Riscos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,54 KB

 

Definició:Els riscos ambientals tenen lloc quan els processos del medi interaccionen i amenacen els éssers humans, o bé les seves activitats o recursos. Els riscos poden ser generats per processos de velocitats molt diferents. Riscos generats per processos lents (desplaçament de dunes) o molt ràpids (terratrèmol). Els riscos generats per processos ràpids poden ocasionar catàstrofes, durant les quals la magnitud del procès arriba a valors molt superiors als normals.
Classificació dels riscos: Segons el seu origen--- 3 grans grups:

  • Riscos naturals: tenen el seu origen en processos naturals del medi (terratrèmol). Es defineix risc natural com la possibilitat de que una determinada zona pugui sofrir modificacions produïdes per un procés natural, i a conseqüència d’aquestes quedin afectades de manera important vides humanes, bens o activitats. Depenent del procés que els origina, els riscos naturals es classifiquen en abiòtics i biòtics.
  • Riscos induïts: són riscos naturals potenciats, i en ocasions són directament promoguts, por l’activitat humana. Per exemple, la desertització com a resultat de la deforestació.
  • Riscos culturals o tecnològics: originats directament per l’acció antròpica, i no tenen lloc de forma natural. Per exemple, accidents o errors de manipulació (fuga radiactiva, accidents petrolers, etc.)

Classificació dels riscos naturals

  • Els riscos abiòtics tenen el seu origen en processos geològics, i sovint s’anomenen riscos geològics. Depenent del tipus de procés es classifiquen en: derivats de processos interns, o derivats de processos externs.
  • Els riscos biòtics es deuen a organismes, i es redueixen a l’aparició de plagues i epidèmies.

La magnitud d’un risc depèn de 3 factors: perillositat, exposició i vulnerabilitat.

  • Perillositat: probabilitat que es produeixi un fenomen destructiu dins d’un interval de temps determinat. Depèn de diversos factors:
    • Exposició o valor: És el nombre de víctimes i danys, ocasionats per un fenòmen natural detsructiu.
    • Vulnerabilidad: És la proporció de persones i béns afectats respecte al total exposat. Concepte molt lligat a les mesures de protecció davant d’una catàstrofe. El nivell de desenvolupament d’una zona té un gran efecte en la seva vulnerabilitat: com menys desenvolupada és una regió més vulnerable és. 

 Risc = P x E x V //P: Probabilitat de què tingui lloc un succés. (Perillositat) / E: Població potencial exposada al succés. (Exposició) / V: Tant por u de víctimes del succés. (Vulnerabilitat)

Entradas relacionadas: