Roca azul

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,43 KB

 

2.1 ELS RECURSOS MINERALSEspanya disposa de recursos minerals variats per la complexitat de la formació geològica de la península ibèrica.Espanya només destaca pels recursos en roques i minerals industrials mentre que en metàl·lics i energètics es escassa.

MINERALS METÀL·LICSMalgrat que al subsòl hi ha gairebé tota mena de minerals metàl·lics , són els jaciments que no són explotats comercialment. Només sextreuen quantitats mínimament importants de ferro, plom cassiterita, dalgunes, poques mines en explotació.

MINERALS ENERGÈTICSPels minrals energètic lúnic que té importància econòmica es el carbó, que sexplota a les conques carbòniques de la serralada Cantàbrica, a Astúries , lleo i Terol.Unicament sexploten uns petits jaciments de petroli al subsol marí davant la costa de tarragona i de gas natural, tambe al mar, danvant la costa de huelva. Encara que hi ha urani, no lexplotenROQUES I MINERALS INDUSTRIALSAquest es lúnic recus mineral del qual Espanya té importants recursos explotables. Es el primer productor de la unio europea daquest tipus de recurs minerals i es lunic ssector que presenta un creixement continuat.Es un dels principals productors de pissarra, de marbre i de granit.

3.1 LES ACTIVITATS HUMANES I EL SEU IMPACTE AMBIENTALJa sabem que les activitats humanes afectes tot el àmbit del nostre entorn.A espanya les activitat que tradicionalment han provocat més impacte ambiental són la industria siderúrgica, la petriquímica, la mineria, la generació delectricitat, també hem de tenir en compte, les autopistes, les vies fèrries, els ports nàutics, lagricultura.. entre altres.
La degradació que genera lactivitat humana, va disminuint en alguns aspectes, com el cas de lestat de les aigües, amb les depuradores, en canvi ha empitjorat força la conservació de les zones costaneres.
Destaca, per la seva evolució negativa, lemissio dels
 gasos defecte hivernacle(GEH), espanya emet molt més del que hauria demetre.
Una gran quantitat de gassos produït per la humanitat es a causa dutilitzar combustibles fossils com el petroli i el carbó, això augmenta el risc, de que augmenti la temperatura.
Diverses normatives, autonomia, estatal i europea, fan que calgui realitzar un estudi dimpacte ambiental (EIA), per veure si es poden realitzar projectes com les autopistes, les pedreres, les estacions desquí etc..2.2 Els recursos hídricsPodem distingir entre Espanya seca i Espanya humida, que corresponen a la diferenciació entre els climes atlàntics i els mediterranis.Les precipitacions despanya humida són més regulars al llarg de lany que no las de la seca, a tot i això cal afegir la diferent quantitat dhores dinsolació entre el nord i el sud peninsular i la diferent

 EVAPOTRANSPIRACIÓ.La irregulritat de molts recursos daigua, especialment a les conces mediterranies, ga que de vegades, laprofitament dels recursos hídrics siguin difictosa, lúnica manera daprofitar-lo es construins embassament i amb lexplotació de les aigües subterràmnies. Així aprogita un 40% daquests recursos.Les precipitacions i les evapotranspiracions ens indica que nhi ha una part del territori peninsular on hi ha exedents daigüa i una altra on pateixen dèficits importants.També hi ha altres factors que han més complexa la gestió dels recursos hídrics, són la distribució de la població, la necesitat daigua per a usos industrials, i la demanda daigua per ales activitats agrícoles.Tot i lexistència daigües superficials, també hem de tenir en compte elsaqüífers, on es poden formar corrents subterrànies, p capes de roques xopes daigua.Amb aquests aqüífers s arriba a atendre un 30% dels abastiments urbans i una quarta part de les necessitats de regadiu.Per gestionar els recursos hídrics lany 2007, el Govern espanyol va devidir el territori en 14 demarcacions hifrogràfiques, que eren zones marítimes o terrestres conpostes per una o més conques hidrogràfiques veïnes i per les aigües subterrànies i costeneres, 9 son al vessant atràntic i 5 al vessant mediterràni.

3.3 ELS RISCOS ANTRÒPICS
Les activitats humanes que més riscos genren són la industria i la mineria, el tranport de mercaderies perilloses i la manipulació de materials radioactuius,tant encentrals nuclears com en altres àmbits.
Quan hi ha un acciden, més enllà de les consqüències immediates també hi ha conseqüències negatives per a la salut de les persones i per al medi, i son els desastres que contaminen extensos territoris per períodes que poden arribar a desenes o a centenars danys.
A espanya els dos més greus son, el trencament de la bassa demmagatzematge de residus duna mina de ppirita a la població sevillana i el vessament de fuel a les costes gallegues.


 2.3 ALTRES RECURSOSAltres recursos naturals important soler ser: els sòls, la radiació solar, els recursos forestar i el vent.ELS SÒLS, que a espanya podem localitzar 4:-Els inceptisòls: ocupen més de la meitat del territori i són joves, adequats a la agricultura si tenen prou humitat. I estan situats en pendents.- Els entisòls: ocupen un 15% del territori i son sòls poc desenvolupats, amb força materials sense alterar. Es troben a costes altes, a zones planes de la costa mediterrània, i a valls de riu.-Els Aridisòls: ocupen un 10 % de la superfície territoria i són sòls eicuts amb abundància de sals. Els trobem en àrees on levapotranspiració supera la pecipitació, cosa que limita la productivitat agrícola.-Els alfisòls: ocupen un 5% del territori, són sòls productius de secà i es trobem preferentment en terrasses fluvials amb un bon drenatge, cosa que els fa adequats per al regadiu.La radiació solar, es la quantitat denergia mesurada en quilowatts/hora que rep un metre quadrat de superficie terrestre, es fonamental per al desenvolupament de les activitats agrícoles, per a la producció denergia fotovoltaica i a més dona peu a una important activitat turística.Les zones forestals són importants per a la conservació de la biodiversitat vegetal i animal, per a la fixació del CO2, per a laprofitament de la biomassa i per a la demanda socials de la naturalesa.Els recusos naturals eòlics de la Peninsula, són abundants en llocs molt concrets, com lestret de gibraltar, la vall de lEbre i Les ries altres de Galícia. Però l¡aprofitament energètic del vent com a energia pot arribar a constituir un estalvi important en lús daltres fonts energètiques contamintants.

4.1 A GESTIÓ DEL PATRIMONI NATURALLa protecció dels espais naturals és una competència que, en la seva major part, està cedida als governs de les comunitatas autònomes i lestat es limita a fer-ne un ordenament general. Això fa que hi hagui una certa diversitat de figures de pretecció.Segons la llei del patrimoni natural i de la biodiversitat (2007), les deferents figures de protecció autonòmica dels espais protegits s¡¡agrupen en cinc categories: parc nacional, parc natural, reserva natural, monument natural i paisatge protegit.A aquestes cinc categories fonamentlas, shi afegeixen una sèries de figures de protecció per espais concentrats amb una gran diversitat de denominacions (area natural singular, zona humida protegida..)Les aigües marines properes a la costa també poden tenir una protecció com a àrees marines protegides. Les zones més protegides en termes generals son les situades a altituds superiors a 1500m, i la regió biogeogràfica macaronèsica, protegida en un 40% de la superfície, per la seva fragilitat3.2 Els riscos naturals
Els principals riscos naturals a Espanya estan causats pel clima que prefomina que es el mediterrani.
Els riscos naturals més amenaçadors són les inundacions, la sequera i els incentis, tot i això també està relacionat amb les accions humanes, la desforestació, la construcció dinfraestructures , i lemissio de gassos,fan que el risc ambiental que pateix espanya sigui la desertització ( es el procés pel qual un territori que originàriament era ric en biodiversitat perd especies vegetals i animals i va adquirint característiques dels territoris amb climes desèrtics). Espanya presenta un
 rics de desertització molt més gran que els altres països dEuropa. Aquest rics afecta, de manera important la major part del sud-est peninsular i a les zones properes ala costa mediterrània.

El rics de riuades, el tromen entre els messos dagost i novembre, aquest rics es alt a la major part del territori sobretot al litoral mediterrani i al pirineu. Els efectes poden agreujar-se si construïm a zones on hi ha indicis per inundar-se autopistes, habitatges, o qualsevolt altre tipus dinstal·lació.

Els risc dincendis forestals, als hiverns acostument a presentar nivells baixos, i a lestiu es tot el contrari. Es pot agreujar molt per lactuació humana en el bosc.
Un rics natural relacionat amb la posició geogràfica es el dels

terretrèmols. A la zona de lestret de Gibraltar entren en contacte dues plaques lotsfèriques (la africana i la eurasiatica) i això fa que els terretrèmols siguim molt habituals a Espanya. Acostumen a ser de baixa o mitja intensitat.

4.2 LA FESTIÓ DELS RESIDUSLa gestió dels residus està descentralitzada i es competència de fiverses administracions, segons quines siguin les seves característiques.Per gestionar els residus radioactius, el parlament espanyol va crear lany 1984, lEmpresa Nacional de Residus Radiactius, SA (ENRESA), que sencarrega de la recollida, el transport, el tractament, lemmagatzematge, i el control de tots els residus radioactius generats a Espanya.Per a la gestió dels envasos i embalatges existeix un sistema integrat de gestió (SIG) al capdavant del qual hi ha Ecoembalajes España, S.A. que es dedica a promoure la recollida selectiva i la recuperació de residus denvasos per al seu tractament, reciclatge i valorització

Entradas relacionadas: