Pronoms febles atribut

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 15,01 KB

 

Els pronoms personals àtons o febles van sempre davant o darrere el verb, amb el qual formen una unitat de pronunciació:

 • Quan el verb està en imperatiu, infinitiu o gerundi, vandarrere:
  fes-hoanar-hiagraint-li...

 • En les perífrasis verbals i el temps passat perifràstic, poden anar davant o darrere:
  hi hem d'anarhi vam anarhem d'anar-hivam anar-hi...

 • En els altres casos, van davant:
  ho fahi anemli diré...

Els pronoms de primera i segona persones són emens,et i us, i poden fer de complement directe o de complement indirecte: em miren, em miren les mans.

Els de tercera persona són ellaelsleslieshohien, i tenen diverses formes segons la funció que exerceixen.

Substitució del CD i del CI


 • El, la, els, les, quan el CD és definit i va precedit d'article demostratiu o possessiu


 • En, quan el CD no és definit i no va precedit d'article, demostratiu o possessiu


 • Ho, quan el CD és neutre (això, allò) o és una oració


Substitució de l'atribut

 • El, la, els, les, quan l'atribut és definit i va precedit d'article, demostratiu o possessiu


 • Ho, quan l'atribut és un adjectiu, un SPrep o un SN (no definit)


 • En, quan l'atribut és emfàtic


Substitució del CRV, del CC i del CPred

 • en, quan el CRV o el CC és introduït per la preposició de
  .

 • hi, quan el CRV o el CC no és introduït per la preposició de
  .

El complement predicatiu també pot ser substituït pels pronoms en (verbs fer-se i dir-se) i hi (altres verbs)La i i la u porten dièresi també per a indicar que es trenca un diftong decreixent


Quan la ii lauformen part d'un hiat i estan en posició àtona, solen dur dièresi en els casos següents:

 • En les paraules derivades d'altres mots que tinguin i o uen posició tònica: Lluís > Lluïset


 • En els mots derivats que acaben en -
  tat, -
  al, -

  Itzar

  Heróïcitatlaïcalhomogeneïtzar...

NO dièresi:


 • En les terminacions d'infinitiu, gerundi, futur i condicional dels verbs acabats en vocal + -irproduirinfluintbeneiré,seduirien (encara que en portin altres formes com produït,influïabeneïmseduïen)...
 • Quan són el nucli de la síl·laba però, segons les normes d'accentuació, han de dur accent gràfic: país, veí..


 • En els sufixos -isme i -ista: egoisme, altruista..


 • En els mots compostos formats pels prefixos anti-
  ço-,contra-
  re-
  semi-
  , etc.: antiimperialistacoincidir,contraindicatreunificar...
 • En les terminacions llatines -us, -um: Màrius, pòdium..Entradas relacionadas: