Serveis estancats

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,23 KB

 

Sector terciari

Conjunt de prestacions destinades a satisfer les necessitats i les demandes de la societat.

Característiques

Activitats intengibles i inmaterials, activitats impossibles d'emmagatzemar, activitats molt diverses, diferenciació entre terciari clàssic i terciari superior o Quaternari (investigació, telecomunicacions..), comprèn des de grans empreses fins a petites.

Classificació de serveis:

serveis de consum final (directament als consumidors últims ex: hosteleria), serveis de producció i de distribució (orientats a empreses o a professionals ex: comerç a l'engròs), serveis públics (depenen empresa privada i es regeixen per les lleis del mercat), serveis estancats (poca capacitat d'augmentar la productivitat ex: serveis socials), serveis progressius (es pot fer estalvi en els sectors de producció ex: comunicacions). 
-

Creixement de la demanda de serveis:

després de la crisi del petroli, la demanda va augmentar tant de les famílies (gràcies a l'augment de renda, incorporació dones a la feina i augment esperança de vida) com de les empreses i admin públiques (molt notable després de 2GM resultat estat de benestar).
-

Indicadors per analitzar la importància del sectors de serveis


percentatge que aporta el servei al PIB (permet coneixer la riquesa que el sector terciari aporta a l'eco del país).
Percentatge de treballadors ocupats del servei (societat desenvolupada té eco de base indus i 60% població si dedica).
-

Distribució serveis a Espanya:

servies concentren grans ciutats, zones amb activitat industrial i les àrees turístiques.

Distribució empreses sector 3:

ordenació comunitats autonomes tenim Cat, Mad, Anda i Valen= distribució territorial concentrada en punts de desenvolupament econòmic, volum demo i atractiu turístic.

Distribució dels serveis per subsectors:

 subsectors de serveis socials repartits equitativament (ser. Admin., educa., sanit.), subsectors de les comunicacions, les finances i les empreses relacionats amb els nivells de renda i concentració de la població,empreses comercials trobem cat., mad., andal., valen.
-

Importancia del turisme:

 segona meitat s.XX convertir fenomen de masses gràcies a reconeixament vacances pagades dret laboral.
-

Espanya potència turística:

1960 comença a créixer radicalment fins crisi del petròli. Actualment entre les 5 primeres destinacions turístiques del món, per això turisme gran importància econòmica, crea molts llocs de teball. Turisme de sol i platja més comú, organitzat per empreses turi o operadors turis. Majoritariament turistes Europa oriental, Europa de l'est. 
-

Impacte social i economic del turisme:

contribuir transformació social important valors, idees i productes. Decada 50 i 60 turisme va ajudar a enlairament de l'eco esp. I encara ara és im per el PIB. Característiques feina. 
-

Turisme nacional i mobilitat temporal:

 augment nivell de vida permet generalització automobils i millora vies de comunicació per tant incremetn desplaçaments de caps de setmana.
Proliferació de segones residències en el món rural (grans impactes en els paisatges i millore vida gent que viu allà). Esports d'aventura, turisme cultural, rural... Ajuden desplaçament de cap de setmana. En el desplaçaments per vacances molts ho fan dins d'Espanya o en les àrees limítrofes (França, GB, Portugal, Ita.)
-

El turisme i el seu impacte sobre el paisatge:

zones de costa: urbanització abusiva d'edificis desordenats, construcció de camps de golf porten problema de subministrament d'aigua, això es resol amb la perforació de pous això comporta salinitazació del aqüifers, problemes d'eliminació de residus i contaminació d'Aigües marines, ports esportius altera direcció dels corrents marins. zones de muntanya: impacte més gran instal·lació estacions d'esqui, ocupen zones de bosc provoca alteracions de la fauna i afavoreix l'erosió pq el sol sense cobertura vegetal. 


Entradas relacionadas: