Sistemes de codificació analògic digital

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 7 KB

 

El telègraf fou el primer giny de les telecomunicacions que tingué una implantació massiva, atès que permetia la transmissió de missatges a llarga distància mitjançant fil elèctric, en un primer moment, i per mitjà d'ones electromagnètiques en una segona etapa (Marconi, 1901).

Per transmetre la informació feia servir un sistema molt rudimentari d'obertura i tancament d'un circuit elèctric amb dos símbols, el punt i la ratlla, que es diferenciaven simplement pel temps de tancament del circuit. Amb aquests dos símbols i el codi Morse (Samuel Morse, 1822) es codificava la informació.

  • El micròfon converteix el so en un senyal elèctric. Les variacions de pressió produïdes pel so fan vibrar una membrana situada al micròfon que les converteix en variacions de tensió elèctrica que es transmeten a la xarxa de comunicació.
  • L'auricular fa la funció contrària: en rebre el senyal elèctric, el converteix en un senyal sonor.
  • L'avisador acústic de trucada consta d'un brunzidor electrònic que emet un so a intervals regulars.
  • Un teclat permet realitzar el marcatge del número del telèfon al qual es vol trucar.
Esquema del micròfon i l'auricular d'un aparell de telefonia fixa

Esquema del micròfon i l'auricular d'un aparell de telefonia fixa

En la telefonia fixa, els aparells reben l'alimentació elèctrica de la mateixa línia telefònica, tret d'alguns telèfons, com els sense fils, que necessiten més energia i han d'estar endollats a la xarxa d'energia elèctrica.

En la telefonia mòbil els aparells són autònoms, es desplacen amb l'usuari. La connexió amb la xarxa de comunicació es fa a través d'ones electromagnètiques. La telefonia mòbil és una evolució de les comunicacions per ones electromagnètiques entre l'aparell mòbil i una estació repetidora fixa connectada al sistema de telefonia convencional.

Lesdinàmica Abonat Centrals terrestres D’encaminar Sistemes informàtics La codificació numèrica Tarificar-la Centrals telefòniques Desviament de trucades Trucades nacionals i internacionals La telefonia mòbil S'encarreguensistemes informàtics D’encaminar Abonat La codificació numèrica Centrals terrestres Trucades nacionals i internacionals Dinàmica Desviament de trucades Centrals telefòniques La telefonia mòbil Tarificar-la Automàticament Les trucades d'uncentrals terrestres Desviament de trucades Abonat Tarificar-la Centrals telefòniques La codificació numèrica La telefonia mòbil Dinàmica Trucades nacionals i internacionals D’encaminar Sistemes informàtics A Un altre seguint els diferents districtes geogràfics des de l'origen fins la Destinació. En el cas dedinàmica Tarificar-la Centrals telefòniques Abonat Sistemes informàtics Centrals terrestres La codificació numèrica La telefonia mòbil D’encaminar Trucades nacionals i internacionals Desviament de trucades Pot Implicar moltes centrals. Aquest encaminament de les trucades és possible Gràcies acentrals terrestres La codificació numèrica Trucades nacionals i internacionals Sistemes informàtics D’encaminar La telefonia mòbil Tarificar-la Dinàmica Desviament de trucades Centrals telefòniques Abonat Dels Aparells en funció de la seva pertinença a un país i un determinada central.
En El cas detarificar-la La telefonia mòbil Desviament de trucades Dinàmica Sistemes informàtics D’encaminar Trucades nacionals i internacionals La codificació numèrica Centrals terrestres Abonat Centrals telefòniques , La localització ésdinàmica Abonat Sistemes informàtics La telefonia mòbil D’encaminar Desviament de trucades Trucades nacionals i internacionals Centrals terrestres Centrals telefòniques La codificació numèrica Tarificar-la , Però la gestió es duu a terme enla codificació numèrica Abonat La telefonia mòbil Dinàmica Tarificar-la Sistemes informàtics D’encaminar Centrals terrestres Desviament de trucades Trucades nacionals i internacionals Centrals telefòniques .

A més d'això les centrals s'encarreguen d'enregistrar la durada de La comunicació i decentrals terrestres Dinàmica La telefonia mòbil Centrals telefòniques Tarificar-la Sistemes informàtics D’encaminar Desviament de trucades Abonat La codificació numèrica Trucades nacionals i internacionals De Cara a l'abonat. També disposen delsabonat Tarificar-la Centrals telefòniques La telefonia mòbil Desviament de trucades La codificació numèrica Centrals terrestres D’encaminar Dinàmica Sistemes informàtics Trucades nacionals i internacionals Per A fer possible la prestació de serveis com: contestador automàtic,abonat Dinàmica La telefonia mòbil La codificació numèrica Trucades nacionals i internacionals D’encaminar Sistemes informàtics Tarificar-la Desviament de trucades Centrals telefòniques Centrals terrestres , Identificació del número entrant, etc.

a teli \Xption>centrals telefòniquestarificar-lasistemes informàticsd’encaminardesviament de trucadesabonatla codificació numèricatrucades nacionals i internacionals de cara a l'abonat. També disposen dels abonattarificar-lacentrals telefòniquesla telefonia mòbildesviament de trucadesla codificació numèricacentrals terrestresd’encaminardinàmicasistemes informàticstrucades nacionals i internacionals per a fer possible la prestació de serveis com: contestador automàtic, abonatdinàmicala telefonia mòbilla codificació numèricatrucades nacionals i internacionalsd’encaminarsistemes informàticstarificar-ladesviament de trucadescentrals telefòniquescentrals terrestres, identificació del número entrant, etc.

Entradas relacionadas: