Sense la Raó/enteniment no ens podríem refiar dels sentits

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,86 KB

 

Relació entre fe i raó

La filosofia el seu camp i mètode propo, el mètode racional. La raó (basada en el discurs racional) i la fe (basada en la revelació) són dos modes de coneixement i cadascun correspon amb un ordre diferent de realitat, natural i sobrenatural. No pot haver-hi una veritat filósòfica i una altra de teològica, perquè, encara que es pot accedir a la veritat per dos camins diferents, la veritat és única. Arribam al seu coneixement tant per mitjà de la revelació com per mitjà de la raó, partint de les coses creades.

Així, la raó pot conéixer l’existència de Déu i apropar-se a la comprensió d’altres veritats contingudes en la revelació.

No ha d’haver-hi, per tant, contradiccions entre filosofia i  teologia. No obstant, la teologia serveix d’àrbitre per a la filosofia en els conflictes entre les conclusions de la filosofia i la revelació, advertint d’afirmacions falses o camps que no fan possible l’argument racional i només la revelació proporciona un coneixement adient.


Teologia natural

La teologia natural, construïda des de la raó, és entesa per Déu com a part de la metafísica, que tracta de la causa primera, Déu, cognoscible per la raó.

El seu primer objectiu és esbrinar de quina natura és la proposició “Déu existeix” i com podem accedir al seu coneixement. Després es planteja el coneixement de la seva natura i les característiques de la seva activitat.

L’existència de Déu és la primera dada de revelació, però no necessàriament el més conegut per nosaltres. Els primers coneixements humans comencen pels sentits, que no fan evident l’existència de Déu.

Per tant, com no és una veritat d’evidència immediata, hem de demostrar racionalment que la seva existència parteix dels éssers creats.

Sant Tomàs, sabent que realment no és possible una demostració de Déu, elabora unes vies d’acostament coherent i raonable a l’afirmació de l’existència de Déu.

Afirma que, encara que Déu és primer en la revelació i en l’ordre de l’ésser, no significa que sigui el primer en l’ordre dels coneixements humans. El més conegut per a l’ésser humà és allò que podem percebre amb els sentits. Des d’aquí sorgeixen els arguments tomistes, les cinc vies, que no afirmen directament l’existència de Déu, sinó que el que afirma cadascuna coincideix amb el que significa el terme “Déu”.

 1. Via del moviment: Constituïda per la prova cosmològica. Parteix del fet constatable pels sentits que al món hi ha coses que es mouen, i que tot allò que es mou és mogut per una altra cosa.

 2. Via de la causalitat eficient: tot allò que existeix , apareix per una causa que l’han produit i sigui distinta de si mateixa , s’anomena Déu.

 3. Via de la contingència dels èssers:és l'anàlisi dels éssers contingents ,tenen la incapacitat per donar-se a si mateixos l'existència , perquè exigeix un ésser necessari , un ésser que no pot no existir , aquest ésser és causa dels altres , que tothom anomena déu.

 4. Via dels graus de perfecció: diversos graus de perfecció que s'observen en les criatures. L'existència de perfeccions desiguals i limitades , fa que algun ésser realitzi les perfeccions en grau màxim i fa que aquest ésser absolutament perfecte l'anomenen déu .

 5. Via de l'ordre còsmic: l'acceptació de l'univers com a cosmos , aquest no s'ha pogut donar a si mateix i es manifesta en els éssers no Intel.Ligents  que exigeix l'existència d'una intel.Ligencia  que sigui l’ordenadora suprema. Sant Tomàs afirma que el nostre llenguatge és limitat per poder expressar amb propietat el coneixement de déu.

L'ÉSSER HUMÀ

En l'escala dels ésser el home ocupa una situació  especial , per l'ànima pertany als éssers immaterials. L'ésser humà és compost de matèria i forma , el cos és la matèria i l'ànima la forma , que constitueixen la substancia humana . L'ànima és la forma substancial primera i única del cos i fa que tal matèria pertanyi a l'espècie humana .


L'ànima humana es caracteritza per:

 • És una substància racional:
  no té parts, té activitat pròpia i la seva existència és independent del cos.

 • És immortal
  : creada per Déu, sobreviu al cos per la seva immaterialitat, simplicitat i autonomia.

 • entendiment i voluntat
  : perquè té intel·ligència i voluntat, no són orgàniques (no localitzades a cap òrgan del cos).

El cos i l'ànima estan vinculats als sentits, per aquesta raó l'origen dels nostres coneixements es troba als sentits. La col·laboració entre les coses materials, els sentits i l'enteniment és la base del coneixement humà.

- L'home posseeix d'un enteniment immaterial capaç de conéixer l'essència d'allò real.

Totes les coses estan formades de matèria i de forma. Els caràcters particulars venen de la matèria i l'essència o la forma, és universal.

Aquestes qualitats particulars són captades pels sentits.

- Amb les dades donades pels sentits s'elaboren els conceptes, procés anomenat abstracció, que consisteix en la capacitat de l'enteniment de separar la matèria de la forma.

L'enteniment obté conceptes universals a partir de les espècies abstractes de les coses sensibles.

Aquest enteniment agent descobreix que hi ha d'universal intel·ligible en les representacions.

Aquest pas és l'últim per acabar amb la visualització de l'objecte, espècie impresa que és rebuda en l'enteniment pacient com a concepte universal.


Ètica i política

Assolir la perfecció pròpia de la natura humana és l’objectiu. Aquesta perfecció de l'home és la felicitat.

En tot moment està present el designi de Déu sobre tots els ésser naturals, això es diu, llei natural, què és la projecció en el món de la llei eterna divina.

El primer principi moral és “fes el bé, evita el mal”. La definició del bé es basa en el bé natural, és a dir, correspon amb la natura de cadascú. En el cas de l'home correspon a la seva naturalesa animal i racional. Lo dolent serà tot allò que s'hi oposi.

Allò que diferencia l'home de la resta d'éssers vius és l'exercici de la seva conducta, pot conéixer les seves tendències i intervenir en la seva realització. Per això té la capacitat d'elecció, d'exercir el lliure albir.

La voluntat cerca el bé suprem, el Bé sobirà.

Aquesta llei de la natura expressa l'empremta de Déu en els éssers creats, tota la natura està marcada per la finalitat i tots els éssers tenen unes determinades tendències segons la seva espècie.

L'ésser és un ésser social per naturalesa. Sense la societat , les facultats naturals del ésser no arriben a la perfecció . També es polític per naturalesa, requereix l'existència de normes que regulin la vida social. Aquesta és la funció de la llei positiva que ha de ser reflex de la llei natural.

La llei positiva és el mitjà dels Estats per procurar el bé comú, els objectius del qual són la Pau, els béns necessaris per viure i la moralitat, fi que justifica l’existència de l’autoritat civil. Les lleis que no compleixen aquests objectius són injustes i el ciutadà no està obligat a complir-les, ja que contradiuen la llei natural, produeixen tirania i provoca la pèrdua de l’autoritat, ja que aquesta dimana de Déu i és concedida als governants per mitjà del poble.  Així, els tirans han de ser enderrocats, llevat la possibilitat que aquest enderrocament comporti mals més grans.


Entradas relacionadas: