Quadre de comptes del PGC

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,55 KB

 

El Quadre de comptes

Tots Els comptes que pot fer servir una empresa degudament classificats i Ordenats:

Els Cinc primers grups engloben tots els comptes patrimonials.

Els Grups 6 i 7 els comptes de gestió

Els Grups 8 i 9 les despeses i els ingressos imputats al P. Net

Sistema De classificació dels comptes:

Segueix El sistema decimal

El Primer número indica el grup

El Segon numero el subgrup

El Tercer número el compte

A Partir del quart trobem els subcomptes (en la majoria dels casos no Estan definits pel PGC sinó per la pròpia empresa)

Una Empresa té una determinada quantitat de diners en el Banc de Sabadell.

El Número de compte que utilitza l’empresa és el 5720

Grup 5


Comptes financers.

Subgrup 57


Tresoreria

Compte 572


Bancs i institucions de crèdit.

Subcompte 5720


Bancs i institucions de crèdit, Banc de Sabadell.

Definicions I relacions comptables

En Aquesta part trobem totes les definicions detallades del comptes i Aclariments respecte com comptabilitzar-los.

3. La verificació comptable

Controlar consisteix bàsicament a verificar que tot surti tal com S’havia previst en fer la planificació.

La Finalitat del control és detectar i corregir les desviacionsque es Produeixin respecte les previsions (funció de planificació).

Aquesta Funció és una tasca difícil ja que l’hem de fer sense que sigui Repressiva i no provoqui actituds negatives.

Etapes En la funció de control:


1Fixar els valors est
àndard (normals)
: Per exercir la funció de control hem de tenir clar quins són els Valors “normals” (quantitat de producte per dia, cost de Manteniment, xifra de vendes,...).


2


Mesurar l’adequació Dels valors obtinguts

: Quantificar quina ha estat la realitat, comparar-la amb els Estàndards marcats i determinar-ne les desviacions produïdes.

3
.

Determinar els motius De la diferència entre el valor estàndard i el mesuramentSi no identifiquem els motius de la diferència no podrem dissenyar Mesures per corregir les desviacions. Normalment els motius solen Tenir dos orígens: o no s’havien fet les coses com estava Planificat o els plans no eren correctes.


4


Preveure mesures per a corregir les desviacionsUn cop determinades les causes o motius hem de dissenyar L’estratègia per neutralitzar-les i corregir la diferència.


Entradas relacionadas: