Seek

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en español con un tamaño de 4,08 KB

A toms:elements quimics que formen
els esser vius
Molecules:componenes apartir dels
cuals les celules poden crear les seves
estructures
Cel.lula:unitat basica dels essers vius
Teixit:conjunt de cel.lules que
sespecialitzen i sasosian
per cumpir una funcio determinada.
Organ:sta format x diferents teixits i te
encomanada una funcio specificada.
Aparell o sistema:conjunt dorgans k
treballan x dur a terme una funcio vital.


TEIXIT EPITELIAL:
epitalial:rsponsables de les funcions de
proteccio,filtracioo,secrecio i excreccio.
Teixit epitelial de revestiment: Recobreix
tot el cos, entapissa les cavitats internes
i els conductes de l'organisme. Pot sta
format per una o diverses capes de celules.
teixit epitelial glandular:cosntituiex glandulas
k poden ser endocreines, si secreten els seus
productes directamen ala sang o exocrines
si vesen els seus productes a lexterior.


TEIXIT CONJUNTIU:son els mes abundants.
sostenen lestructura corporaluneixen els altres
teixits i pretegeixen els organs interns.
stan formats x celules nomendas fibroblasts
i una matriu extracelular reforçada x fibras.
Difernts teixis, 5 tipus:
teixit conjuntiu lax:sesten x tot el cos.envolta
i protegeix els organs.
teixit conjuntiu dens:mol resisten x les fibres
de col.lagen
teixit conjun. cartilaginos:format x matriu
gelatinosa, i fibres de col.lagen i elastikes.
teixit conj. ossi:formada x una matriu i sals
minerals k li donen rigidesa
teixit conj. sanguini: format x una matriu likida
i celulas movils.


TEIXIT NERVIOS:t 2 tipus de celulas:neuronas,glials
neuronas structura:
cos celular: conte nucli i citoplasma
dentrines o axon: la informacio viatge de les dentrines
als axon.
celula glial:
astrocit:son els + abundants stan al sistema nervios
Micrologia:celulas petites am prolongacions
celulas de SCHWAAN:es troben al sistema nervios
periferic.


TEIXIT MUSCULAR:el muscul s un texit k pot kanvia d
forma i longitud,representen la meitat de la masa curpural
tres tipus de teixit:
Teixit muscular estriat: format x fibres musculars striadas
s localitza sota la pell.contaccio voluntaria fan el moviment
Teixit muscular llis:formadas per fibres musculars llises.
contraccio involuntaria dsplaçamen substancies dins l tub.
Teixit muscular cardíac:format per fibres musculars estriades
unides entres si. ccontraccio automatica k permet la propolsio de la sang.NUTRICIÓ:cconjunt de processos a trves dels kual rep,
Transforma i incorpora les substancies alas sevas celulas
NUTRIENS:compostos kimics k contenen ls aliments i k
las celulas nesestien x viure. les funcions son:
ENERGETICA:aporta energia xl funcionamen d les celulas.
PLASTICA:proporcionen componens x al crexamen de ls celulas.
REGULADORA:subministren substancies k controlen ls reaccions quimi kes de les celulas.Tipus de nutriens:
GLUCIDS:font denergia mes importan de les nostres
celulas. els glucids senzills es digereixen ms rapid
menre k els glucids complexos tnen digestio mes llarga.
LÍPIDS:dsenvolupan ls 3 funcions. ls mes abundants son
els grexos, complexen funcio energetica, formen diposits
de resevas als celulas. Funccio plastica i reguladora.
PRTEÏNES:Funcio plastica i regualadora.
AIGUA:cmponen + abundan de lorganisme. refreigera l cos
MINERALS:funcio plastica, constitueix lstructura dels osos.
funcio reguladora:forma part de lhemoglobina
VITAMINES:funcio reguladora. actuen n cuantitats petites
i lorganisme no ls pot fabrica.

Entradas relacionadas: