Quadre de comptes pgc 2008

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,82 KB

El Pla General de Comptabilitat (PGC) és el text legal que estableix el Març tècnic de la normalització comptable,i té com a finalitat fonamental aconseguir que la informació econòmica i financera de les empreses sigui fiable i comparable.
El Gener de 2008 es va posar en pràctica el Nou Pla General de Comptabilitat (NPGC).
Parts del
NPGC:
-Març conceptual (obligatori).
-Normes de registre i valoració per a pimes (obligatòries).
-
Comptes anuals (obligatori).
-
Quadre de comptes (voluntari).
-Definicions i relacions comptables (voluntàries).

1.Març connceptual

El Març conceptual és el conjunt de fonaments, principis i conceptes bàsics que inspiren tot el Pla, i s’erigeix en l’instrument que dóna unitat concordança al conjunt normatiu.

Parts del Març conceptual:


Comptes anuals.
Requisits de la informació que cal incloure en els comptes anuals.
Principis comptables:
-Empresa en funcionament.
-Data del fet o meritació.
-Uniformitat.
-Prudència.
-No-compensació.
-Importància relativa.
-Elements dels comptes anuals.
-Criteris de registre o reconeixement comptable dels comptes anuals.
-Criteris de valoració.
-Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.

2. Normes de registre i valoració


La segona part del PGC conté les normes de registre i valoració dels diferents elements patrimonials i les transaccions.

3. Comptes anuals


Els comptes anuals són la part del PGC on es recullen tant les normes d’elaboració dels comptes anuals com els models dels comptes anuals de les petites i mitjanes empreses.

4. Quadre de comptes


El quadre de comptes conté els grups, els subgrups, els comptes i els subcomptes degudament codificats i amb un títol que n’indica el contingut.
El PGC té set grups, cadascun dels quals té Déu subgrups.

5. Definicions i relacions comptables

Grup1-Finançament bàsic-


Recursos propis de l’empresa i el Seu finançament aliè a llarg termini, ingressos per distribuir en diferents Exercicis, accions pròpies i altres situacions transitòries del finançament Bàsic.

Grup2-Actiu no corrent-


Elements del patrimoni de l’empresa Destinats a servir de manera perdurable, incloses les inversions financeres el Venciment, la venda o la realització de les quals s’ha de produir en un termini Superior a l’any.

Grup3-Existències-


Mercaderies, matèries primeres i Altres aprovisionaments, productes en curs, productes semiacabats, productes Acabats i subproductes, residus i materials recuperats.

Grup4- Creditors i deutors per operacions comercials-


Comptes personals, efectes Comercials actius i passius que s’originen en el tràfic de l’empresa i comptes Amb les administracions públiques, fins i tot els que corresponguin a saldos Amb venciment superior a un any.

Grup5-Comptes financers-


Deutes i crèdits per operacions alienes al tràfic amb venciment no superior A un any i mitjans líquids disponibles.

Grup6-Compres i despreses-


Aprovisionaments de mercaderies i Altres béns adquirits per l’empresa per revendre’ls, i totes les despeses i les Pèrdues excepcionals de l’exercici.

Grup7-Vendes i ingresos-


Alienació de béns i prestació de Serveis objecte del tràfic de l’empresa. Inclou també altres ingressos, la Variació d’existències i els beneficis excepcionals de l’exercici.

6.Verificació comptable


La verificació comptable és un conjunt de Mecanismes que garanteix que les dades que es reflecteixen en la comptabilitat D’una empresa són Verdaderes. És materialitza mitjançant l’auditoria.

7.L'Auditoria

Auditoria externa-


 Consisteix en una revisió dels comptes anuals feta per professionals independents a l'empresa, aplicant unes normes acceptades legalment.

Auditoria interna-


És la realitzada per personal de l'empresa i consisteix en verificar l'existència, el compliment i l'eficàcia dels controls interns de l'organització de l'empresa.

Auditoria operativa-


Tracta de revisar els procediments portats a terme per l'organització de l'empresa amb la finalitat d'analitzar l'eficàcia i l'eficiència referida a objectius,planificacions...

Auditoria financera-


Consisteix a examinar i verificar els comptes anuals de l'empresa, a fi de confirmar les dades que s'hi reflecteixen.

8.Legislació mercantil

Entradas relacionadas: