Recursos naturales y contaminació

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,21 KB

L’aigua i el sòl:recursos escasos i necesarisAigua salada

97.5%.

Aigua dolça

2,5%(1%útil)

Agricultura

75%Industria:
20%Consum Domestic:
5% Gestió a Catalunya:

Pirineus orientals(conkes interiors)2020hm3/any administrada per la Gen.Cat.

Conca de l’ebre:

12000hm3/any administrada pel Govern de l’estat.

Plan hidrológico nacional

Transvalsament de part del cabal de l’ebre al sud-est peninsular.

Aigües subteranies

22% en aqüífers:caspes subterranies de roka k acumula aigua,s’extrau mitjançant pous o perforacions.

A Catalunya pocs aqüífers

Sobrexplotats.

Problemes:

la salinització,l’infiltració d’Aigües contaminades, l’infiltració de purins,la contaminació am likids industrials.
Junta de Sanejamentà xarxa bàsica i un seguit de subxarxes de mastreig i de control de la càrrega i de la qualitat de les aigües subterrànies.

Qualitat de l’aigua dels Rius:


Xarxes de control à aporten l’ISQA (Índex Simplificat de Qualitat de l’Aigua Pla de Sanejamentà impulsa una gestió de les aigües residuals urbanes i Industrials amb la reducció de la contaminació La degradació del sol:
fenomen fet per la pressió humana que te com a resultat la pèrdua actual o futura capacitat de sol per suportar-lo vida humana i vegetal.

Causes: 1-


Sobrepasturaà elimina la cobertura vegetal i exposa el sol a l’erosió del vent i del aigua -3.5%
2-
Activitats agrícolesà us excessiu de pesticides -28% 3
- practiques forestals -30%
4-
causes diversesà industries infraestructures -8% Intensitat de la degradació:

-Sòl lleu:

750 mil d’h

-Sòl modernament:

110 mil d’h

-Sòl severament

300 mil d’h

-Sòl extrem:

9 mil d’h Resultat: desertització: fenomen que afecta greument a una part molt important de la conca mediterrània erosió del sòlà -

Directes:

pèrdua total o parcial de la capa edàfica

-Indirectes:

contaminació de les aigües per l’aportació de les partícules sedimentaries, degradació de la cobertura vegetal Recursos Minerals Petrolià
40% d’energia consumida en el mon
1-estreurel del subsòl: s’ha de refinar
2-Es separen els compostos d’hidrocarbur
3-Es destil·len en forma de ceres, quitrà per elaborar lubricants, asfalt, plàstics i diversos combustibles.

-Problemes: el transport

Risc de sinistres i perill potencial de contaminació sobretot en vaixells que poden ocasionar enormes desastres ecològics.

Reserves: finites:

conseqüències ambientals negatives Carbóà
Combustible basic de la revolució industrial

-Problemes

Ecològics de salut i seguretat, extracció i combustió, alteració de la superfície terrestre original i la contaminació de llacs i cursos fluvials

-Reserves

Molt gran (durant alguns segles)

-Transport:

no senzill, sòlid un elevat cost i problemes ambientals introduïts Gas Naturalà
Mes abundant i mes net, derivats: diòxid de carboni i vapor d’aigua, no contaminen però atribueixen a l’efecte hivernacle

-Problemes

(mediambientals) conducció del gas a traves de canonades Conflictes geopolítics:
control de les àrees amb grans dipòsits de gas Revolució Verdaà
Població del tercer mon: ràpid creixement demogràfic. Durant 4 anys la producció va ser superior a la demanda ex: els cereals el primer producte. S’apliquen les tecnologies per augmentar la productivitat

-Inconvenients:

us de fertilitzants artificials això provoca una producció vulnerable a les malalties i a les plagues provocat pels pesticides

-Conseqüències

Danyen el medi, de manera irreversible i la salut dels camperols, pèrdua de la biodiversitat(plantes,animals..)
Biosferaà capes de la terra on hi ha vida: Hidrosfera(aigua) litosfera(capes edàfiques) atmosfera (aire)
Distribució dels recursos Naturalsà la distribució homogènia dels recursos naturals es deguda a la diferencia entre la litosfera i el clima
. Ecosistema, la terraà la terra es un sistema amb intercanvis, fluxos d’energia, interaccions i dependència entre els elements i organismes Sostenibilitatà capacitat de regeneració del medi o dels recursos naturals
Agriculturaà -Problemes: pèrdua del sol de l’agricultura:
-11% de superfície apta i la majoria estan ocupades - De collites i males practiques per cupla de pesticides -Especialització agrícola això dona al monocultiu -Comercialització: agumenten els preus

-Països rics 3-10%:

es dediquen a l’agricultura -

Països pobres+90%:

es dediquen a l’agricultura -Solucions: introducció de la sostenibilitat (Control de Residus)

La producció industrial: Localització industrial(Alfred Weber): 1-Disponibilitat de recursos naturals:

mataries o font d’energia(aprop) sistemes de transport com ara els dels vaixells i el ferrocarril.

2-Disponobilitat de ma d’obra

Localitzar-se a prop dels centres habitats, creació de nuclis industrials, atracció de la ma d’obra 3-Mercat.
Proximitat, facilitat d’accés entre el producte i el consumidor 4-Descolalització: empreses es traslladen al tercer mon per l’enduriment de la legislació mediambiental i elevats salaris Cinturo Industrial:
S’estén des de l’Oest d’Europa fins als Urals, passant per Sèrbia arriba a l’extrem Orient. Continua per la costa est d’Amèrica del Nord fins a la costa atlàntica que es on hi ha la màxima concentració industrial dels Estats Units. Mes del 75% en volum i el 80% el valor de la producció manufacturada al mon es genera aquí.

Els riscos associats a les activitats productives


-Accidents industrials:

en la fase del transport i de carrega i descarrega de materials

-Causes:

fallada d’algun component mecànic, un error en el procés o be una reacció química no prevista.

Desgast ecològic:

es el deteriorament progressiu que l’entrada de substancies contaminants, ja que sigui continuada o esporàdica, provoca un ecosistema. Ex: Saveso (Itàlia)1976: Fuita de dioxines Txernobil (Ucraïna)1986: Accident del reactor d’una central nuclear La legislació sobre el medi ambient:
La industria que aboqui els residus sense tractar a un riu o a la xarxa de clavegueram pot ser sancionada econòmicament i als empresaris infractors s’els pot aplicar el codi penal segons la gravetat de la infracció

. Inici de la legislació:

Als Estats Units als 1960 va desembocar l’aprovació el 1970 de l’EPA primera llei de protecció del medi ambient i punt de referència. 1992à Celebració a Río de Janeiro de la conferencia de nacions unides sobre el medi ambient i desenvolupament. 1998à Acords de kyoto sobre reducció d’emissions i control del canvi climàtic, entrada en vigor (2005)

-Objectius:

la contaminació no s’atura ni respecta fronteres, amenaces derivades a l’efecte hivernacle i la debilitació de la capa d’ozó.
Actualmentà ha avançat la legislació

-Problemes:

generació de residus sòlids, protecció de les aigües continentals, la contaminació dels mars i l’atmosfera(protecció de la capa d’ozó, efecte hivernacle, pluja acida i la contaminació del òl)

Entradas relacionadas: