Serveis al consumidor (sector terciari)

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,84 KB

 

3. El sector terciari

El sector terciari o de serveis és el sector que comprèn totes aquelles activitats econòmiques que tenen com a Objectiu satisfer les demandes i necessitats de la societat.

Les característiques principals Són:

Activitats intangibles i Immaterials.Activitats Impossibles d’emmagatzemar.Activitats molt diverses.El tamany de les empreses és molt variable.

3.1 Classificació dels serveis

Activitats molt diverses que es Poden classificar seguint criteris diferents. En funció del criteri que Escollim els serveis es poden classificar en:

Segons La seva aparició històrica:


-Terciari Tradicional

Activitats administratives, militars, Religioses, comerç, ensenyament, sanitat, transport, … etc.

-Terciari Modern:

  la seva aparició estpa relacionada amb el Desenvolupament de la industrialització i l’expansió capitalista: activitats Financeres, bursàtils, serveis a empreses, …etc.

-Terciari superior o Quaternari: el seu desenvolupament recent està lligat a L’aparició de noves tecnologies i serveis especialitzats: informàtica, Telecomunicacions, consultoria,…etc.

Segons la propietat del prestatari


:

-

Serveis públics

El servei el presten els organismes públics, l’objectiu és de tipus social: Educació, sanitat,...Etc.

-Serveis Privats

La prestació del servei la Realitzen les empreses privades, l’objectiu és l’obtenció del màxim benefici Econòmic: comerç, transport, turisme,…etc.

Segons la freqüència d’ús


:

-Terciari Banal

: el seu ús és molt freqüent, la seva distribució Territorial és molt homogènia i generalitzada.

Terciari Anòmal o especialitzat

: el seu ús és menys freqüent, la seva localització és més concreta al costat de la demanda del servei principalment als llocs de Més centralitat ( ciutats importants, capitals de província, ...Etc.)

Segons l’activitat desenvolupada

-Serveis de distribució

:posen a l’abast del consumidor Els productes que consumeix, és el cas del comerç i dels transports.

-Serveis a empreses i banca

: tenen com a principals Clientes a tot tipus d’empreses a les que els faciliten el seu funcionament, Finançament, assegurances, assessoria jurídica, disseny, publicitat,…etc.

-L’administració pública i els serveis socials

: activitats finançadés per L’Estat destinades a regular el funcionament de la societat i a millorar la Qualitat de vida de la població, sanitat, educació,...Etc. (Serveis estancats)

-Serveis personals

: són aquells que tenen com a Objectiu donar resposta a les demandes de la població en aspectes tan variats Com ara l'hostaleria, el turisme, els espectacles, les reparacions, la cura Personals, esports, ...Etc.

3.2 Expansió del sector terciari

En els darrers anys s’està Produint un procés de Terciarització de l’economia, és a dir un Creixement de les activitats relacionades amb el sector terciari, en detriment De les activitats relacionades directament amb el sector industrial.

Canvis en els processos productius:


-La fragmentació dels processos Productius (producció en sèrie).

-L’externalització de serveis.

-Els processos també donen importància al disseny, la Publicitats, el màrqueting, els serveis postvenda,....

Globalització i internacionalització:


-Cal modernitzar constantment Els equipaments i serveis utilitzats per

-garantir la competitivitat.

Sector refugi

-En períodes de crisi econòmica El terciari augmenta, creixen els serveis no especialitzats.

La societat de consum i de benestar:


-La millora de les condicions de treball dels obrers Als països desenvolupats fa augmentar la demanda de serveis (oci o turisme).

-El consumisme. -“L’Estat de Benestar” consisteix en Proveir de múltiples serveis i equipaments a càrrec de l’administració pública Com l’educació, la sanitat, la cultura, la seguretat, els transports, etc.

Augment del turisme

- A Espanya molt important.

Otras Causas del aumento del Sector Servicios:


-Declive industrial por la crisis de 1973 y la Reconversión industrial de los 80.

-Retroceso del sector primario.

-Aumento del nivel de vida: mayor demanda de Productos (desarrollo del comercio), de servicios, y de los viajes turísticos.

-Auge del turismo hacia España (2º país del Mundó Por nº de visitantes y por ingresos)

-Estado del bienestar. El PSOE universalizó la Sanidad y con la LOGSE se aumentó la educación obligatoria hasta los 16 años. Actualmente educación infantil de 0 a 3 años y la nueva ley de dependencia.

-Estado de las autonomías: mayor nº de funcionarios. -Incorporación de la mujer al trabajo,  Al sector servicios.

3.3 Distribució dels serveis

A escala Mundial:


Als paísos rics les Activitats terciàries han anat creixent fins a configurar-se com el sector Econòmic més dinàmic i productiu, és el sector que ocupa la major part de la Població activa.

Als paísos en vies de Desenvolupament  el sector serveis es Caracteritza per la seva poca activitat productiva i per una hipertròfia del Sector públic.

A Escala estatal:


Les empreses de serveis solen estar localitzades a Les ciutats a prop de la demanda, principalment els serveis especialitzats, Sense prejudici de que existeixin d’altres distribuïdes de forma irregular en El territori que abasteixin i donin servei a les poblacions rurals.

Als països en vies de Desenvolupament la diferència entre el camp i la ciutat és més marcada i la Quantitat d’empreses que es localitzen són menors.

A escala intraurbana

La distribució de les Empreses  dins de la ciutat ve Determinada pel tipus de servei:

-El comerç minorista especialitzat( tèxtil, calçat, …etc.)o d’altres serveis que atenen tota la ciutat ( dentistes, advocats, Administració pública,…etc) solen situar-se al centre urbà.

-D’altra tipus de serveis com ara les seus centrals de Les empreses, solen situar-se en llocs prestigiosos de la ciutat, el centre i Els eixamples.

-D’altres serveis cerquen localitzacions més Perifèriques ja sigui perquè necessiten molt d’espai, o perquè serveixen indústries Localitzades a la perifèria o bé perquè abasteixen la població resident a L'extraradi. Exem.: Centres

-Comercials, Hipermercats.Als països en vies de desenvolupament l’esquema és El mateix però la densitat de serveis és menor.

3.4 Els serveis i la societat del benestar

EL BENESTAR SOCIAL s’entén com a un conjunt de Factors que participen de la qualitat de vida de la persona i que fan que la Seva existència posseeixi tots aquells elements que donen lloc a la Tranquil·litat i la satisfacció humana. Els països desenvolupats garanteixen un Seguit de serveis que són considerats de dret, com l’educació, l’assistència Sanitària, la seguretat pública, etc...

- Una gran part dels serveis Són públics, atesos i finançats per l'Estat, als països europeus.

A Espanya Els bàsics són:


1. L’educació, que està estretament lligada amb el grau De desenvolupament d’un país

Elements a favor:


-l’obligatorietat de l’educació dels 6 fins als 16 Anys ( taxa d’escolarització del 100%)

-augment de l’oferta d’estudis postobligatoris ( 41% De la població entre 25-35 anys ha cursat estudis superiors.UE – 36%)

Elements en contra:Elevats índex de fracàs Escolar.


Nivell de formació tècnica i Científica deficitari.

-La despesa pública en educació és baixa

2. La sanitat, és un dret que recull la “Declaració dels Drets

Humans” de l’ONU, i també és un indicador del nivell Socioeconòmic

D’un país


- Universalitat de L’assistència sanitària ( Llei general de sanitat del 1986).

- Significa una part important del pressupost públic ( Any 2013, 6% del PIB espanyol, en davallada constant des del 2008. Retallades. El 2013 la despesa pública per habitant en sanitat va ser de 1393 euros= 14% de La despesa publica total)

- Sanitat pública de gran qualitat i prestigi Internacional (Trasplantació d’òrgans).

3. També serien serveis socials les pensions, els subsidis, Les ajudes socials, ...Etc

4. L'administració pública constitueix la branca Fonamental del sector públic. Aquesta administració es vertebra a tres nivells:

- Administració de l’Estat. -Administració autonòmica. -Administració local

Nombre elevat de funcionaris, Molta burocràcia i elevada despesa pública. Pendent una reestructuració del Sistema, millora en l’organització i en la gestió per augmentar l’efectivitat.

CONCLUSIÓN


El Sector terciario en España es el principal pilar que mantiene la economía Española. En tiempos de crisis como los actuales este sector es el que más Puestos de trabajo y facilidades aporta a la población parada para que salga de Esa situación debido a la gran diversidad de servicios que encontramos en la Actualidad. De ahí que el sector terciario tenga el mayor porcentaje de Población activa ocupada en España como en la mayor parte de los países Desarrollados. Por otro lado el sector Cuaternario es la gran esperanza del Futuro que compensará las mediocres situaciones del sector secundario y Primario (este último cada vez con menos peso en la economía española).

Entradas relacionadas: