La província organització i competencies

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,63 KB

 
10. Organització territorial d’Espanya i Catalunya.L’actual organització territorial de l’Estat espanyol es basa en la Constitució del
1978, en tres àmbits territorials diferents d’organització territorial: -Els
municipis: segons el cens de l’Institut Nacional d’Estadística l’any 2011 hi havia a Espanya 8.116 municipis. El govern i l’administració dels municipis correspon als ajuntaments, els quals tenen una sèrie de competències que els són pròpies i que estan reconegudes en la Llei de bases de règim local (1985). Algunes d’aquestes competències són la seguretat en llocs públics, el transport públic, la protecció de la salubritat pública, la protecció del medi ambient o la contractació d’obres i serveis. Dins cada municipi es poden constituir entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM), administrades per un alcalde pedani i una junta veïnal, que poden assumir algunes de les competències municipals (vigilància de camins rurals, administració i conservació del patrimoni, regulació de l’aprofitament dels béns comunals. Tant la creació o la supressió de municipis com l’alteració dels límits, ja sigui per fusió amb d’altres o per segregació d’alguna part del territori, han de ser aprovades pel govern de la comunitat autònoma corresponent.-Les províncies són entitats locals amb personalitat jurídica pròpia formades per l’agrupació de municipis. Van ser creades ’any 1833. L’Estat espanyol considera la província com el seu òrgan d’administració territorial.El govern i l’administració d’una província corresponen a la diputació provincial, en què un conjunt de diputats provincials, escollits entre els alcaldes i els regidors de la províncies, representen els seus municipis. -Les comunitats autònomes són el tercer àmbit d’organització territorial a l’Estat espanyol. Aquesta divisió territorial va aparèixer per primer cop en la Constitució del 1978. L’Estat és format per 17 comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Cadascuna d’aquestes autonomies té reconeguda una certa capacitat d’autogovern, amb autonomia administrativa i legislativa en diversos aspectes especificats en la Constitució: ordenació del territori i urbanisme, agricultura, ramaderia i pesca en aigües interiors, explotació forestal, protecció del medi ambient, patrimoni monumental, turisme, esports, assistència socials, sanitat i higiène, etc.

Entradas relacionadas: