Què significa existir? Què existeix?

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,98 KB

 
QUE SIGNIFICA EXISTIR?
Si per mitja d la rao ns preguntem k sn les cses, i tractm d nar mes nlla d ls propietats k presenten, dscobrirem inmediatamnt k ls cses sn, existeixen. El ser d ls cses s l k ls metafisics han anomenat substancia. la substancia s lelemnt k sta x sota d ls propietats, i tmb dls canvis k ls cses experimnten. La realitat es, i ser significa ser substancial. Tt l k s alguna csa s una substancia, i ttes ls seves propietats s refereixen a la substancia, la substancia dl substrar gneral, la primera carateristica dl kual s lexistencia.Ls canvis tmb s produeixes sobre la substancia. Sense la substancia no hi hauria cap cnvi possible, no hi hauria proces. n kualsvol knvi s nexexari k alguna csa continui i una altra canvi. si no fos axi, hi haura substitucio i no cnvi. l k kntinua n la canvi s la substancia. la substancia srveix x fer kmprensible l fenomn d lexistencia i l canvi. s algun csa k o s veu, k no t propietats, pero s necessari k existexi, xq axo ho exigeix la rao. a mes, tingui o n tingi una existncia efectiva, smbla nexexari, km a minim, disposar dl cncepte d sustancia per pnsar la realitat i l canvi i poder parlar-ne.


QUE EXISTEIX
Existeix la substancia i existexen ls propietats k s li poden atribuuir. existex tmb la prmanncia i l canvi. alguna dakstes existencies podem observarles: ls sntits ns ninformen. Pero unes altres (l k s substancial i prmantnt) nomes pdem pnsarles, dir k existexen gracies a la rao. la metafisica ha cnsiderat l k s substancial i permannt) nmes pdem pnarles, dir k existexen gracies a l rao. la metafisica ha cnsiderat k l k s substanciali prmannt s mes real k l k s plural i canviant, daki k la rao (l pnsamnt huma raonant correctamnt) s consideri l cami adekuat x saber k s d veritat la realitat.N general, ls pnsadors metafisics san sforsat a fer kmprenibl la realitat i l canvi mb l menor nombre d substancies. n un extrem trobariem ls ki dfnsen lexistencia duna sla substancia. Si nmes sadmet lexistncia duna sola substancia, la metafisica s dnominara monista.si s dfnsa lexistencia d mes duna substancia, parlaem d metafisica pluralista. lextrem dl pluralisme cnsistex a dfnsar lexistencia dun infinit nmbre d substancies. si s considera k la substancia s material (t ls propietat d la materia), la metafisica sera materialista, si es spirtual, sera espiritualista. Hi ha filosofs, km Descartes, k admeten lexistencia alhora d substancies spirituals (anima humana, deu) i materials,(ls cossos). D'altres (berkeley) nomes admeten la substancia spiritual. Spinoza nomes reconeix una substancia comprehensiva infinita i eterna.

Entradas relacionadas: