Pronom febles

Enviado por carlos y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,08 KB

 

Funcions sintàctiques dels pronoms febles:-

Complement directe:

Els pronoms del CD de 3a persona són:

El, la, els, les, en, ho

-

Complement indirecte:

Els pronoms de CI de 3a persona són:

Li, els

-

Complement de Règim:

És substituït pel pronom en quan va introduït per la preposició de, i pel pronom hi, quan va introduït per qualsevol altra preposició.

Ex:No et rigues de mi → No te'n rigues; No m'acostume al teu caràcter → No m'hi acostume

-

Complements circumstancials i predicatius:

·El CC de Lloc s'expressa amb el pronom hi i el pronom en. Utilitzarem en amb els CC que indiquen origen o procedència, introduïts per la preposició de.

Ex: Vinc d'Alacant → En vinc

·Tota la resta de CC s'expressen mitjançant el pronom hi, encara que vagen precedits de la preposició de.

Ex: Camina decidit → Hi camina

-

Atribut:

Tres pronoms poden fer la funció d'atribut:

Ho, en, el (la, els, les)

·Utilitzem ho quan l'atibut és indeterminat

Ex: Pere és metge? Sí que ho és.

·Utilitzem en per al valor partitiu, quan l'atribut expressa una certa quantitat.

Ex: Pere és intel·ligent? Sí que n'és!

·Utilitzem el (la, els, les)
quan l'atribut és indeterminat.

Ex: Pere és el metge de Culla? Sí que l'és.

-

Subjecte:

Tan sols el pronom en pot acomplir la funció de subjecte.

Ex: Al principi tenim pocs alumnes, però al llarg del curs n'arriben més

·Quan el pronom en va acompanyat d'un adjectiu cal col·locar la preposició de davant de l'adjectiu.

Ex: Només tenim cotxes rojos, ja ens n'arribaran més de blaus.Les conjuncions:-De coordinació:


·Copulatives: i, ni

·Disjuntives: o, o bé, o si no

·Adversatives: però, ara, ara bé, tanmateix, sinó, sinó que, amb tot, no obstant això, en canvi

·Distributives: ara...Ara, no solament...Sinó també, ni...Ni, o...O, mig...Mig

·Il·latives: doncs, per tant, per consegüent, així

·Continuatives: doncs, a més, demés, encara més, d'altra banda, així mateix, altrament


-De subordinació:


·Completives: que, si, com

·Temporals: quan, abans que, després que, mentre que, sempre que

·Locatives: allà on, on

·Modals: com, com si, així com, tal com, segons que, sense que, en quant, a mesura que

·Comparatives: tan...Com, tant...Com, més...Que

·Concessives: encara que, malgrat que, per bé que, per més que, si bé, tot i que, mal que

·Consecutives: que, tant...Que, de (tal) manera que, fins al punt que

·Condicionals: si, posat que, només que, sempre que, en cas que, llevat que, per raó que

·Causals: perquè, ja que, com que, atés que, vist que

·Finals: perquè, a fi que, per tal que, que

Entradas relacionadas: