Responsabilitat il·limitada

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,92 KB

 

RSC: Responsabilitat Social Corporativa


La externalitat de l’empresa à Externalitats, es qualsevol efecte que l’empresa provoca al seu exterior/entorn (ex:

Contaminació)

No tots el efectes tenen que ser dolents, tot i que l’empresa no acostuma a pagar per les externalitats.

La ètica empresarial forma part d’un gran concepte anomenat Cultura empresarial.

EMPRESARIà És el propietari dels mitjans de producció. à A la revolució industrial es va convertir en el coordinador.

Marshall:

 Empresari com a organitzador.

Knight

empresari com a persona que assumeix el risc.

Schumpeter

Empresari com a persona innovadora.

Galbraith

Empresari com a tecnòcrata, persona que és conservador, l’hi costa assumir el canvi.

Bennis:

empresari com a líder, persona resolutiva i amb autoritat moral.

L’EMPRESARI COM A INNOVADOR -


Capacitat de portar les seves idees a la pràctica. - Per tal de que una de que una empresa sobrevisqui ha d’estar contínuament innovant.

FUNCIONS DEL EMPRESARI

Hi ha activitats P i CP   -
------------     P=Produir     ------------    
CP= Capacitat de produir

Tot lo que augmenta la CP dona una millor P.

Quan una tasca es molt senzilla no cal una planificació ni organització.

A la hora de classificar la importància de les activitats:

Programació=


Objectius à Instruments à Pla d’acció à mecanismes de control (ex: examen)

Les empreses es classifiquen segons la seva propietat de capital, segons el sector de activitat (sector primari,secundari, terciari), segons la seva mida(petites(pimes), mitjanes i grans), segons el seu destí de beneficis i, segons la seva forma jurídica.

Persona jurídica:


es la entitat que te drets, bens i obligacions. Poden ser empreses amb ànim de lucre (EMP Societat Civil) o amb altres objectius.

Emp. Individual:


Persona física que treballa per compte pròpia (autònom).

Societat Civil:


Conjunt de persones que posen mes part del seu patrimoni comú per aconseguir un objectiu.

La única diferencia entre la societat civil, publica i privada, es que en la publica l’acord sa elevat a escriptura publica (anar al notari), ja que el notari dona fé que es veritat.

Societat Mercantil:


te com a objectiu el comerç. Mercantil à Mercaderia.

Societat Col·lectiva: es una empresa de tipu personalista de un grup de persones, el socis aporten diferent capital. Característiques: Mínim 2 persones - Tots els socis intervenen a la gestió de la empresa. (tots son directius) - Tenen responsabilitat il·limitada - A de firmar el nom d’algun soci, hi a d’acabar amb la paraula (Ço, Societat Colectiva, associats).  Ex: Francàs Associats.

Societat Industrial:


és una persona que treballa a la empresa per aportar treball i no diners. (no es un soci capitalista) Els beneficis és distribueixen en funció del capital aportat. El soci industrial com a mínim cobrarà el mateix benefici capitalista que menys cobri aquest sou.

Societat Comanditaria:


(S en C) Funcionament similar a la col·lectiva. Te dos tipus de socis: - Socis Col·lectius: responsabilitat il·limitada, funcionen igual que la societat col·lectiva. - Socis comanditaris: responsabilitat limitada al seu capital. El màxim de diners que és pot perdre es el capital aportat. Poden opinar sobre la gestió de la empresa però no tenen vot.

SOCIETATS CAPITALISTES

Societat anònima:


(SA)
Empresa que te dividit el capital en parts alíquotes anomenades accions, igual entre si. - Es diu anònima perquè no és important qui es el soci, si no que aporti diners, es el accionista. - El nom pot ser qualsevol però s’ha de posar SA. S’han descriure al registre mercantil.

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ: - Es el que porta la gestió de l’empresa dia dia. Cada empresa pot triar la manera de gestionar que li vagui millor. Es poders limitats.

JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES: Es on es reuneixen tots els accionistes de la empresa (màxim ordre de la empresa). S’han de convocar amb dues dates. La primera convocatòria a d’estar convocat/present la mitat del capital. En la segona no fa falta que hi hagi ninguna part del capital. Ha de haver-hi una diferencia de 24 hores entre convocatòries.

La junta general es pot convocar de tres maneres:

     Assemblea ordinària: convocar una junta durant els 6 primers mesos del any. A de mantenir l’aprovació dels comptes, l’aplicació dels beneficis i valorar la gestió dels directius.

     Assemblea extraordinària: es reuneixen els accionistes mínim un cop a l’any. S’ha d’enviar a dos dels diaris de major difusió de la província on l’empresa tingui la seva raó social.

     Assemblea universal: es reuneix el 100% de la empresa de manera obligatòria.

Drets dels accionistes:


Dret a benefici per acció i Dret a subscripció

Cooperativa:


empresa formada per persones amb interessos i necessitats comunes.

Societat anònima laboral:


es una empresa que es una barreja entre una cooperativa i una societat anònima. El seu capital està dividit en accions. Com a mínim el 51% del capital a d’estar ens mans dels treballadors. No pot haver-hi cap treballador que  tingui més del 33% del capital. El control és dels treballadors. El vot es per majoria de capital.

Entradas relacionadas: