Saldo balança bens i serveis

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,73 KB

 

COMERÇ INTERNACIONAL:


consisteix en l'intercanvi de béns, de serveis i de capital entre els diferents països.

RAONS

1)diferències en les rotacions de recursos productius, 2)diferents capacitats tecnològiques, 3)avantatges comparatius en els costos de producció, 4)diferències en els gustos o preferències dels consumidors.

DEPÉN DE

Condicions climatològiques, riquesa mineral, tecnologia, quantitat disponible de mà d'obra, capacitat i terra que es pot conrear.

AVANTATGES DEL LLIURE COMERÇ:


fomenta la competència, l'especialització i els avenços tecnològics/ augmenta la productivitat i el benestar/ afavoreix la millora de qualitat dels béns i costos reduïts.

POLÍTICA COMERCIAL


Són els diversos tipus d'intervencions sobre el comerç internacional.

MESURES


Aranzels

Impost que el govern als productes estrangers per a elevar el seu preu de venda en el mercat interior, i així protegir els productes nacionals perquè no pateixin la competència dels béns més barats./ Contigents a la importació:
Són restriccions qualitatives que els governs imposen a la importació de determinats béns estrangers. Es limita a la quantitat que es pot importar, sigui quin sigui el preu/ Subvencions a les exportacions:
Són ajudes als fabricants nacionals de determinats béns perquè puguin exportar-los a preus menors i més competitius. Dúmping: té lloc quan les empreses venen a l'estranger a un preu inferior al cost o preu en el mercat interior./ Barreres no arrenzalàries:
Són regulacions administratives que disciminen en contra dels béns estrangers i a favor dels nacionals (procediments duaners llargs i comlexs, restriccions de sanitat i qualitat...)

BLOC REGIONALSÀrees de lliure comerç:

es caracteritza perquè no té aranzels interns, però els seus membres tenen llibertat per establir els aranzels que vulguin davant la resta del món./ Unions duaneres:
Té un aranzel comú respecte la resta del món i no té duanes entre ells/ Mercats comuns:
Són unions duaneres que poden practicar la lliure circulació interior de béns, serveis, capital i mà d'obra.LA U.EPRINCIPALS INSTITUCIONS


Comissió:

és l'òrgan executiu de la Uníó. Dissenya polítiques i les presenta al Consell de Ministres perquè decideixin./ Consell de Ministres:
És l'organ decisori més important, Representa directament els governs nacionals./ Parlament Europeu:
Els seus membres són escollits directament pels ciutadans. La Comissió ha de consultar la major part de les seves propostes amb el Parlament abans de presentar-les al CM/ Tribunal de Justícia:
És completament independent a les altres insitucions. Estudia i dirimeix si un determinat país ha trencat els acords que estableix la comissió.

FINANÇAMENT

IVA, els drets de duana, els aranzels sobre productes agrícoles importants, les aportacions dels països membresen funció del PNB.

PRINCIPALS POLÍTIQUES

Agrícola (la més important), regional (busca reduïr les diferències entre les diferents regions que integren en els països membres, social (proveeix fonts per a la formació professional dels aturats. 

OBJECTIUS

Fomentar el desenvolupament de les regions més pobres, lluitar contra l'atur de llarga durada, promoure la incorporació dels joves a la vida activa.

BALANÇA DE PAGAMENTS


És el registre sistemàtic de les transaccions econòmiques ocorregudes durant un temps determinat entre els residents d'un país i la resta del món.

Comptabilitza

Ingressos (exportacions de mercadria, importació de capital), pagaments (importacions de mercaderies, inversions a l'estranger), i el saldo (diferència entre ingressos i pagaments).

S'estructura en 3 grups


El comte corrent:

recull les exportacions, importacions i transferències corrents. Està integrada per 4 grups d'operacions: balança de mercaderies, comte de serveis, compte de rendes i compte de transferències corrents./ El compte capital:
Recull les transaccions amb els béns de capital excepte els valors no negociables. 2 tipus: les transferències de capitals unilaterals (sense cap contrapartida i que no modifiquen la RNB disponible) i l'adquisició i alienació d'actius no produïts./ El compte financer:
Les operacions que es recullen alteren la posició credito-deutora del país respecte a l'exterior Cal distingir entre inversió directa (estable), de carrera (negociable, com accions, bons...), altres inversions (crèdits, prèstecs...), i variació de reserves (recull els increments o disminucions nets de la moneda estrangera, or monetàri,etc).

TIPUS DE CANVI


És el preu relatiu d'una moneda per una altra diferent: és el preu d'una moneda en termes d'una altre. Depreciació->disminució del tipus de canvi.

Entradas relacionadas: