Sector secundari

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,46 KB

Sector secundari:transformació de matèries primeres en productes elaborats. · Indústria: fabricació i producció de béns à consum (ús privat) à equipament (ús públic) · Construcció: creació de à edificis (vivendes) à equipaments (fàbriques, biblioteques, etc) à infraestructures (aeroports, vies de tren, carreteres, etc) · Energia: extracció i producció à mines, pous, refineries, centrals · Treball: esforç humà de producció (humà o maquinària) · Investigació: desenvolupament tecnològic Ús de l’energia: força que permet realitzar les diverses activitats. · Paleolític: à força humana à foc (llenya) caça, calefacció, defensa, producció à sol · Neolític: força animal · Edat Antiga: força de à vent - eòlica (navegació) à aigua - hidràulica · Segle XVIII: revolució industrial - vapor à carbó (vegetal - mineral) à caldera · Segle XX: energies actuals à gas natural à petroli - derivats à electricitat - fabricació en centrals energia atómica à fissió nuclear (urani, plutoni) ENERGIA à fusió nuclear (nitrogen) Energia: força utilitzada en la producció de béns per satisfer les necessitats personals i socials. · Natura: à primària - present a la natura (extracció) à secundària (produïda per l’home) · Tipus: à No renovables: exhauribles a curt termini. Combustibles fòssils:- Carbó mineral ( antracita, hulla, lignit, torba)- Petroli (productes derivats)- Gas natural- Atòmica: urani, plutoni à Renovables: no s’esgotaran a curt termini. Trobem energia:- Solar- Hidràulica - aigua- Eòlica - vent fabricar electricitat- Mareomotriu: marees- Geotèrmica - interior de la Terra- Metanol - residus orgànics (biomassa) Indústria: transformació de matèries primeres en productes elaborats. · Elements: capital, instal·lació, maquinària, matèries primeres, mà d’obra, energia à productes o béns · Tipus: à Indústria pesant: - Grans inversions- Instal·lacions grans- Consum elevat d’energia i aigua- Públiques i multinacionals· Dos tipus: - Indústria de base: fabricar primeres matèries à siderúrgia (metalls) i ciment.- Indústria d’equipaments: maquinària, eines à mecànica, construcció. àIndústria lleugera: privades, multinacionals. Béns de consum:- Alimentària- Tèxtil- Calçat- Química - farmacèutica, perfumeria- Mobles- Arts gràfiques Industrialització:Gran Bretanya (XVIII - 1780) · Causes: augment de la població:- Descens de la mortalitat- Millor alimentació- Millores sanitàries- Més higiene à Augment de necessitats bàsiques: vestits, objectes, béns. Cal: - Més productes, producció més ràpida. · Canvis en els sistemes de producció: transformen sist. artesanal en sist. industrial.à Sistema artesanal:- Manual- Producció lenta- Poca producció- Més carà Sistema industrial:- Mecanitzat- Producció ràpida- Molta producció- Més econòmic · Indústria - fàbriques - centres de producció · Dsenvolupament: - Mineria: energia (carbó)- Siderúrgia: alts forns - metall (ferro)- Tèxtil: telers - llana, cotó · Transformació del món: - Transports: ferrocarril, vaixell de vapor- Treball: horaris, obrers industrials- Societat: proletariat (treballadors), burgesia- Economia: capitalisme- Política: imperialisme (domini del món, domini dels recursos)- Tecnologia i ciència: invenció, investigació · Procés productiu:a les indústries · Capital: - Crèdits financers: banca- Estalvi: inversions i millores- Borsa: mercat de capitals · Matèries primeres:- Medi natural- Indústries de base- Escassedat o esgotament: estalvi, reciclatge · Mitjans de treball:- Instal·lacions- Maquinària- Mà d’obra- Investigació científica i tecnològica- Mecanització de processos: robotització · Organització: - Treball en cadena- Control de mètodes i temps de treball Localització de les indústries · Factors: à Geogràfics: proximitat a - mercats- matèries primeres- mitjans de transport- fonts d’energia à Econòmics: - centres de gestió o finançament- possibilitat de vendes i beneficis à Socials: facilitat per obtenir mà d’obra abundant, econòmica i qualificació laboral. à Legislació: llei del país- medi ambient - contaminació- normativa laboral - salari mínim Àrees industrials al mónEuropa Occidental à Gran Bretanya, Alemanya, França, Holanda, Bèlgica, Itàlia... (Unió Europea) investigació i tecnologiaEstats Units líders en organismes financers i capitals Japó multinacionals XinaCanadà, Sudàfrica, Austràlia (Colònies Britàniques)Rússia, Ucraïna (ex URSS)Corea del Sud, Taiwan, Hong-KongÍndia, PaquistanBrasil, Mèxic, Indonèsia, Malàsia Indústria espanyola 1830 à primeres fàbriques a - Catalunya - tèxtils (llana, cotó)- País Basc - siderúrgiaà cal importar les primeres matèries: llana, cotó à Gran Bretanya carbó à Astúries, Andalusiaà funcionen amb energia hidràulica i vapor - colònies industrials: vores dels rius Zones Ria de Bilbao (Nerbión) à mines de ferro: siderúrgiaAstúries à mines de carbó (energia)Andalusia à mines de carbó, ferro, coure (Huelva, Màlaga, Granada) empreses estrangeresBarcelona à rius: Llobregat, Besòs, Anoia, Cardener, etc. à ciutats 1960 à creixement del procés industrial à fi de l’aïllament internacional (1939 - 54) à inversions estangeres i del govern à importació de béns d’equip i maquinària - modernització- èxode rural: desplaçament a les ciutats- migracions internes: àrees industrials à s’estén a altres zones: Madrid, València, grans ciutats à Catalunya i País Basc continuen al capdavant à 30% població activa - 28% del PIB Catalunya à acumulació de diners (comerç i vinya)à proximitat als mercats europeusà mà d’obra més qualificada Zones industrials à Barcelonès, Vallès, Maresme, Baix Llobregat

Entradas relacionadas: