlins. I els motius van ser: recanç a per la derrota electoral del Febrer del 36, consideració de la republica com un regim il· legitim. Só n Monarquics. Suposada desmembracio d’Espanya per l?estatut de Catalunya, “antes roja que rota” separatistas. Suposada entrega d’expanya als bolxevics.7. De quina manera es varen administrar els ajuts internacionals a la guerra civil i per quins motius.ALEMANYA: crea un estat major per coordinar ajut.ITÀ LIA: porta unitats dels seus exè rcits amb generals.MARROC: components: regulars, tropes mores, legió estrangera.PORTUGAL: poder del govern Salazar, d’ideologia feixista.URSS: ajut material, pilots d’avions i tancs, entrenament militar.MÈ XIC: va oferir el seu paí s com a refugi dels republicans.FRANÇ A I GRAN BRETANYA: paï sos neutrals.8.Assenyala quines conseqü encies va tenir la guerra civil i de quina manera afectava als que la varen viure. La fam, el mercat negre o estraperlo, els refugiats, la manca d’higiene i d’allotjament, l’escolarització , la destrucio de les infraestructuras, el racionament i la fallida monetaria. 9.Quins varen ser el suports econò mics i socials que va rebre la dictadura de Francisco Franco? Va rebre el suport economic de : els terratinents que havien rebutjat la reforma agraria de la republica, la banca, la jerarquia d el’esglesia catolica i la majoria de fabricants. I el suport social de: persones amb idees tradicionals o conservadores i tota la gent que va pensar que la dictadura franquista seria una garantia de pau, o si mé s no, un mal menor, encara que fos a costa de la llibertat.10.Explica quines varen ser les caracterí stiques fonamentals del franquisme.La prohibició dels partits polí tics i la manca de llibertats democratiques. La repressio institucionalitzada de qualsevol disidencia. L’arbitreriatat jurí dica.

Entradas relacionadas: