Separació sil·labica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,12 KB

 

L’aprenentatge de L oral, atenció en la L2:


En aquesta situació concreta tenint en compte els aspectes observats al text annex. Per una part, utilitza el llenguatge oral per a començar l’activitat i els alumnes aprenen la correspondència entre la L1 i la L2 a més d’aprendre paraules noves de la L2. (-) Com podem observar, al començar la mestra a narrar la història, els xiquets immediatament han participat, aspecte que ens permet determinar que la treballen habitualment de manera oral. Aquests, utilitzen la llengua 2 per a dirigir-se a la seua mestra, encara que en algunes ocasions tenen errades i no transfereixen les paraules d’una llengua a un altra. Per últim, hem de destacar també que el fet que la professora els plantetge la possibilitat d’expressar les seues idees i dir les paraules detenidament al hora de escriure el que volen a  al pissarra, fa que prenguen consciència de la transferència d’una llengua a un altra en el cas de les paraules en castellà, escrites en valencíà i aprenguen la correspondència entre el so i la grafia en cas de les paraules dites en valencíà.

El procés d’aprenentatge de la L escrita:

Podem observar que la mestra facilita la situació d’escriptura col·lectiva, la textualització a la pissarra per part de l’ensenyament del text fruit de l’aportació dels seus alumnes, especialment eficaç quan els xiquets encara no tenen un domini suficient del codi. Aspecte motivador per a ells, fomentant una major intervenció dels xiquets. (-)Per altra part, la mestra fa especial èmfasi en reflexionar sobre el que escriuen a la pissarra, moment que cadascú pot ensenyar tot allò que sap als companys i ajudar-se i corregir-se, aspecte important que ajuda als xiquets a donar-se de la necessitat de revisar els textos que escriuen.

La correcció la fa col·lectivament amb la resta dels alumnes ajudant al xiquets que sorgeix a la pissarra, mitjançant la intervenció de la mestra fent reflexionar a l’alumne sobre l’aspecte a resoldre respecte a la errada que ha comet. Activitat que permet exterioritzar els coneixements implícits i explícits que tenen el xiquets sobre els problemes ortogràgics. A més, es pot veure que els xiquets es troben en el tercer nivell de l’escriptura” etapa controlada per la fragmentació sil·làbica de la paraula”, quan l’aprenent descobreix que hi ha algun tipus de relació formal entre l’escriptura i la pauta sonora. Estableix una relació entre els elements sonors de la paraula i una relació entre aquests i les lletres que els representen, amb la ajuda de la mestra i dels companys.(-) Es important destacar que la professora utilitza una metodologia constructivista, partint dels coneixements previs dels xiquetes i xiquetes. D’aquesta manera va ajudant als alumnes en la construcció del seu propi aprenentatge.


1

El projecte Educatiu de Centre ha d’incloure aquests documents:

c)El pla de Normalització Lingüística, el Disseny Particular del Programa, el Reglament de Règim Interior i el Pla de Convivència.

2.En quin dels casos següents es produirà un procés de bilingüisme substractiu?

a)Quan un alumne amb una L1 minoritzada és escolaritzat en una L2 prestigiada.

3.Quin enfocament didàctic té com a base la Competència Subjacent Comuna?

a)enfocament gramatical.

4.Què significa que una llengua ha estat minoritzada?

d)Que ha experimentat un procés de retracció d’alguns àmbits d’ús.

5.Després de Lambert.

c)Se sap que al consideració social de la llengua d’un parlant és important a l’hora de programar la seua formació bilingüe.

6.Segons Cummins, quines condicions han de donar-se perquè els aprenentatges escolar adquirits en una llengua es transferisquen a una altra?

a) L’existencia d’una adequada exposició a las L2 i una adequada motivació per a aprendre la nova llengua.

7. Què són els errors en segona llengua?

a)Transferencies psoitives de la L1.

8. Què es un taller?

a) cojunt d’activitats que es proposen per a assimilar certes nocions dins d’un tema o centre d’interes...

9.Qué es un racó?

d) lloc fix, d’accés lliure, que es destina al joc i a exercitar nocions o destreses treballades.

10. Quina es la tesi de Chomsky sobre l’adquisició de la llengua oral?

b) procés determinat per l’herencia.

11. Quina d’aquestes possibilitats no es una de els quatre capacitats innates descrites per Bruner....Llengua oral?

c) la representació mental de la realitat.

12.El llenguatge s’adquereix amb la interacció social,s egons?

a)L.S.Vigotski.

13.En la primera etapa del procés d’adquisició de la L2, els missatges.

b)Han d’anar en consonància amb el nivell del xiquet.

14.Què és la referencia?

a) la construcció del significat.

15. Què es el requeriment?

d) la demanda d’atenció de l’infant sobre el que vol (què necessita i com satisfer-ho).

16. Què es l’input?

b)el badatge lingüístic que l’aprenent d’una L2 rep adaptat als seus coneixements previs i als seus interessos.

17. Quin d’aquests terts no es característic de la fase alfabètica dels procés de lectura de l’infant?

c) reconeix la categoria i l’ordede les parts de l’oració.

18. Quin d’aquets trets no es Caracterictic de la fase ortogràfica de lectura de l’infant

A)sol·licita que els adults li facen lectures

19.Quin d’aquests trets no es característic de la fase logografemàtica de lectura de l’infant?

d)reconeix le sparts d’una unitat significativa.

20.La lectoescriptura es un producte cultural i no sols escolar. Qui es l’autor d’aquesta afirmació?

b)constructivistes. 

21. Quina d’aquestes aportacions al procés d’aprenentatge de la lectoescriptura no es de María Montessori?

b)els centres dínterés.

22. Quina d’aquestes aportacions al procés d’aprenentatge de la lectoescriptura no es de Freinet?

d)les lletres de paper de vidre.

23.Quina hipòtesi de les següents no apareix en l’etapa diferenciada del procés d’escriptura de l’infant?

c)hipòtesi sil·labicoqualitativa.

24. Les propietats que el xiquet atribueix a l’escriptura són.

d) linealitat, discontinuïtat, quantitat mínima, variación interna i combinació.

25.Què significa la hipòtesi sil·labicoqualitativa, característica de l’etapa sil·labica del procés d’escriptura de l’infant?

d) que per a cada síl·laba escriuen una grafia i aquesta coincideix amb una de les lletres que representa algun so dels que componen tal síl·laba.

26. En l’etapa sil·làbico de l’adquisició de l’escriptura observem.

a)una escriptura sil·làbica amb correspondència qualitativa i quantitativa on pot apraréixer qualsevol grafia representant qualsevol so.

27. En l’etapa ortogràfica de l’aprenentatge de l’escriptura, el xiquet inicia una estratègia nova que es caracteritza per...

b)La utilització dels coneixement com a usari i la seua aplicació en l’escriptura, i per la utilització de la memòria visual.

28.Marca la resposta incorrecta: L’inici del coneixement sobre la notació de l’escriptura no és escolar, perquè.

b)El xiquet es un subjecte passiu que rep el llenguatge.

29.En quin moment del procés de construcció de la lectura es desenvolupa la consiència fonològica en el xiquet?

b) en la fase alfabètica.

30.Què significa la hipòtesi de la varietat externa, característica de la fase diferenciada del procés d’escriptura de l’infant?

d)Que ha d’haver-hi diferències objectes entre escriptures que diguen coses diferents.

Entradas relacionadas: