Significat de vena

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,49 KB

 La primera personadel presentd'indicatiudels verbsde la primera conjugaciópren el morfema-e: jo cante.Conservació dels tres graus en els demostratius i adverbis locatius (com en castellà i portugués, tot i que no és un castellanisme) i ús de les formes no reforçadés dels demostratius de 1r i 2n grau: este, eixe, aquell; açò, això, allò; ací, aquí/ahí, allí o allà.

El Rossellonès


Vocalisme

Només hi ha cinc vocals tòniques [a], [e], [i], [o], [u]. Les paraules esdrúixoles no existeixen en rossellonès.

Consonantisme

Normalment desapareix la d dels grups –ndr- i -ldr-. El so [S] en posición final també sol caure.

Morfosintaxi

Alguns plurals en –ns perden la n. El gènere d’alguns mots no coincideix amb el de la varietat estàndart. La primera persona del singular del present d’indicatiu acaba en –i. En les oracions negatives desapareix l’adverbi ni i deixa lloc a pas.

Lèxic

Arcaismes, occitanismes i Gal·licismes.

La Representació de la Realitat:

Significant


Element material ( acústic, visual, olfactiu)

Significat

Que és el concepte, la idea que expressa el signe.( 1-
Denotació: sentit pròpi d'un mot, tal com ve en el diccionari.

2

Connotació: sentit figurat, significat secundari )

Referent

Realitat extralingüística a què fa referència el signe.

Indicis


Signes que mantenen una connexió física amb el referent, ja sigui per proximitat o de causa-efecte. (núvols--> pluja)

Icones

Signes que representen el referent per algun tipus d'analogia. (dibuix, fotografia, mapa, gràfic)

Símbols

No tenen relació directa amb el referent, es a dir, son arbitraris i s'adopten per convenció en una comunitat  (mates)

Camp lèxic:


conjunt de mots de la mateixa categoria gramatical que presenten un sema comú, mateix significat genèric ( gat+ gos+ lloro = animal domèstic )/ Camp semàntic:
no sol son N o V o Adj ( esports: bàsquet, xutar, ràpid / colors: blau, envermellir, grouesa..)

Les Relacions Semàntiques:

Hiponímia


Posa  de manifest la jerarquia que regeix l'organització i classificació de la realitat. 1- Hiperònim ( +, com els Animals) 2- Hipònims (-, com les tortugues) 3- Cohipònims ( quan apareix 1, no pot apareixer l'altre)

Sinonímia


Igualtat de significat. 1- S.Total ( = en tots els contexts, nen=xic) 2- Parcial( no son canviables en tots els contextos).

Antonímia


Oposició. 1-Graduals ( calent-fred) 2- Complementaris: ( present/absent, mascle/femení) 3- Inversos: (Comprar/Vendre, Mestre/Alumne)

Les Relacions entre Significant i Significat

Monosèmia


1 únic significat / Polisèmia:
+ significats.

1-Canvis Semàntics::::Metàfora


Crear un nou significat per proximitat o semblança entre 2 conceptes ( peu de la montanya)

Metonímia:

  crear significats nous per la relació de contigüitat ( Coll de la camisa)

Sinestèsia

Canviar la ubicació d'un  camp sensorial a un altre ( la musica pot ser suau)

Eufemismes

Substitueixen mots considerats tabús per la comunitat ( descansar en Pau)

2-Canvis Categorials

::
El·lipsis ( un cafe tallat--> un tallat)

Entradas relacionadas: