Requisits del contracte de treball d'interinitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,58 KB

 
Què són els convenis col.Lectius: és un acord negociat i celebrat entre els representants dels treballadors i l'empresa en que es regulen les condicions de treball i les normes// Digues les 6 mesures bàsiques que va promulgar la LLei d'igualitat efectiva entre homes i dones  (llei 3/2007, de 22 de març):  1) creació d'un permís de paternitat amb la seva prestació/ 2) igualtat de tracte i de prohibició de discriminació per raó de sexe, sense tenir en compte la nacionalitat.../ 3) eradicar els desvantatges que exixteixen pel fet de ser dona i que de vegades es manifesten pel fet de ser dona i que de vegades es manifesten en comportaments verbals o físics que puguin atemptar contra la dignitat de la persona i la discriminació per embaràs/ 4) es fixen normes específiques que permeten la paritat entre sexes en les institucions i en tots els àmbits de la societat/ 5) fomentar la presencia equilibrada de dones i homes en els consells d'administració de les empreses/ 6) mesures que possibilitin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral// Digues els drets bàsics laborals: Treball i lliure elecció de professió/ lliure sinidicació/ negació col.Lectiva/ adaptació de mesures de conflicte col.Lectiu/ reunions/ vagues/ participació en l'empresa// TEST/ El contracte per obra o servei determinat (d)Pot ser a temps complet o parcial/ S'ha de tenir entre 16 i 24 anys, el període de prova no pot ser superior a 2 mesos, el salari està fixa't pel conveni i no cal titulació acadèmica requerida. Estem parlant de: b) Contracte de formació/ Dins de la Jornada nocturna és: b)Un exemple seria un treballador que realitza el seu horari laboral de 17h a 24h/ El contracte de pràctiques: b)La durada del contracte serà de 6 mesos a 2 anys/ c)El salari no pot ser inferior al Salari Mínim Interprofessional/ L'empresari: c)Pot pagar les vacances i que el treballador o les gaudeixi/ El contracte per internitat: d)No té dret a indemnització/ El contracte que el període de prova no pot ser superior a dos mesos és: d)Contracte de formació/ El % de l'IRPF que es reté a les nomines depen de: b)sou i nombre de fills/ Una persona de 16 anys sense cap titulació acatemica: c)Poden fer-li un contracte d'internitat/ En un contracte per a la formació i aprenentatge d'una persona amb discapacitat: b)No té limit d'edat/ El contracte per obra o servei determinat: d) Pot ser a temps complet o a temps parcial

Entradas relacionadas: