Sector terciari banal

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,55 KB

 
El sector terciari és el sector econòmic que
presten serveis a la població. Als països industrialitzats ha anat creixent en importancia, fins ser el sector predominant. Els serveis es multipliquen per donar resposta als canvis socials recents: -L'augment de l'esperança de vida fa imprescindibles una serie de serveis relacionats amb l'atenció a les persones grans o dependents. -La incorporación de la dona al món laboral fa urgent la creació d'escoles infantils i de serveis que faciliten la feina domèstica. -La reducció de la jornada laboral i la generalització de les vacances pagades expliquen l'oferta d'activitats de temps lliure i la importància del sector turístic.

Característiques del sector terciari:

Són molt heterogènies per les dimensions de les empreses que els ofereixen. -Són activitats intangibles i immaterials. -Són activitats impossibles d'emmagatzemar. -Es troben situades prop del consumidor, per el contacte directe entre l'oferta i la demanda. -Tenen un nivell de mecanització relativament baix. -Són activitats en expansió arreu del món. -Estan repartides de manera desigual.

Classificació de les activitats terciàries:


Serveis socials

: Es prestena les persones per cobrir les necessitats més bàsiques: sanitat, educació... -
Serveis de distribució: Serveixen per transportar i intercanviar béns, informació i persones: emmagatzematge, transports... -Serveis a les empreses: Presten un servei personalitzat a les empreses: gestió, publicitat... -Serveis al consumidor: Es presten a les persones però no tots són considerats bàsics: oci, turisme...

El tipus de comerç

El comerç interior és el que té lloc dins d'un país: 1-Comerç a l'engròs; dut a terme pels majoristes, compren grans quantitas de mercaderies i les venen a uns altres comerciants. Solen oferir els seus productes en botigues o en mercats propis. 2-Comerç al detall; que ven directament al públic petites quantitas. Ex: supermercats, sabateries... Aquests poden ajustar els seus beneficis i oferir preus més assequibles. -El comerç exterior és el que fa un país amb uns altres països. Inclou tant les vendes de productes nacionals (exportacions), com les compres de productes de l'exterior (importacions). El valor del comerç entre països es recull en la balança comercial i en la balança de pagaments.

La balança comercial:

és la diferència entre els productes que un país ven a l'exterior i els que compra a uns altres països. -Positiva: quan el valor de les exportacions és superior al valor de les importacions. -Negativa: quan les importacions superen les exportacions.

La balança de pagaments:

registra tots els intercanvis econòmics d'un país, tant de mercaderies, com de serveis o de capitals financers. -Excedentàries: quan el valor dels ingressos supera el de les despeses. -Deficitària: quan les despeses són més grans que els ingressos.

Els fluxos comercials:

 són els intercanvis comercials que produeixen un moviment entre venedors i compradors comparable a un corrent d'aigua. -Fluxos de màteries primeres: Les matèries primeres són bàsiques en els intercanvis comercials internacionals perquè els països productors no són sempre grans consumidors de les matèries primeres que extreuen, però en són venedors. La més important és el petroli. -Fluxos de productes manufacturats: Els productes elaborats tenen una importància cabdal en els fluxos comercials dels països industrialitzats. -Fluxos de capital: mobilitzen grans quantitats de diners que circulen constantment per tot el món. Els fluxos més grans de capitals circulen entre els Estats Units, el Japó i la Uníó Europea.

La revolució dels transports:

Els canvis més significatius han estat: -L'augment de la capacitat de càrrega. -La intermodalitat en el transport de mercaderies. -L'augment de la velocitat. -La millora en la infraestructura viària. -L'augment de la seguretat. -La reducció del preu del transport.

El turisme:

 és una de les activitats del sector terciari amb més creixement als països desenvolupats. Al sexgle XX era practicat per les classes benestants, però al 1950 aquesta activitat es va massificar gràcies a la generalització de la setmana laboral de cinc dies, les vacances pagades i les pensions de jubilació, la disponibilitat de més temps lliure i les millores en el transport. Té una gran importancia per a l'economia, respresenta la creació i l'exspanció d'empreses i serveis. Però als països pobres, les repercussions de l'activitat turística són diferents. Els darrers anys el turisme internacional ha disminuït el seu creixement i els seus beneficis. La idea de cobrar impostos als viatges no és una mesura gaire favorable pel turisme.

Els efectes del turisme:

Efectes positius: representa ingressos elevats per al país receptors i en potencia l'economia. Dinamitza altres sectors econòmics, permet el contacte amb altres cultures i facilita el aprenentatge de noves llengües i pot evitar l'emigració de població jove. -Efectes negatius: contribueix a l'augment dels preus, incrementa l'especulació del sòl, enriqueix grans empreses i molts dels treballs que crea són de poca qualificació i estan mal remunerats. Origina atur, a més la demanda és força variable. Pot provocar impactes ambientals greus com l'alteració de la costa amb ports recreatius, sorol...

Entradas relacionadas: