Valencià Tema 1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 8,28 KB

premsa:PRERIODICITAT:diaris,setmanaris·TIPUS DÍNFORMACIÓ:general,especialitzada=esports·OBJECTIUS"Finalitat":informar·ESTRUCTURA:dividit x seccions:nacional,internacional,espectacles,economia.·GENERES:-informatius(notícia,reportatge),d'opinió(cartes al director,editorial),mixtos(crónica,estrevista),entreteniment(relats,passatemps).·notícia:es un text periodístic, que la seua finalitat es informar sobre els fets actuals,reals,també utilitza un llenguatge estándard.·etructura de l’oració:-nivell fonològic:Joan vindrà demà.-nivell morfosintàctic:Joan vindrà demà(analitzant-la).-Nivellsemàntic:*Les pedres corren,joan vindrà demà.estructura del SN: (ESP.DET.):-art.:el,la,els...-dem.:aquest/a,aquell/a.-indef.:algun/a,qualsevol...-numeral:primer,dos...-quantit.:molt/es,poc,massa....· + NUCLI + (COMPLEMENTS) : (CN): -sintag.prep:L'anell d'or.-sint.adj: La casa roja.-sint.nominal: El riu Xúquer.·títular:frase que expressa breumnet el contingut essencial de la notíciai respón a les preguntes qui i què, amb lletres grans, distintes estructures gramaticals: -format x una oració simple completa.-format x una oració passiva en què sols apareix el participi.-si el verb és ser o estar,s'omet al titilari el predicat nomes apareix l'atribut.-el verb es un sustantiu de un significat igual.·cos de la notícia: part mes amplia de la notícia, tota la informació:-naraddor extern, en 3ra pers.,nivell de llengua estàndard,dades de manera objectiva.-respondre a aquestes preguntes: qui,què,on,per què,quan,com.-Augmentar credibilitat les paraules i opinionsdels protagonistes amb citacions textuals, segudes de verbs de dicció i a continuació el càrrec i el nom del declarant.-la notícia cohesionada x mitjà de connectors , no repeticions de mots o conceptes.APÒSTROF:els articles el,la i la preposició de davant de paraules que comencen x vocal o h.EXCEPCIONS GENERALS(als art.i la prep."de"):no apostrofem: 1-"i" consonant(principi paraula seguida de vocal):el iode,la hiena...2-"H" aspirada(altres idiomes):el hawaià...EXCEPCIONS REFERIDES A L'ARTICLE FEMENÍ "LA":no apostrofe davant: 1-i,u àtones:la il.lusió. 2-el nom de les lletres: la ema. 3-Paraules prefix negatiu -a(no confusions): La asimetria...4-Davant de les paraules Haia,host,ira,una(hora).OBSERVACIONS: 1-Apostrofar:L'1,L'11...2-Apostrofar:Origen estranger començant x consonant:L'stop...2-Paraules d'origen estranger s'han adaptat a la nostra llengua i perden la h aspira: L'hanbol... CONTRACCIONS: davant d'una paraula començada x vocal o h desapareix i l'article s'apostrofa: al jardí........a l'amic,,del jardí........de l'amic,,pel jardí.......per l'amic.·causes del canvi semàntic:-context:mòbil(adkireix el significat de tlf.)i tlf. mòbil.-Factors històrics:l'actual ploma d'escriure no té res a veure amb l'antiga ploma d'ocell k s'utilitzava x a fer lo mateix.-Factors psicològics:porc(brut,gros),rabosa(astuta,intel.ligent).-Factors socials: defecar(fer de ventre).Tabú: terme polonesi intrduït pel capità cook a la fi del s.XVII, significa sagrat,vedat,prohibit.EXEMPLE TABÚ I EUFEMISME:CEC(tabú)-INVIDENT(eufemisme).·topònim:llocs (Alzira,Alcoi)Gentilici: procedència(alzireny/a)llatí vulgar+altres llengües preromàniques>llengües romàniques.·APICULTURA:-abella:paraula patrimonial-apicultor:cultisme.cathedra:-cadira:paraula patrimonial.-catedràtic:cultisme.·LA LITERATURA MEDIEVAL: Edat mitjana--en aquesta època apareixen les primeres manifestacions literaries(s.Vll fins al s.XV).PROSA:-Fins a la 1ra meitat del s.XII la majoria de documents eren escrits en llatí, només apareixen de tant en tant alguns mots i frases en la nostra llengua.-Primers Textos:-juraments de fidelitat a vassallatge.-textos legislatius-homiles a sermons:Hombres d'organya (s.XLL-XLL).VERBS: -Poesia trobadoresca:va naixer al s.XII a Occitània (sud de França) i es va escriure en provençal.-Trobador:escrivien els versos i comparen la música.- Ioglars:cantava els poemes acompanyats d'instruments musicals.-Poeta:escrivien versos en llatí.Alguns dels nostres trobadors: Guillem Berguedes, Ramón Vidal de Bisalví...CONTEXT HISTÒRIC:Peronella d'Aragó casada amb Ramón Berenguer IVconté catala>naix la corona d'Aragó.Jaume I conquistà Mallorca i Eivissa (1223-1235) i el Regne de València (1238-1245) s.XIII.Jaume II continuà el procés d'expansió per el meditteràni.Foren conquistades: Sicilia, Sardenya i l'Alguer.ELS ÍBERS:a la costa mediterrània , la primera civilització a partir del segle V aC., tenien alfabet propi, es pot dexifrar pero no interpretar.Abundants inscripcions ibèriques a les terres valencianes , gravades en pedra o en plaques de plom , enterrades.ROMANITZACIÓ:Fou molt expansiva, colonitzà Europa occidental i gran part de la central.La ciutat de Tarraco, serví de base , des del segle ll aC, x a la conquista de les terres valencianes.La major part de la població abandonà el camp x a passar a viure en nuclis urbans, construiren vies de comunicació connectades amb Roma i l'administració, el dret i les institucions foren romanes, i s'adoptà el LLATÍ com a llengua.RAMÓN LLULL:Va naixer a Maalorca el 1232, fill únic d'una noble família catalana.De jove va ser patge de cort del rei Jaume ll de Mallorca, va escriure poemes a l'etil trobadoresc,es va casar amb Blanca Picany y va tindre dos fills.Per`en cinc nits seguides se li va apareixer el Crist crucificat i això va fer abandonar la vida mundana que havia portat fins llavors.Decidí abandonar la família i emprendre una vida nova guiada x aquestos objectius:la conversió d'infidels, redaccio de llibres, creació d'escoles. Llull visità al Papa per aconseguir la fundació de monestirs i viatjà a molts països, fins al 1316.LLENGUA: va escriure mes de 200 obres , redactades en 4 llengues:català, àrab, occità i llatí.Català: llengua de la corona d'Aragó i dels seus fidels.llatí:li permet fer-se escoltar en els centres culturalsmes importsnt dEuropa, àrab:ser entés pels fidels poder establir així una controversia entre l'islam i el catolicisme, i l'occità en el mon dels joglars , trobadorsi cavallers.OBRA:prosa filosòfica, obra didàcticai religiosa, obra mística, poesia, obres científiques i obre narrativa.personificació:és un recurs literari k atribueix qualitats humanes a animals , plantes o éssers inanimats, sutilitza tant en poesia com en textos animats.

Entradas relacionadas: