Roques filonianes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,06 KB

 

Minerals:


són materials sòlids ,inorgànics i d'origen natural que tenen una composició química determinada i una estructura atòmica ordenada menys el Mercuri.Els àtoms que componen un mineral no estan posats de qualsevol manera, tendeixen a ordenar-se de forma tridimensional i regular formant estructures cristal·lines.Hi ha minerals que originen cristalls quan tenen una forma geomètrica externa i d'altres que no presenten cap ordre intern, tenen una estructura interna amorfa i s'anomenen mineraloides.Els agregats cristal·lins, es la forma mes comuna en la natura, mes característics son les dendrites.Quan 2 cristall o mes s'uneixen entre si s'obtenen macles, poden ser macles de contacte(superfície plana)o macles d'interpenetració(segons una superfície regular).

Propietats:


Propietats escalars:

no depenen de l'estructura interna del mineral , no varien amb la direcció.

Hàbit

Forma externa en que esta cristal·litzat(acicular,capil·lar,prismàtic,tabular,columnar,laminar,globular)

Densitat:

normalment es calcula en g/cm3.1-2 lleuger,2-normal,+pesat.

Punt de fusió

Temperatura a la qual un mineral es fon//Propietats vectorials:

Duresa:

resistència que presenta un mineral al ser ratllat,es mesura amb l'escala de Mohs va de 1.Talc 2.Guix 3.Calcita 4.Fluorita 5.Apatita 6.Ortòclasi 7.Quars 8.Topazi 9.Corindó 10.DiamantTenacitat:
resistència d'un mineral a trencar-se o deformar-se:fràgil,mal·leable,sèctil,dúctil,plàstic,elàstic.

Fractura:

aspecte que te un mineral al trencar-se de forma irregular, la fractura pot ser estellosa,fibrosa,terrosa o concoïdal.

Exfoliació:


propietat d'alguns minerals en trencar-se en superfícies planes.

Color:

alguns mineral poden tenir mes d'un color, hi ha que son idiocromàtics(un sol color) o al·locromàtics(mes d'un color)

Brillantor:

aspecte de la superfície d'un mineral quan es reflexa la llum.

Birefringència:

desdoblament de la llum en atravessar el mineral.Propietats magnèsiques:

Paramagnètics

:atrets pels imants.

Diamagnètics

:repel·lits pels imants.Propietats elèctriques;conductor o no conductor.

Classificació dels minerals:


1.Elements natius.Sulfurs i composts afins 3.Halurs 4.òxids i hidròxids 5.Carbonats,nitrats i borats 6.Sulfats,cromats,molibdats i wolframats 7.Fosfats,arsenats i vanadats.8.Silicats

R.Ígnies:


es formen a partir del refredament i la solidificació del material fos a l'interior de l'escorça o del mantell superior o també del refredament a la superfície terrestre anomenat magma.

Refredament d'un magma:

àcid(> 66%) intermedi:52-66% bàsic: 45-52% ultrabàsic: ≤45%/ Punt de fusió d'un magma:
↑SiO2:↓temp. (700-900C) ↓SiO2: ↑temp. (1000-1200C).

Viscositat del magma

↑SiO2: ↑ viscositat, ↓SiO2: ↓ viscositat.

Textura i forma:

A-

Granuda

Tots els minerals iguals en mida - mm a cm : cristalls visibles a ull nu (refredament lent), textura pregmàtica: cm , textura aplítica: mm/ Textura vítria:
el refredament del magma a estat tan ràpid que no han tingut temps de formar-se.Matriu amorfa fins i tot amb microscopi./Textura afanítica:
no visible a ull nu, refredament ràpid del magma: microgranular: tota la roca està cristal·litzada o microlítica: petits cristalls d'ins d'una matriu no cristal·litzada./Textura porfírica:
Combinació de les textures granular i microlítica ja que la roca te uns cristalls grans visibles a ull nu i te uns cristalls petits només visibles al microscopi,els microcristalls que formen la matriu.

Roques plutòniques:

textura ganudes la solidificació del magma és lenta i te lloc en profunditat, en unes zones anomenades plutons ex:granit.Ex: granit.
Roques volcàniques: textura afanítica refredament a la superfície terrestre ràpid, cal destacar el basalt.

Roques filonianes:

textura porfírica, aplítica i pegmatítica. Ex: pegmatita, aplita.

R.Metamòrfiques:


el resultat de les roques metamòrfiques és la transformació estructural i mineralògica de les roques que té lloc en estat sòlid con  a conseqüència de l'augment de pressió i temperatura. Hi ha metamorfisme de contacte:
alta temperatura metamorfisme regional :
temperatura i pressió elevades.

Sense foliació:

(met.De contacte).Ex: marbre (met.Calcàries), quarsites (met.Gresos rics en quars) cornubianites (met.D'argiles)

Amb foliació:

( met. Regional) Ex: pissarra (met. D'argiles) esquists (met. Geras) greis ( met. Granits). Les roques metamòrfiques són roques que s'han format a partir d'una altre roca que a petit una elevada pressió i/o temperatura sense arribar a fondres.

R.Sedimentàries:


processos de roques sedimentàries: 1.Meteorització: alteració de les roques de la superfície terrestre. Hi ha mecànica ( creixement de cristalls de sal, canvis de temperatura, éssers vius) o química ( oxidació, carbonatació, hidròlisi, dissolució) 2. Erosió: arrencament de partícules soltes. 3. Transport: trànsit de les partícules des de l'àrea fent fins a la conca de desimentació. 4. Sedimentació: acumulació de partícules pel seu propi pes 5. Diagènesi: sediments que van compactant els espais buits hi precipiten sals que fan de ciment entre les partícules.

Comportament de les roques sedimentàries:


Clasts o grans detrítics

Fragments roques cristalls o minerals:
precipit. Químic de sals dissoltes Fòssils:
restes d'éssers vius (bioclasts)

Classificació:


1. Detrítiques

Formades per l'acumulació de clasts 1.1.1 rudites: conglomerats:clasts arrodonits (còdols) 1.1.2 bretxes: clasts angulosos 1.2 Gresos: quersarenites: 90% quars, arcoses: quars + faldespat, grauvaques: molta argila, calcarenites: calcita. 1.3 Lutites: 1.3.1 Limolites: 1/16 - 1/256 mm 1.3.2 Argil·lites: ≤ 1/256 mm 1.3.3 Marques o lutites: carbonatades.

2. No detrítiques:

precipitació química. 2.1 carbonatades: calcites , argonit, dolomita. 2.2 Evaporites: precipitació de sals en llacs, mars... Primer precipiten les sals poc solubles i després les més solubles, Ex: guix, halita, silvina, carnalita. 2.3 Silíciques: amb silici. 2.4 Orgàniques: Ex: carbó: transformació de restes vegetals acumulades en zones pantanoses. Petroli: acumulació de plàcton en el fons marí. Barreja d'hidrocarburs en estat sòlid-semi sòlid, líquid, gasós, clorofil·la. 

Entradas relacionadas: