Els proveïdors

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,85 KB

 

1. Els proveïdors com a part de L’entorn:


L’entorn empresarial és el conjunt de forces que se situen a l’exterior de L’empresa, i que hi exerceixen influència. L’empresa està sotmesa a cinc forces Competitives externes. Una d’aquestes forces és el poder de negociació Dels proveïdors:- Amenaça dels competidors nous, - poder de negociació dels Clients, amenaça de productes nous i substitutius, - poder de negociació dels Proveïdors, . Rivalitat entre els competidors existents. Per incrementar la capacitat de crear riquesa a l’empresa, s’ha de millorar El coneixement dels proveïdors i la coordinació amb ells. Les relacions amb els proveïdors:

CONTRACTACIÓ

1.Recerca de proveïdors (RESULTAT: Comanda) 2. Selecció de proveïdors (lliurament) 3. Avaluació de proveïdors (facturació) 4. Negociació amb els Proveïdors(certificació de proveïdors 5. Signatura del contracte. Les relacions amb els proveïdors sorgeixen de les necessitats que tenen les Empreses per aprovisionar-se de materials: - Per incorporar-los com a inputs al Procés productiu que duen a terme(matèries primeres, prod. Incorporables) – Per Consumir-los directament en aquests processos (carburants, material D’oficina..)-Per revendre’ls al mercat. 

2.La recerca de proveïdors:

El primer pas que cal fer en les relacions amb els proveïdors és procedir a Fer-ne la recerca , ens podem trobar amb dues variables: 1.

La situació de partida de l’empresa

. Es poden donar dues situacions: que l’empresa ja tingui un desenvolupament De mercat, però que no estigui del tot satisfeta amb els seus proveïdors, o que Vulgui ampliar la quantitat de proveïdors. 2.
El tipus de compra (- proveïdors a llarg termini: factors productius directes o materials Indirectes) (-proveïdors puntuals: productes o serveis específics que només es Necessiten un cop). 

A.LA RECERCA ON-LINE:

La recerca on-line consisteix a aprofitar els Avantatges que ens ofereix els cercadors d’Internet per mitjà de la descripció Del producte. És molt important per a una empresa la presència a Internet, ja Que si no tens xarxa estàs perdent clients potencials. Hi ha dos tipus de Motors de cerca: - Genèrics: (Google, yahoo, bing):funcionen Utilitzant uns programes anomenats robots o spiders. - Verticals: són motors de cerca més específics Sobre temes concrets. 

B. LA RECERCA OFF-LINE:

Es basa a buscar proveïdors per mitjà de : -Premsa, ràdio i televisió: serveis per donar a Conèixer els productes que es comercialitzen. -Publicacions especialitzades: revistes dedicades A tot tipus de continguts -Fires i exposicions : mitjà pe conèixer de prop Els productes i per entaular relacions amb futurs proveïdors. 

3. La selecció de proveïdors:

Procés de selecció de proveïdors: 1-Avaluació de les necessitats, 2-Elaboració de la llista de proveïdors, 3-Anàlisi d’ofertes dels proveïdors, 4-Establiment de criteris de selecció, 5-Certificació dels proveïdors.

A.Avaluació de les necessitats:

En qualsevol activitat que impliqui un procés per Mitjà de variables relacionades successivament, la definició de les primeres Variables és molt important, ja que condicions la resta del procés. Primer es Fa la fase de l’activitat de l’empresa, que resulta de respondre aquestes Preguntes: què demanem? Quan hodemanem? Quant en demanem?. Per determinar la quantitat d’articles que L’empresa preveu que necessitarà, s’utilitza els mitjans mòbils, i l’anàlisi de La recta de regressió aplicant el mètode dels mínims quadrats. Per aplicar Aquests mètodes caldrà establir distincions per tipus de subministradors, d’acord Amb les nostres necessitats: les característiques dels productes o serveis Varien segons el tipus d’empresa proveïdora. En el cas dels subministradors Industrials, serà important l’assistència tècnica i la formació que proporciona El proveïdor, i també els costos, la qualitat del producte, els terminis de Lliurament i la possibilitat de finançament comercial. Subministradors comercials: la qualitat del producte i la rapidesa per servir-lo seran les dues Variables principals que haurem de tenir en compte. Proveïdors de serveis : la qualitat dels serveis mateixos seran el factor principal que caldrà Considerar. 

B. Elaboració d’una llista de proveïdors:

La recerca de proveïdors ens ha de dur a elaborar Una llista de proveïdors que en principi puguin satisfer les nostres Necessitats. Ha de contenir la següent informació:-Dades d’identificació i Tipus de productes. 

C. Anàlisi d’ofertes dels proveïdors:

Aquesta fase comporta: - Sol·licitar propostes a Proveïdors de la llista anterior, -Obtenir el seu catàleg de productes, - Rebre Ofertes detallades per escrit. 

D. Establiment de criteris de selecció:

Pas prèvia per escollir correctament al proveïdor: S’hauran de definir els criteris o claus d’avaluació que ens interessin, Variarà segons la situació i estratègia competitiva de l’empresa, els criteris Podran ser parcials (es basen en un sol criteri)o bé globals( es tenen en Compte tots els criteris), cada empresa tindrà en compte uns criteris de Selecció! Els atributs són: 1. Reputació general del Proveïdor. 2. Condicions financeres 3.Servei tècnic ofert 4. Confiança en el Venedor 5.Comoditat en el subministrament de la comanda, 6. Confiança en el Venedor, 7. Comoditat en el subministraments de la comanda, 8. Dades sobre L’adequació de la comanda. 

E. Certificació dels proveïdors:

És la última fase del procés de selecció, és l’acció que porta una entitat Reconeguda com a independent de les parts interessades mitjançant la qual es Manifesta la conformitat d’una empresa en funció amb els requisits definits en Les normes de qualitat. El seu principal objectiu és aconseguir que el Proveïdor faci la feina segons les pautes generalment establertes, d’acord amb El que proposa els SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT basats en les normes UNE- EN I SO. Si un proveïdor certifica els seus productes, aquests podran entrar als Magatzems, els seus principals avantatges Son que elimina els costos de control, disminueix el lead time D’abastament, i redueix les devolucions. A partir d’aquesta informació, es crea un equip conjunt client- proveïdor, El seu objectiu és elaborar un document que estableixi un acord comú de Seguiment i control amb la voluntat d’una millora contínua.

Entradas relacionadas: