Saltar

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en español con un tamaño de 8,09 KB

 

C.d.càrrega:aprofitament màxim que es pot fer d’un determinat recurs natural x garantir-ne la renovació futuraCombustible fòssil: combustible que ha estat format a partir de les restes orgàniques acumulades en dipòsits per garantir-ne la renovació futura.

 • Reciclable: allò que es pot recuperar, i es pot transformar per a usos posteriors. Normalment aquest concepte s’aplica als residus.
 • Desforestació: és el procés de destrucció o pèrdua de la cobertura forestal o bosc.
 • Biodiversitat: és la diversitat biològica que es manifesta en una determinada àrea o sistema ecològic en totes les formes, els nivells i les combinacions.
 • Sostenibilitat ambiental: és el mode d’aprofitament dels recursos naturals que no en compromet el manteniment al llarg del temps.
 • Recursos minerals energètics: són els recursos minerals que es poden utilitzar per a produir energia.
 • Recursos minerals no energètics: són els recursos minerals que no són aptes per a produir energia.
 • Sòl: és la part més externa de l’escorça terrestre que constitueix el suport dels éssers vius.
 • Edafologia: és la ciència que estudia la naturalesa del sòl i la seva relació amb el medi ambient i les plantes.
 • Roca mare: és el material que forma la capa més externa de l’escorça terrestre. Quan hi ha sòl, és la capa més profunda d’aquest.
 • Freàtic: relatiu a les aigües subterrànies que hi ha al subsòl.
 • Empremta ecològica: és la mesura de el impacte ambiental que expressa la superfície mínima necessària per subministrar la matèria i l’energia bàsiques requerides per a una determinada activitat o conjunt d’activitats, com per exemple, fer possible el nostre estil de vida.
 • Bosc: és la formació vegetal on predominen els arbres silvestre. Es caracteritza per tenir unes condicions ambientals específiques.
 • Bosc primari: és el bosc primigeni, que no ha estat mai explotat ni transformat per l’acció humana.
 • Bioma: és la comunitat de plantes i animals, característica d’un gran domini climàtic.
 • Destil·lació fraccionada: és el procés per separar líquids mitjançant calar, aprofitant els punts d’ebullició diferents dels diversos components.
 • Efecte hivernacle: és el procés d’escalfament de l’atmosfera causat per les activitats humanes i per processos que permeten l’entrada de la radiació solar i dificulten l’emissió del calor a l’exterior.
 • Energia de sang: és la energia que es produeix amb força humana o dels animals.
 • Aerogenerador: és una màquina que genera electricitat a partir de l’aprofitament de la força del vent. Els aerogeneradors també s’anomenen popularment molins eòlics o molinets.
 • Energia tèrmica: és la energia que prové de la naturalesa o s’obté artificialment i que s’allibera en forma de calor.
 • Energia fotovoltaica: és la energia que s’obté mitjançant la incidència de la raciació solar en dispositius semiconductors.

Energia termosolar: és la energia que s’obté mitjançant l’aprofitament de la radiació solar per escalfar l’aigua o un altre fluid.

 • Biomassa: és la quantitat total de matèria orgànica d’un ecosistema o d’una àrea determinada.
 • Central tèrmica nuclear: és una central que produeix energia elèctrica a part de la transformació d’energia alliberada en forma de calor. Aquest procés es produeix per mitjà de reaccions nuclears qui tenen lloc, de manera controlada, en un reactor nuclear.
 • Energia primària: és la font d’energia que es troba a la naturalesa,abans de ser convertida o transformada. Un cop transformades, aquestes energies s’anomenen secundàries.
 • Equilibri ecològic: és la situació en què les relacions entre els components físic i biològics del medi ambient són estables durant un període llarg de temps.
 • Impacte ambiental: és l’alteració de les característiques originals del medi provocada per alguna activitat.
 • Crisi ecològica global: situació que posa en perill el manteniment de l’equilibri ecològic global de la Terra.
 • Desenvolupament sostenible: és el desenvolupament econòmic i social que no compromet el futur dels recursos naturals de la Terra ni les possibilitats de vida i desenvolupament de les generacions futures.
 • Cost ambiental: és el valor econòmic dels efectes negatius d’una activitat productiva per a la societat.
 • Desertificació: és el procés de formació de desert induït per accions humanes. Per contra, la desertització és el procés natural de formació de deserts.
 • Risc ambiental: és la possibilitat que es produeixi una circumstància desfavorable, provocada per fenòmens naturals, humans o mixtos, que afecti l’estat del medi ambient o les persones.
 • Biocapacitat: és la capacitat d’una àrea específica biològicament productiva de generar recursos renovables i d’absorbir els residus resultants del consum. Quan l’empremta ecològica d’una regió supera la seva biocapacitat, significa que s’està desenvolupant de forma no sostenible.
 • Risc natural: és la possibilitat que es produeixi un circumstància desfavorable provocada inicialment per fenòmens naturals.
 • Risc atròpic: és la possibilitat que es produeixi una circumstància desfavorable provocada inicialment per fenòmens humans o per l’agreujament de fenòmens naturals a causa de factors humans.
 • Desastre natural: és l’esdeveniment natural, humà o mixt, de caràcter intens,que té una afectació greu en els béns o en les persones.
 • Prevenció de riscos ambientals: és el conjunt de mesures destinades a evitar, contrarestar o atenuar els riscos.
 • Gestió integrada dels riscos ambientals: és el conjunt coherent de mesures, procediments i pràctiques que té present la interacció de totes les variables que intervenen en els processos mediambientals.
 • Peack-oil: moment en el que hi ha la quantitat màxima de reserves i per això el preu puja, i no és preveu noves reserves de petroli.

Entradas relacionadas: