So, ona, intensitat, principi pascal

Enviado por Anónimo y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,57 KB

 
C.roques:agnts geolgics prdueixen l meteo,ero i sedi d ls roqs d la super.cicle s model teoric q dfineix ls dife stadis i pro a trvs roca s pt forma n tts ls altres.Magma fluid(interior scorça)/gracies Tº te densitat q fa pujarlo super=refredi i cristlatzi, s solidifiqi. /sgons lloc i velo on s produ aqt procs 9 tipus de roca./arriba sup terrstre=canvis fisics i qimics.acausa fctors atmos,hidros,biosfer ics./canvis=m eteo ./litificacio=materials resultans podran se ero i dspl asts x a.externs i gravetat. seran transp fins a difernts llocs=roca sedi./ aparti daqi o 9 minerals + stables a la superficia(diagenics) roqes sedi =men, si s prduxn a llocs d lscorça i sota grans Tº i presions =roqs meta./acaba transformcaions deixara d se solida i es fondra.R.Terra:s.ftogr afic : ftogrfia simple,parlls d fotos steroscopiqes, ortofotomapa. Teledetecio:rdiacions electro mitjnsn stelits. SIG:s.d captura,dmagtzmen i dasolicio de dades dsd stlits. Mapes: geologias i isolinies.Calcular: Qt=Qc(omplerts)+Qi/2= X·(scala)2Roca:agrupamn d mnrals(1 o mols)/orign natu/solids - petroli/clasi segns origen: sedintaries,magma,meta. Litologia:conjn t de caract q presenta una roca.Minerals:solids, inorganics,comp qimica deter,periodicitat, strtura am cristalls, agrupats n la natura. Prop.Fisiqes:Esc alars>n depen punt on jo tigui studian.(Dnsitat,hàbit,p.fusio,olor) Vectorials>varien sgons lloc msura.a)mcaniqes:deformcio o comport dvant força.(duresa)Optiqes> reac davan llum( color, ratlla,brillantor)Magnetiqes>difrnts tipus comporta davnt mineral(paromagnetics = davan iman)Electriqes i termiqes. Formacio m.Crstlitzcio aparti fluids>plat m aigua i sal,sevapora i qda sal=mineral) 3 tipus: eva poracio,refredamn magma,sublimacio d vapor)Recrist alitzacio :trnfor q sofreix solid q ja a stat crstalitzat(canvis presio i Tº) Txtura mgmaticas: Granular:roca formada x cristalls visibles casi = mida.Porfirica: 2 mides diferenciad escrsita lls grans envoltats x petits.Faneritica:cristalls visibles a cop dull. Afanitica:cristalls n visibles ni am lupa. Vitria: formats x vidre.

Intensitat:efectes o dañs sobre bens d ls xsones.(mercalli)Magn itud:energia alliberada(Righter)Hipocentre:punt a parti don es propaga lenregia n ttes ls direc n forma dones elastiqes i de calo
Epicentre:progeccio ortogonal d lipocentre a la superficie terrest
re.
Magma:formt x mols gasos i materials solids.Lava: Basalti ca(molt fluida i podre en silice)Acida(viscosa i rica en silice)Produ ctes volcanics:Solids:prduc arrancts d xemenia durant ascncio magma cap a superf.(segons mides:-bombs volcaniqes(+ grans arrosegads a grans distancies adqirin formes arrodonides)-Pil·li(mijanes)-Cendres(+petites forma arrodonida)Liqids:segons fluid esa(-volcans tipu scut:molt fluida,-tipus connus volcanic:intermitj es,-molt acides:solidifiqen rapid i fan tap.Tipus explocions:(- a +)Hawaia:tranqil forma llacs lava.estr ombolia:grau explosivitat baixa,petites i separds x perio curts de tems=con volcanic.Vulca nià:activi explo elevada pero - q pliniana.magma forma tap a xem eneia i s provoca explo.Plinia:+ explosiva i violenta,magma saturat am gas s explusat a gran temp generan grans volums d cendre,con alt i tancat.Capes:segons comp ones sisMantell :ones sis dimi veloci manera brusca(dicontinuitat d Mohoriovicia)P.superior materials pobres en SI pero rics en Fe i Mg i preidotite s.(D.gutemberg:capa separa cio)Segons prop.fisiqes.Litosfera: capa rigida superficial d l terra(escorça i part mantell)Astenosfe ra:cpa fluida si produe correns de convencio.Mesosfera:cpa rigida.Endosfera:Nucli.Demostracions Alfred Wegner:1)encai xos continents.2)proves geologiqes:continuitat struc tectoniqes, registres fosils,similitud formacions sedimentaries,restes glaciar s.3)proves paleoclimatiqes.Tectonica global:terra formada x cape s litosferiqes rigides q suren i s mouen x l'astenosfera.3 tipus lim its:Divergents:x crear 9 plaqes o material a ls dorsals oceaniqe s.Convergents:dstruccio d material a ls foses oceaniqes:1)Oce anica-oceanica=+ vella subduccio=fosa oceanica.2)contiental-oceanica:oceanica subduccio,material s fon i forma volcans i terratremols.3)continental-continental=cap subdueix=serralada x encabalgamen.Neutre.n s crea ni s destrueix material.

Entradas relacionadas: