Rede wifi

Enviado por Chuletator online y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en gallego con un tamaño de 4,46 KB

 

Explica En que situación poden ser útiles as VLANs?


Son redes nas que os conmutadores permiten o intercambio de información Entre grupos de equipos conectados a eles, mentres que os equipos de Grupos distintos son tratados como se pertencesen a redes Independentes sen conexión entre elas. Deste xeito a división entre As distintas redes é lóxica en lugar de física. Podemos facer que Por un mesmo cable físico circule información de dúas redes Lóxicas, ou que un mesmo equipo pertenza a mais dunha rede.

Nas Redes locais é moi empregado o procedemento de NAT (Network Address Translation). En Que consiste e para que podería resultar útil?

Para Intercambiar paquetes entre duas redes que asignan mutuamente Direcions incompatibles. Consiste en convertir, en tempo real, as Direccions utilizadas nos paquetes transportados.

Actualmente Está en marcha o proceso para modificar o funcionamento das redes a Nivel mundial, cambiando o protocolo de nivel de rede da versión 4 á versión 6...

O protocolo IP na súa versión 4 tiña o problema do esgotamento Do espazo de direccións. Ademais temos a posibilidade de definir Unha calidade de servizo con respecto a perda de datos, latencia o Ancho de banda, a reconfiguración automática da dirección IP cando Cambia de rede sen necesidade de recorrer a DHCP e melloras no que se Refire á seguridade.
No diagnóstico de problemas de rede resulta Moi práctico o programa tracepath de

Linux. Explica cal é o seu funcionamento, indicando cal é o protocolo que Emprega e cales son as utilidades e limitacións do seu uso.

Empregan O protocolo ICMPpara atopar as rutas completas entre dous equipos, anotando Ademais o tempo que se tarda en chegar a cada un dos enrutadores Intermedios.

Cando intento enviar Unha mensaxe a un equipo con IP Da miña rede e Non coñezo a dirección MAC, Cal será protocolo que podo empregar para coñecela? Explica Brevemente o seu funcionamento.

O protocolo ARP (Address Resolution Protocol) permite coñecer a Correspondencia entre direccion MAC e IP. Consiste no envío dun Paquete de Broadcast (é dicir, dirixido a todos os equipos da Rede) no que se consulta cal é a direccion MAC correspondente coa IP De destino. O equipo de destino contestará coa direccion MACcorrespondente.

Teño Dous conmutadores, e en cada un dos conmutadores teño equipos que Pertencen a varias VLANs distintas. Podes unir...

Si Que podes unir ambos conmutadores cun so cable xa que os conmutadores Son os encardados de enviar o mensaxe a vlan que pertenza o equipo.

No Nivel de rede indicamos que debe ter un direccionamento xerárquico, A diferencia do nivel de enlace. Explica as razóns.

- Necesitamos Que os equipos situados nunha zona da rede teñan unha direccion Parecida, de xeito que poidamos dar unha forma de chegar a todos os Equipos que teñan unha direccion dun grupo determinado.- O camiño o Destino atopase salto a salto xa que cada equipo ten unha taboa onde Para cada redeten o equipo dos que estan directamente conectados a el Polo que chegar o destino.-Os paquetes envianse de xeito Independente.

Que Vantaxe supon o uso de VLANs fronte a usar redes fisicamente Separadas para distinguir entre redes de proposito distinto.

- Seguridade xa que os equipos que estan en redes distintas non son Accesibles desde o equipo veciño.-Reducese a carga da rede , xa que Hai protocolos que empregan de xeito masivo a difusión, facendo Chegar mensaxes a todos os equipos da rede.

O Protocolo 802.1Q engade unha cabeceira que indica o numero de VLAN a Un paquete Ethernet normal. Para que sirve esta cabeceira?

A Partir de ese campo podese saber a que rede pertence cada trama.

No Protocolo IPv6 non aparece ningún campo que nos indique como Fragmentar os paquetes. Cal é a razón?

Debido A simplificacion do encabezado, ahora solamente ten 7 campos e Favorece aos enrutadores para que poidan procesar os paquetes mais Rapidamente e polo tanto mellorar a velocidade real de transporte. Debido a que hai un tamaño maximo de paquetes nas redes que empregan Para chegar ao destino.

Entradas relacionadas: