Recursos estili

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,29 KB

RECURSOS ESTILIÍSTICS DE CARÀCTER FORMAL
-Al·literació: Consisteix en la repeticio d'un mateix so vocàlic o consonàntic, cosa que produeix un efecte fònic especial.Com per exemple els embarbussaments.
-Anàfora: És la repetició d'una o mes paraules a l'inici d'un seguit d'oracions o de versos amb l'objectiu de donar-los èmfasi.
-Asíndeton: És l'omissió de la conjunció de coordinacio.El trobem en les enumeracions.La figura contraria es el polisíndeton.
-Encavallament:És el trencament sintàctic d'una oració quan el vers s'acaba i aquesta ha de continuar en el següent.
-Enumeració: Consisteix en la relacio continuada d'una serie d'idees o d'objectes que es refereixen a una mateixa cosa.
-Hipèrbaton: És l'añteracio de l'ordre lògic dels elements d'una oracio.
Onomatopeia: Imitació, mitjançant el llenguatge, de sons reals. Hi ha paraules que tenen el seu origen en l'onomatoperia: xiuxiuejar, piular...
-Paral·lelisme: Consisteix a repetir la mateixa estructura sintàctica en frases seguides.
-Paranomàsia: Figura que consisteix a posar de costat dues paraules que s'assemblen o paraules homòfones.
-Pleonasme: Consisteix a repetir una paraula o una idea per intensificar l'expressió
-Polisíndeton: Figura que consisteix a repetir les conjuncions de coordinació amb una finalitat intensificadora.
-Quiasme: Consiteix a disposar de manera encreuada els elements sintpactics de dos versos contingus.
Recursos estilístics de pensament
-Antítesi: Figura que consisteix a contraposar paraules, expressions o pensaments contraris
-Apòstrofe: Invocació vehement d'un ésser real o imaginari. També pot consistir en el simple fer d'adreçar-se a una persona, a un element personificat o al lector.
-Epítet: Adjectiu que expressa una qualitat que ja es pròpia del substantiu que acompanya.
-Eufemisme: Es la substitucio d'una paraula o una expressió indelicada o dura per una altra de mes suau.
-Exclamació: Es l'expressio vehement d'un sentiment.
-Hipèrbole: Es el recurs que consisteix a deformar la realitat per exageració.
-Interrogació retòrica: Consisteix a presentar una afirmacio vehement en forma de pregunta.
-Ironia: Consisteix a donar per vertadera una afirmació falsa. Pot tenir com a finalitat el retret, la indignació o la burla.
-Lítote: Figura que consisteix en la negació de contrari d'allo que es vol afirmar.
-Oxímoron: Es tracta de presentar consecutivament paraules que tenen significats que s'exclouen mutuament.
-Paradoxa: Figura que consisteix a presentar idees aparentment contràries i irreconciliables, pero que en el fons tenen un enunciat veritable.
-Perífrasi: Figura que consisteix a expresar amb diverses paraules allo que podria ser expresat amb una de sola.
-Personificació: Atribuir qualitats humanes a essers no racionals i a objectes.


Recursos de significat
-Al·legoria: ´´Es l'expressio paral·lela d'una serie d'idees i una sèrie d'imatges que es corresponen entre si.
-Comparació o imatge: És la relació analògica que s¡estableix entre dos termes, un de figurat i un de real.
-Metàfora: Consisteix en la identificació de dos objectes diferents.
-Metonímia: Figura que consisteix a desitgar una cosa amb el nom d'una altre amb la qual manté alguna d'aquestes relacions: 1) Causa-efecte, 2) continent-contingut, 3) marca-producte, 4) lloc d'origen-producte, 5) autor-obra.
-Símbol: És la utilització d'un signe linguistic que ens remet a un altre en virtut de l'analogia que s'estableix entre dos conceptes o dues imatges.
-Sinècdoque: Figura que consisteix a desitgar una cosa amb el nom d'una altre amb la qual manté una relacio que respon a la fórmula pars pro toto o totum pro parte
-Sinestèsia: Vinculacio de les percepcions sensorials que provenen de dos o mes sentits.

Entradas relacionadas: