Riscos derivats de la sobreexplotació dels recursos naturals

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,64 KB

 

RECURSOS NATURALS I IMPACTES AMBIENTALS

B.- IMPACTE AMBIENTAL: S'entén Per qualsevol modificació tant en la composició com en les Condicions de l'entorn introduïdes per l'acció humana, Per la qual es transforma el seu estat natural i, generalment, en Resulta danyada la qualitat inicial. CAUSES: 

Canvis En els usos del terra

: agricultura, ramaderia, indústria...

Contaminació

: Sorolls, canvis termics, radiacions...

Canvis En la biodiversitat

: Introducció d'especies foranes, comerç d'especies Protegides...

Sobreexplotació

: Sobrepastoreig, caça i pesca abusives...

Abandonament D'activitats humanes

: Quan emigren a la ciutat, els pagesos abandonen les seves Terres... Classificació: 

Sobre L'aigua

: contaminació de les Aigües continentals, Contaminació dels mars, sobreexplotació dels aqüífers Superficials i subterranis, salanizació d'aqüífers Subterranis per la infiltració d'aigua marina. 

Sobre El relleu

: modificacions de les seves formes naturals degut a Obres públiques, mineria, industria i urbanisme. 

Sobre El sòl

: erosió o deteriorament. 

Sobre El paisatge

: deteriorament de la qualitat de vida. 

Sobre La flora i la fauna

: deforestació, excés de caça I pesca, perdua d'habitats naturals, perdua de la biodiversitat i Extinció d'especies.

Sobre L'atmosfera

: contaminació de l'aire, sorroll, Alteracions del clima, pluja acida, forat d'ozó.

FUNCIONS ECONÒMIQUES DELS SISTEMES NATURALS. LA CRISI AMBIENTAL. L'avenç Tecnologic i industrial que mou el nostre s.E. Es va desenvolupar al Marge dels sistemes naturals, que dona lloc a una serie de problemes Que han desembocat una tensió critica, crisi ambiental

Problemes Ambientals:

- Creixement exponencial de la població i concentració de La mateixa en grans ciutats, que comporta altres problemes. - Consum accelerat de recursos que amenaça superar la capacitat Del sistema ecològic per generar-los. - Augment de la concentració de gasos d'efecte hivernacle en L'atm., que dona lloc al canvi climàtic → augment de les Temperatures, deteriorament de les collites, onades de fred i calor, Sequeres... - Increment en la generació de residus per persona, s'ha Triplicat en els països desenvolupats als derrers 20 anys. - Deteriorament generalitzat per contaminació de tots els Recursos renovables. - Augment de l'estres hídric en tot el planeta. - Degradació dels sòls per practiques agrícoles Inadequades i excés de pasturatge. - Destrucció per tala de boscos. - Extinsió de les especies animals i vegetals (perdua de Biodiversitat). - Esgotament de la pesca per sobreexplotació. - Augment de les diferencies entre els països desenvolupats i els Que estan en vies de desenvolupament. - Agreujament dels riscos naturals, amb un augment del nombre de morts I damnificats, a causa de l'ocupació massiva de les arees Susceptibles de patir-los.

DIFERENTS ALTERNATIVES DAVANT LA PROBLEMÀTICA AMBIENTAL. 

A.-


Explotació IncontroladaPreval el desenvolupament Econòmic al marge de la preservació del medi natural. És una de les conseqüències directes del proces D'industrialització i de la sobreexplotació de Recursos. → L'explotació Incontrolada es basa en la generació de riquesa i bens de Consum que promouran un creixement economic o desenvolupament Economic sense tenir en compte el deteriorament del medi natural. → Es Denominen costos ocults unes despeses ambientals que no solen Comptabilitzar en el preu dels productes i que provoquen efectes Nocius al medi ambient , a la societat o en la salut. 

B.-


Conservacionisme A ultrançaPreval La conservació del medi natural sobre el desenvolupament econòmic. 

C.-


Desenvolupament Sostenible

. Busca l'equilibri entre el desenvolupament Econòmic o la conservació del medi natural.→ El Desenvolupament sostenible o sostenibilitat, es l'activitat economica Que satisfa les necessitats de la generació present sense Afectar la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves Propies necessitats. Terme definit en l'anomenat Informe Bruntland.Els principis per a arribar al Desenvolupament sostenible son: 1.-

Principi De recol.Lecció sostenible

L'us del recurs potencialment Renovable ha de ser igual o inferior a la seva taxa de renovació 2.-

Principi De buidat sostenible

. L'explotació d'un recurs no Renovable ha de ser igual o inferior a la taxa de creació de Nous recursos renovables que puguin substituir-los. 3.-

Principi De l'emisio sostenible

. La taxa d'emissió de contaminants ha de Ser inferior a la capacitat d'assimilació o reciclatge Natural. 4.-

Principi De selecció sosteible de tecnologies

. Es tracta d'afavorir L'utilització de noves tecnologies mes netes i eficients. 5.-

Principi D'irreversibilitat zero

. Actuar amb precaució a fi que es Redueixin a zero els impactes ambientals amb capacitat d'originar Danys irreversibles a l'entorn. 6.-

Principi De desenvolupament equitatiu

Fonamenta la solidaritat Intrageneracional, hem d'aconseguir una millor qualitat de vida De tots els habitants del planeta.


ÍNDEX DE MESURA DE LA SOSTENIBILITAT. A.- US D'INDICADORS AMBIENTALS → es Una variable que aporta informació sobre l'estat o evolució D'un problema ambiental concret que pot ser utilitzat durant el proces De presa de decisions amb la finalitat d'adoptar mesures mes Adequades. Objectius: - Preservar els ecosistemes naturals: Sostenibilitat ecologica. - Evitar l'esgotament dels recursos naturals: Sostenibilitat economica. - Vetllar per la salut i el benestar humà: Sostenibilitat Social. TIPUS D'INDICADORS -
Indicadors de pressió(P)
: Reflecteixen la pressió directa o indirecta que exerceixen activitats Humanes sobre el medi ambient. -
Indicadors d'estat(E
): Descriuen els efectes derivats de la pressió concreta sobre la Qualitat de l'entorn. Estat actual del recurs. -
Indicadors de resposta(R)
: indiquen l'esforç Polític o social que es duen a terme per regular el recurs. Serveixen Per marcar els objectius i prendre decisions. B.- L'EMPRENTA ECOLÒGICA → Es L'area de territori ecologicament productiva necessaria per a Produir els recursos utilitzats i per assimilar els residus produits Per una població definida amb un nivell de vida especific, on sigui Que es trobi aquesta area. El 2003 el valor mitja va anar de 2,2 hectarees per habitant a l'any, i El mateix any la xifra d'habitant va ser dde 6,3 mil milions i l'area Productiva va ser d'uns 11,2 mil milios d'hectarees. La capacitat de La Terra es de 1,8 hect. Per habitant i any, aixo significa que em Sobrepassat la capacitat de carrega en 0,4 hect. Per habitant. PREVENCIÓ I CORRECCIÓ DE RISCOS. A. DEFINICIÓ Es Tota cndició, proces o esdeveniment que pot causar danys Personals, perdues economiques o danys al medi ambient. -
Catastrofe si, els Efectes sobre la població afectada són molt evidents. -
Desastre si, el Grau de destrucció es tan elevat que necessiten ajuda externa. -
Calamitat, si el desastre es prolonga temporalment. B.TIPUS DE RISCS. RISCOS TECNOLOGICS O CULTURALS. Es Produeixen a causa de les maquines, de l'us habitual de productes Químics, dels errors humans o d'habits de vida perillosos. RISCOS NATURALS. Es Deuen a causes naturals i poden ser: - 

Biologics

Malalties causades per tota mena de parasits, pol.Lens o algunes Especies animals. Exemple: pesta negra, la sida...

Químics

: Per productes químics perillosos continguts en els aliments, aigua, Aire... 

Físics:

Rediacions electromagnetiques, el soroll...

Climàtics

: fenomens atmosferics (tonados, huracans, llamps...) -

Geològics

: Processos geologics. Poden ser: 

Interns

: Originats per processos geologics (volcans i terretremols). 

Externs

: Es deuen a procesos geologics. Moviments de vessants, inundacions, Enfosaments de terreny... 

- Còsmics

. Procedeixen de l'espai (meteorits...). RISCOS MIXTOS. Es Produeixen a causa de l'alteració dels processos geologics Naturals a partir de l'acció humana. C. ANÀLISI I MITIGACIÓ DEL RISC. PERILLOSITAT ((P) Es La probabilitat d'ocurrencia d'un fenomen, la severitat del qual el Fa potencialment danyós en un lloc determinat i dins d'un interval de Temps especific. Es valora en tres punts: - Severitat. Valorar la magnitud d'n esdeveniment catastrofic. - Temps de retorn. Periodicitat de temps amb la qual el risc es Repeteix. - Distribució geografica. Localitzar i delimitar les zones Castigades per un fenomen i asenyalar la seva extensió territorial. VULNERABILITAT (V)Es El grau de dany expressat en tant per 1 de perdues respecte al total Exposat a un determinat esdeveniment. S'expressa en forma de Probabilitat que varia entre 1 i 0. EXPOSICIÓ (E)Es El valor tal de persones o bens exposats a un determinat risc. D. VALORACIÓ DEL RISC. Se Considera risc el producte de la probabilitat d'ocurrencia o Perillositat d'un desastre, per la vulnerabilitat en tant per u, i Per l'exposició en nombre total de víctimes o danys economics Potencials. R = P · V · E // 

E. PLANIFICACIÓ DE RISCOS. PREDICCIÓ. Anunciar Amb anticipació. La mesura mes empleada son els mapes de risc, Representacions cartografiques que contenen dades recollides sobre Esdeveniments anteriors. PREVENCIÓ. Preparar-se Amb anticipació. La prevenció consisteix en l'ampliació D'una serie de mesures adequades per mitigar els danys o eliminar els Efectes originats pels riscos. Aquestes mesures poden ser: 
Mesures Estructurals: modificacions de estructures geologiques o la Implantació de construccions adequades. Destinades a reduir la Perillositat . 
Mesures No estructurals:no impliques modificacions de les estructures Geologiques ni de l'aixecament de construccions adequades. Són: -

L'ordenació del territori:

serie de lleis que plantegen restriccions Ene ls usos del sòl, per la qual cosa redueixen l'explosió. -

La protecció civil

Estrategies destinades a prevenir i Protegir per fer front als riscos. Dos objectius: *

Reducció de danys

* Restabliment de l'ordre públic. Tot Aixo conta amb sistemes de protecció civil (plans D'evacuació... -

L'educació per al risc

: la població ha de tenir una Informació clara sobre els problemes associats a cada tipus de Risc -

L'establiment d'assegurances

: les zones amb riscos se els recomana, Fins i tot, obliga a establir assegurances per a garantir la Restauracions dels danys. -

Anàlisi cost/benefici

: es compara el cost economic que Suposaria aplicar les correccions dels riscos, amb el benefici Resultant.

Entradas relacionadas: