Riscos naturals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,8 KB

 

1.3 SOSTENIBILITAT I IMPACTES MEDIAMBIENTALS

1.3.1 UN PLANETA AMB LÍMITS

A Mesura que han augmentat la població i la capacitat de transformar el medi, els Impactes ambientals de l’acció humana han estat més importants, fins al punt Que avui es parla de crisi ecològica global, és a dir, del risc d’alterar les Condicions de l’equilibri ecològic natural del planeta. Hi ha un consens cada Vegada més gran sobre la necessitat de promoure un desenvolupament sostenible Basat en tres pilars fonamentals:

-Sostenibilitat ambiental:
Consisteix a satisfer les necessitats de les generacions presents Sense comprometre les possibilitats de les generacions futures.

-Sostenibilitat Econòmica: integra els costos ambientals i planteja la convivència de produir i De consumir de forma visible per al medi i també des del punt de vista Financer.

-Sostenibilitat social:
Manifesta la necessitat que el desenvolupament tingui lloc de forma Equitativa, de manera que garanteixi unes condicions de vida dignes a les Comunitats humanes i enforteixi la cohesió social.

1.3.2 IMPACTES AMBIENTALS I CRISI ECOLÒGICA GLOBAL

L’espècie Humana interacciona amb el medi ambient i exerceix un determinat impacte. Amb El descobriment de l’agricultura i la ramaderia, l’impacte sobre el medi S’incrementà en començar a transformar àrees importants de la Terra per Destinar-les als conreus.

-L’augment De la temperatura de l’atmosfera a causa de l’efecte hivernacle.

-La producció massiva de residus.

-La Dispersió de materials plàstics.

-L’esgotament Dels recursos naturals.

-La Pèrdua d’espais naturals.

1.3.3 DESIGUALTATS SOCIALS I MEDI AMBIENT

Els Avenços científics i tecnològics i els progressos mèdics, han contribuït a Millorar les condicions de vida de milions de persones respecte a les de Generacions anteriors. L’existència de contrastos i desigualtats encara més Grans entre el món ric i el món pobre. Les desigualtats socials es fan evidents Als països poc desenvolupats a partir els efectes dels desastres naturals, es pot Parlar de refugiats del medi ambient.

La desigualtat de les pautes i els nivells de consum dels països desenvolupats i Dels països en vies de desenvolupament provoquen impactes molt diferents en L’equilibri ecològic. Aquestes pautes de consum són possibles perquè els costos De producció són baixos gràcies a les males condicions de treball.

1.3.4 UN ALTRE MODEL DE DESENVOLUPAMENT

-Assolir La sostenibilitat ambiental requereix promoure formes no contaminants de Producció energètica i considerar la producció de béns com una part integrant Del medi ambient.

-Aconseguir La sostenibilitat econòmica implica que s’han d’incloure les despeses Ambientals a l’hora de comptabilitzar les despeses que genera qualsevol procés De producció.

-Arribar A la sostenibilitat social significa que la producció no pot basar-se en la Creació de pobresa ni en el manteniment de desigualtats socials.

1.4 ELS RISCOS AMBIENTALS I LA SEVA PREVENCIÓ

1.4.1 EL MEDI I ELS RISCOS AMBIENTALS

El Medi natural és dinàmic, està sotmès a una evolució constant i a canvis més o Menys perceptibles i que poden tenir una magnitud molt variable. Per tal que Els fenòmens naturals esdevinguin riscos naturals han d’estar associats a la Presència humana. Quan els efectes causats pels fenòmens naturals en les Persones són molt importants es parla de desastres naturals. A més dels riscos Associats al fenòmens naturals, la societat està sotmesa als riscos propis de Les activitats humanes, anomenats riscos antròpics.

Els Factors més importants són:

-La Magnitud: es refereix a la dimensió i la intensitat del fenomen.

-La Freqüència: és el nombre de vegades que es produeix un fenomen en un cert Període de temps.

-La Perillositat: és la probabilitat que es produeixin un fenomen d’una certa Extensió, intensitat i durada amb conseqüències negatives.

-L’exposició: Es refereix al nombre total de persones que estan sotmeses a un determinat Risc.

-La Vulnerabilitat: és el percentatge de persones o de béns que poden ser danyats Per un fenomen respecte al total de la població exposada.

Entradas relacionadas: