Recursos aliens a llarg termini

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,82 KB

 

Font de finançament


:són els recursos líquids o els mitjans de pagament a la disposició de l’empresa per fer front a les seves necessitats dineràries.
Els recursos financers es poden classificar en tres criteris:

Segons el termini de devolució de la font financera:

-
Fonts de finançament a curt termini,quan el termini de devolució és inferior a l‘any.
-Fonts de finançament a llarg termini,quan el termini de devolució és superior a l’any.

Segons que tinguin procedència externa a l’empresa o bé s’hagin generat internament per la seva activitat:

-
Finançament intern:Beneficis no distribuïts(reserves) i les quotes d’amortització i provisions.
-Finançament extern:El capital social,els préstecs,els crèdits de funcionament de l’empresa,etc.
Segons si els mitjans de finançament pertanyen als propietaris de l’empresa o bé si pertanyen a persones alienes a l’empresa:
-
Mitjans de finançament propis,com el capital i les reserves.
-Mitjans de finançament aliens,com préstecs,crèdits...
Recursos propis o finançament propi
Capital
:està format per les aportacions dels socis en formar-se la societat i per les ampliacions successives de capital que es puguin produir.Les aportacions poden procedir de persones individuals,d’empreses,de grups,i en el cas d’algunes PIME de societats de capital de rics.

Reserves


Són beneficis que es queden a l’empresa i serveixen per fer noves inversions i així se’n possibilita el creixement.També reben el nom d’autofinançament d’enriquiment.Provenen dels beneficis no distribuïts per l’empresa i formen part del seu autofinançament intern.Els beneficis s’obtenen a partir del resultat al qual s’arriba com a conseqüència del desenvolupament de la seva activitat.

Amortitzacions


Estan formades pel valor que va perdent l’immobilitzat en el procés de producció.

Provisions


Són una part del resultat de l’empresa que crea un fons per fer front a certes pèrdues que encara no s’han produït o bé futures despeses,com pèrdues del valor de valors mobiliaris.

Recursos aliens a mitjà i llarg termini:


són aquells dels quals l’empresa disposa durant un període de temps superior a la durada d’un exercici econòmic i que un cop passat aquest temps ha de tornar amb els interessos corresponents.Dins d’aquest hi ha:
-

Prestecs a mitjà i llarg termini


-

Els emprètits

Són títols de crèdit que emeten les empreses i que són adquirits per particulars a canvi d’un interés.

-El lísing o arrendament financer

És un sistema de finançament mitjançant el qual l’empresa pot incorporar algun element d’actiu fix a canvi d’unes quotes d’arrendament.
-

El rènting

Consisteix en el lloguer de béns mobles a mitjà i llarg termini.En el contracte l’arrendatari es compromet al pagament d’una renda fixa mensual durant un termini determinat i l’empresa de rènting es compromet a prestar una sèrie de serveis:a)Facilitar l’ús del bé durant el termini contractual.b)Manteniment del bé.c)Assegurança a tot risc.d)Opcions en acabar el contracte:substituir els equips o renovar el contracte per un nou període a determinar.

Recursos aliens a curt termini


Les fonts financeres més utilitzades per les empreses són:
-

Préstecs a cur termini

L’empresa demana diners a una entitat financera per cobrir les seves necessitats a c/t.
-

Crèdits bancaris a curt termini

Té dues modalitats.1)El descobert en compte,que consisteix en la utilització d’un compte corrent bancari per a un import superior al saldo disponible.2)El compte de crèdit o pòlissa de crèdit,consisteix en la signatura d’un contracte amb una entitat financera que posarà a disposició un compte corrent amb un límit.
-

El crèdit comercial

És el finançament automàtic que aconsegueis l’empresa quan deixa a deure les compres que fa als proveïdors.
-

El descompte d’efectes

Representa un cost per a l’empresa, ja que s’haurà de pagar un interès per la quantitat que el banc li avança des del dia del descompte fins al dia del venciment.
-

El facturatge

Consisteix en la venda de tots els drets de crèdit sobre client(factures,lletres)a una empresa denominada factors,la qual proporciona a l’empresa un liquidesa immediata i li evita els problemes dels impagats i els morosos.
-

Fonts espontànies de finançament

Són aquelles fonts que no requereixen una negociació prèvia.

Entradas relacionadas: