Resum societats mercantils

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,99 KB

 

Concepte D’empresa

Es pot definir l’empresa com una organització dedicada A activitats industrials, mercantils o de prestació de serveis amb finalitats Lucratives.

La funció de les empreses

Realitzar una activitat productiva o transformadora en que, a partir d’uns Recursos, s’obtenen uns porductes o serveis.

Factors:

-
Productius: treball, maquinaria.
-Financeres: recursos financers per invertir.
-Marqueting: recursos per vendre.

Elements:

-
Humans: persones.
-Materials: bens economics.
-Immaterials: coneixements tecnics i economics.

Tipus d’empreses:


-Mida: petites, mitjanes, grans.
-Activitat:
del sector primari (agrícoles, ramaderes, pesqueres i miners), del Sector secundari (industrials i de la construcció), del sector terciari (serveis).
-Ambit: locals, provincials, regionals, nacionals, multinacionals.
-Propietat: privades, publiques, mixtes.
-Forma jurídica: individual, social.

Concepte d’empresari:


L’empresari es el titular propietari o directiu d’una industria, negoci o Empresa. La principal funció es prendre decisions i ser responsable per Aconseguir uns objectius determinats.
Els empresaris assumeixen diferents papers:
-Emprenedor: decideix crear una empresa.
-Capitalista: aporta els mitjans econòmics per posar-la en marxa.
-Administrador: gestiona l’empresa que ha creat.

Tipus d’empresaris:

-
Empresari risc (Knight): l’empresari assumeix el risc de l’activitat Econòmica en estimar un preu de venda dels productes anticipant els diners.
-Empresari innovador (Schumpeter): es considera l’empresari com a innovador i Principal agent del desenvolupament econòmic.
-Empresari directiu (Galbraith): en les grans empreses, existeix una separació Entre la funció directiva, que la duen a terme un grup d’experts que prenen Decisions, i els propietaris de l’empresa.

Empreses individuals:


Es considera empresari individual la persona física que realitza, en nom propi I per mitja d’una empresa, una activitat comercial, industrial o professional.

EMPRESARI INDIVIDUAL (AUTONOM)


-Cost aproximat: a partir de 159€. –Obligacions fiscals: IRPF, mòduls o Estimació directa.            -Seguretat Social.

-Empresari autònom:


Es considera empresari autònom la persona que realitza una activitat econòmica En nom propi. Aquesta activitat empresarial es pot desenvolupar com a persona Física (empresari individual) o com a persona jurídica (societat civil o Mercantil).
Tenen obligació de donar-se d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, entre d'altres:
- Les persones que exerceixin una activitat econòmica a títol lucratiu per Compte propi, de forma habitual, personal i directa.
- Els professionals que exerceixen la seva activitat per compte propi i amb Independència de l'obligació de col·legiació.
- Les persones que exerceixin funcions de direcció i gerència de societats Mercantils.
- Els socis de comunitats de béns i societats civils.

Societat cooperativa:


Societat constituïda per persones que s'associen, en règim de lliure Adhesió i baixa voluntària, per a realitzar activitats empresarials, Encaminades a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques i Socials, amb estructura i funcionament democràtic.
-Num. Socis: mínim 3. –Capital: mínim fixat als Estatus(1800€). –responsabilitat: limitada al capital aportat.  -Cost aproximat: 360 a 480 euros.  –Obligacions fiscals: impost de societats , bonificació del 20%. –Seguretat Social: opcional.

Societat Col·lectiva:


Societat mercantil de caràcter personalista en què tots els socis, en nom Col·lectiu i sota una raó social, es comprometen a participar, en la proporció Que estableixin, dels mateixos drets i obligacions, responent subsidaria, Personal i solidàriament dels deutes socials.
-Socis: mínim 2. –Capital: no existeix mínim legal. –responsabilitat: il·limitada. –fiscalitat directa: impost de societats.

Societat de responsabilitat limitada:


Societat de caràcter mercantil en la qual el capital social, que estarà Dividit en participacions socials, indivisibles i acumulables, s'integrarà per Les aportacions de tots els socis, els quals no respondran personalment dels Deutes socials. –socis: mínim 1. – capital: mínim 3005€.               -Responsabilitat: limitada al Capital aport. –fiscalitat directa: impost de societats.

Societat anònima:


Societat de caràcter mercantil en la qual el capital social, que estarà Dividit en accions, s'integrarà per les aportacions dels socis, els quals no Respondran personalment dels deutes socials. –socis: mínim 1. –capital: mínim 60000€. –responsabilitat: limitada al capital aportat.

TRAMITS ADMINISTRATIUS:

-
Laborals: alta en el règim de la Seguretat Social corresponent (General o Especial d'Autònoms); comunicació d'obertura del centre de treball; afiliació i Número de la Seguretat Social i alta dels treballadors per compte d'altri Contractats.
- Fiscals: alta en el cens.
- Llibre: adquisició i legalització del Llibre de Visites.
- Registre: inscripció en el Registre de la Propietat Immobiliària.
- Municipals: lliçència municipal d'obres i lliçència municipal de obertura.

Consitutucio i adopció de la Personalitat jurídica:

-
Sol·licitud De la denominació social.
- Autorització prèvia administrativa.
- Atorgament d'escriptura pública de constitució.
- Liquidació d'impostos.
- Sol·licitud del NIF o el CIF.
- Inscripció en el Registre Mercantil i en els registres especials, si s'escau.

Entradas relacionadas: