Sistema financer

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,63 KB

 
L'ORIGEN DElS DINERS: L'aparició dels diners està lligada al desenvolupament de l'intercanvi.
En els orígens de la humanitat les persones podien satisfer les seves necessitats amb al que produïen per elles mateixes, economia de
subsistència. La barata va ser el primer tipus d'intercanvi que consistia en canviar un objecte per un altre.
La introducció
diners-mercaderies va determinar que alguns béns es convertissin en diners, com ara les pells. la sal.l'oli.l'or i altres metalls. Es tractava de béns que tenien les qualitats següents: - ser acceptats - ser divisibles - fàcilment transportables i duardors - tenir un valor estable. Els diners-mercaderies va superar les economies de barata. La següent etapa dels diners és la dels diners- paper. El seu consum no satisfà cap necessitat, sinó que es valoren per les coses que permeten de comprar. Actualment a més dels diners-paper (billets) existeixen els diners bancaris, és a dir dipòsits q els agents econòmics poden tenir en un banc; xecs, targetes...
funcions dels diners:
- Actuen com
a unitat de compte, ja que serveixen de mesura de valor per a calcular els béns i serveis.
-Constitueixen un
dipòsit de valor, xq permeten mantenir el patrimoni dela agents econòmics.
-Són un
mitjà de canvi o pagament, xq ela pagaments i els cobraments s'afectuen en diners.
entitats financeres: tenen la funció de canalitzar l'estalvi cap a la inversió, la transmissió de l'excedent i el finançament d'activitats productives, comercials i bàncaries. Les principals són:
-Els
bancs: són empreses amb finalitat de lucre l'activitat econòmica de les quals consisteix en la realització d'operacions. Es poden classificar en operacions passives i actives.
-
operacions passives: consisteixen en la captació de diners per mitjà de l'obertura de dipòsits bancaris.
-
operacions actives: són la concessió de préstecs i crèdits als agents econòmics.
-Les
caixes d'estalvi: no tenen finalitat de lucre. estan regulades per una normativa diferent que les del banc, però tendeixen a actuar de la mateixa manera que els bancs.
Aquestes entitats formen el
sistema financer , format per 2 blocs:
sistema bancari: format pels banc d' Espanya, la banca privada i les caixes d'estalvi.
altres institucions financeres: aquest grup inclou l'institut de crèdit oficial, companyies d'assegurances... totes depenen directament del ministeri d'Economia i Hisenda.
- El banc d'Espanya (BE) participa en les següents funcions bàsiques atribuïdes al SEBC:
- Definir i executar la política monetària. - executar la política cambiària i dur a terme operacions de canvi de divises.
-Promoure el funcionament del sistema de pagaments en l'àrea de l'euro.
- Emetre els bitllets de curs legal - Posseir i gestionar les reserves de divises. - Posar en circulació la moneda metàl.lica
El BE efectua operacions actives i passives:
actives: - control i la centralització de les reserves de divises.
- la concessió de préstecs al sistema de bancari i al sector públic.
passives: - l'emissió de diners en règim de monopoli.
- l'acceptació de dipòsits de les entitats financeres.
El
balanç és una llista completa de quantitats que maneja una persona o una institució. l'actiu format per les quentitats que té, i el passiu el formen les quantitats que deu.
base monetària( BM): suma de l'efectiu en circulació(EC)en mans del públic i els dipòsits que els bancs tenen en el banc central(Rb) . BM= EC + Rb Hi ha dos intruments per a controlar la BM, són: -operacions de mercat obert: constiteixen en la compra i venda de títols als bancs. - si el banc central ven títols als altres bancs, disminueix la BM. - Si el banc central compra títols als altres bancs, augmenta l'oferta monetaria.
-redescompte d' efectes: és una operació habitual entre els bancs comercials i el banc central. - si augmenta el redescompte, disminueix la BM, - Si disminueix el redescompte augmenta la base monetària.

Entradas relacionadas: