Quadre comptes pgc

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,59 KB

 

El PLA GENERAL DE COMPTABILITAT (P.G.C.), és l’instrument per normalitzar i harmonitzar la informació comptable. Això, entre d’altres coses, permet comparar els comptes d’empreses diferents. Actualment a l’Estat Espanyol, es troben vigents dos tipus de Plans Generals: 1.El Nou Pla General de Comptabilitat 2.Pla General de Comptabilitat de Pimes.

El PGC, s’estructura en 5 parts: 1.Març conceptual de la comptabilitat: Inclou els criteris fonamentals a seguir per registrar els fets comptables i elaborar els comptes anuals de manera que expressin una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa. En aquest apartat s’inclouen els principis comptables, els criteris de valoració, els requisits de la informació que han d’incloure els comptes anuals… 2.Normes de registre i de valoració : Com s’han de registrar els fets comptables i com valorar els elements patrimonials.

3.Comptes Anuals: Inclou les normes i els formats que s’han de seguir per presentar la informació agregada anualment. Quan els usuaris de la comptabilitat, com ara els accionistes o socis, volen conèixer els resultats i la situació de l’empresa en la qual han aportat o invertit capital, demanen els comptes anuals. La funció d’aquests comptes és oferir un resum del que ha succeït a l’empresa en un exercici econòmic (1 any), així es poden establir relacions amb dades d’altres anys i veure com ha evolucionat. L’administració púlica utilitza aquesta informació per saber els guanys obtinguts en cada exercici, i les entitats financeres, per analitzar la situació financera abans de concedir finançament a l’empresa, com un crèdit etc... En el cas de les pimes els comptes anuals comprenen: -BALANÇ DE Situació -COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS -L’ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET -MEMÒRIA : Document que completa, amplia i comenta la informació que conté el balanç i el compte de pèrdues i guanys

4.

Quadre de comptes

Inclou unes normes per homogeneïtzar els elements que s’han d’emprar(els comptes). En aquesta part s’inclou la relació d’elements i comptes que constitueixen l’actiu i el passiu de l’empresa. Cada un dels comptes té assignat un codi numèric. Els comptes s’estructuren en 9 grups : Grup1 : Finançament bàsic Grup 2 : Actiu no corrent Grup 3 : Existències Grup 4 : Creditors i deutors per operacions comercials Grup 5: Comptes financers Grup 6: Compres i despeses Grup 7: Vendes i ingressos Grup 8 i 9 : només en el nou PGC: ingressos i despeses imputades al patrimoni net.

5.Definicions i relacions comptables: Defineix de forma més precisa com s’han de fer servir i aplicar els comptes en cada registre comptable. Cadascun dels grups, subgrups i comptes del pla són objecte d’una definició que inclou el contingut i les característiques més importants.

La verifiacació comptable és un conjunt de mecanismes que garanteix que les dades que es reflecteixen en la comptabilitat d’una empresa són verdaderes. És materialitza mitjançant l’auditoria.

Auditoria financera: consisteix a analitzar si les anotacions que estan plasmades en els documents comptables descriuen adequadament els fets que les han produït. La finalitat de l’auditoria financera és expressar una opinió sobre si els estats financers presenten la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de l’entitat i del resultat de les seves operacions, d’acord amb els principis i normes comptables generalment acceptats. El resultat de l’auditoria financera o de comptes es materialitza en l’informe d’auditoria, que, si l’empresa està obligada a auditar-se, s’ha de presentar al Registre Mercantil juntament amb els comptes anuals (els obligatoris són: Balanç situació, P i G, i Memòria).

L’auditoria operativa revisa els procediments portats a terme per l’organització de l’empresa amb la finalitat d’analitzar l’eficacia i l’eficiència de l’estructura global de l’empresa quan a objectius, planificacions, etc.

L’eoauditoria o auditoria ecològica consisteix a controlar l’impacte medioambiental de les empreses.

Expliqueu el significat dels subperíodes de cobrament i de pagament que integren el període mitjà de maduració de l’empresa: Determinen, expressat en dies, la proporció de factures pendents per part dels clients i la de les que l'empresa Déu als seus proveidors. La seva formulació serveix també, per definir el lapse de temps que l'empresa triga a cobrar la seva facturació i el temps que tarda a pagar els deutes comercials.

Establiu la relació que hi ha entre el període de maduració i el fons de maniobra de l’empresa: El fons de maniobra és el conjunt de recursos que l'empresa necessita per finançarse durant el període de maduració financer. Per tant són els diners que ha de tenir per cobrir el temps entre el que paga les seves compres als proveidors i cobra vendes efectuades pels clients.

Entradas relacionadas: