Quadre de comptes pgc

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,97 KB

 

Pla General de Comptabilitat


 • PGC, regula forma de comptabilitzar els fets econòmics de l’activitat empresarial seguint uns mateixos criteris, normes i principis.

 • Objectiu PGC → Informació comptable sigui clau, comparable, fiable i comprensible

 • PGC (Actual Real Decret, 15/9/2007, 16 Nou i està adaptada a les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC).

Es distingeix PGC per a Pimes i microempreses.


 • PGC Pimes (Pimes → Petites i mitjanes empreses)

 • Permet a les Pimes fer comptabilitat més simplificada.

 • Per poder aplicar aquest pla cal que durant 2 exercicis consecutius l’empresa compleixi almenys 2 dels següents requisits:

  • Total Actiu no superior a 4.000.000 €

  • Xifra Anual negocis no superi els 8.000.000 €

  • Nombre mitjà de treballadors no superior a 50.

 • Si durant 2 exercicis només compleix 1 requisit no pot PGC pimes.

 • Microempreses

 • El PGC primer estableix criteris específics per microempreses que simplifiquen.

ex: d’operacions més simples: arrendament financer, tributació per IS (Impost societats)

 • És considera microempresa i durant 2 exercicis compleixen 2 requisits dels 3.

  • Total Actiu 1.000.000 €

  • Xifra Anual negocis no superi els 2.000.000 €

  • Nombre de treballadors no superior a 10

 • Estructura del PGC

PGC → 5 parts, 3 primeres són de compliment obligat:

 • Març conceptual

 • Normes de registre i valoració

 • Comptes anuals

 • Quadre de comptes

 • Definicions i relacions comptables

 • Març conceptual

Constitueix base tècnica que serà desenvolupada en els altres apartats de PGC.

S’hi defineixen:

- Què són els conceptes anuals i el seu objectiu demostra una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.

-
Els principis comptables (6)

- Criteris de valoració dels elements patrimonialsEntradas relacionadas: