Recursos humans d'economia en català

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,14 KB

 

-UNITAT 5: 1-EL CONTROL DE RECURSOS HUMANSàEl control és un procés mitjançant el qual es determina si els resultats que s'han Obtingut coincideixen amb el que s'ha planificat per tal d'establir, si cal les Mesures correctives pertinents per no reincidir En els errors que s'han comès. El control s'ha d'entendre com una funció Que pretén millorar la productivitat I lamotivació.

//

Procés de control. És un cicle que es Repeteix i que serveix per ajustar les operacions als estàndards preestablerts. Té 5 etapes: 1)

Establiment D'estandards

Són els objectius Que el procés de control ha d'assegurar Que es compleixen. S'expressen en quantitat, qualitat, temps o cost. 2)

Seguiment De l'acompliment

Es tracta d'obtenir informació Precisa sobre les operacions Que es porten a terme. 3)

Comparació de L'acompliment amb els estàndards

Es tracta de detectar desviacions. La comparació es duu a terme amb informes, Indicadors etc. 4)

Correcció

Els Errors o desviacions s'han de corregir per tal que el que s'ha dut a terme Compleixi els estàndards que s'han fixat. 5)

Retroalimentació

El procés ha de Ser continu per millorar els estàndards i els mitjans De control.//Seguiment De l'acompliment. Oscil·la entre un extrem de control rígid i centralitzat i un Sistema flexible i descentralitzat. Segons la Teoría McGregor (teoria X i teoria Y) el procés es representa continu.

Teoria X

L'empresa imposa normes i el comportament dels treballdors es sotmet a vigilància, el control el porta a Terme el Departament de Recursos Humans.

Teoria Y

El comportament de lespersones Depèn de l'autocontrol i es caracteritza per la Flexibilitat, el control es porta a terme mitjançant processos Democràtics que què participa el grup. El mes adient son els procesos Constructius que fomentin que les persones Assoleixin els objectius de l'organització i els individuals. Mitjans de Control: autoritat de la jerarquia, Normes i procediments, establiments objectius, comunicació vertical i Comunicaciólateral.//Control d'assistència:
absentisme Laboral. L'absentisme és qualsevol absència d'una persona del lloc de treball En hores que corresponguin a un dia laborable, durant la jornada legal de feina. El departament de recursos humans té entre les seves tasques controlar L'absentisme, estudiar-ne les causes i prevenir-lo. Podem trobar 3 classes D'absentisme laboral: 1) justificat (la causa Està justificada legalment). 2) no justificat (la falta és injustificada) 3) Presencial ( es va a la feina però es dedica una part de la jornada a activitats que no tenen relació amb les tasques pròpies De la plaça ques'ocupa).//


Causes de l'absentisme. L'absentisme elevat Contribueix a reduir la productivitat D'una empresa i genera costos elevats. Les empreses han de fer l'esforç de Conèixer les causes veritables de l'absentisme laboral per aplicar-hi el Tractament correcte. Cal una bona gestió dels recursos humans. L'establiment de Mesures eficaces per prevenir i corregir l'absentisme laboral no es pot dur a terme de manera Unilateral, ha de ser el resultat Del diàleg i de la negociació amb Els representants dels treballadors. Les causes d'absentisme son: 1) legals, 2) Psicològiques, 3) manca de motivació, 4) malaltíes fictícies, 5) accidents i Malalties professionals. Prevenció i control de l'absentisme: 1) motivació, 2) prevenció de l'absentime presencial, 3) accidents i malalties Professionals, 4) extinció del contracte perabsentisme.//Control De presència: el control horari: cal garantir el compliment de l'horari i Conèixer les incidències que es generen durant la jornada laboral. Existeixen diversos sistemes per controlar El temps de permanència a l'empresa dels treballadors: 1) control designatures.2)targetes personalitzades. 3) controlsbiomètrics.//Control mitjançant noves tecnologies: Una mala pràctica de les tècniques de control Pot suposar la vulneració dels drets (intimitat, dignitat etc) que pot donar lloc A una indemnització per danys i perjudicis o fins i tot ser delicte Penal. Per tant les empreses poden Establir mesures de control per comprovar les Obligacions i els deures dels treballadors però sense violar el dret a la dignitat I la intimitat del treballador.
Tipus: 1-control de correu elctrònic. El cost per l'empresa d'un mal ús del correu electrònic i d'Internet és la reduccció de la produtivitat, la fuga D'informació o l'entrada de virus o programaris maliciosos. L'empresari a L'hora de controlar el correu del treballador ha D'actuar amb transparència i informar als treballadors de la posada en marxa de la mesura. Obrir i llegir Correus electrònics d'un compte de correu privat del treballador suposa Una violació del secret de les comunicacions, si es decideix dur a Terme una inspecció del correu Electrònic d'un treballador cal que es porti a terme a les oficines de L'empresa i en horari laboral i s'ha de fer en presència del mateix treballador En qualitat detestimoni

Entradas relacionadas: