Que es el projecte tecnic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,24 KB

Definició de document És una base de dades o informacions que tenen las següents condicions: 1.Recuperable en el temps:
caducitat...2.Recuperable en l’espai:
recuperable d’un arxivador o d’una carpeta de l’ordinador. 3.

Forma:

ha de ser adequada a qui va destinada. 4.

Validesa

Hem de donar validesa als documents a través de firmes, segells, visats...5.

Funció/finalitat:

te a veure amb la forma. Informativa, petició, coactiva, divulgativa...I ha d’estar adaptada.

Àrees documentals

1.Administratiu:


comunicació amb l’administració. Podem trobar instàncies (petició d’alguna cosa), lliçències, permisos, sancions, pagaments...2.

Tècnic

Part gràfica (plànols, croquis...), part escrita (memòries, document convencional amb la seva funció i forma). 3.

Econòmic:

 *Pressupostos (preu de l’obra.
.), *Certificacions (pagaments a compte d’un pressupost acceptat..), *Factures (expressem el cost determinat), *Rebuts (justificarem el cost de les factures). 4.

Mercantil:

 *Documents de contracte (clàusules que es comprometen a pagar de certa manera i que les coses es facin de tal manera), *Escriptura (document d’una propietat, d’un solar, societat... On hi ha un acte notarial en que hi ha un o uns immobles que pertanyen a la persona). 5.

Legal:

 *Normes (es redacten una sèrie de principis que han de ser complits i marquen unes pautes), *Certificat (es dona fe que un determinat treball compleixi unes condicions).

Documents en la Construcció

 

1.Promotor ¬ Administració Pública:


 *Informació Urbanística: primer contacte amb l’Administració. Quant tenim la intenció de fer una obra i demanen informació a l’Administració, apart es demana una “Constància” per donar validesa. *Lliçència Urbanística/Permisos d’Obra: nosaltres presentem un projecte i l’Administració ens concedeix mitjançant un document que ho podem realitzar.

2.Promotor ¬ Tècnic:

contracte d’encàrrec de projecte en el que el promotor una vegada feta la petició a l’Administració i pot fer-ho, va a una enginyeria i contracta/encarrega al tècnic. Una ho encarregui, li dona el projecte tècnic, i desprès el projecte tècnic servirà per demanar la lliçència d’obres.

3.Tècnic ¬ Contractista:

el tècnic redacta el projecte. El propietari si està d’acord li passen al contractista. Qualsevol cosa que no estigui escrita no tindrà validesa.

Obra

Documents Específics1.Gestió d’obra:

permisos d’instal·lacions provisionals (aigua, electricitat..). A l’Ajuntament es demana els permisos del gual per carregar i descarregar, grues, tallar carrers...

2.Llibre d’Ordres:

gestionat pels tècnics en el que es posen tots els compromisos/ordres que afecta a tècnics i contractistes.

3.Pla de Seguretat i Salut:

desarrollat pel contractista. Totes les normes, instruccions, equips per l’obra...

4.Llibre d’incidències:

reflexa qualsevol anomenalía que pugui haver amb les normes de seguretat (no portar casc, mal muntatge...).5.

Programa del Control de Qualitat:

document que es desenvolupa al llarg de l’obra en el que hi ha unes pautes de control a seguir, per què al final arribi la qualitat necessària per donar el certificat final de l’obra. 

Documents del Projecte Tècnic

1.

Projectes d’Edificació

Serien el que ens arriba més a nosaltres (cases, edificis..-
Despatx d’Arquitectes (vinculat també amb l’Arquitecte Tècnic): *Residencial (hab. Unifamiliar i Plurifamiliar). *Serveis Col·lectius (lliçència d’activitats), (hospitals, escoles, restaurants...). -

Despatx d’Enginyeria:

Edificació Industrial (Fabricació o Processos Productius, necessiten lliçència d’activitat i també tenim el magatzematge). 2.

Projectes d’urbanització:

estaria vinculat en els plànols urbanístics en el que es te que dissenyar carrers, llums, gas, solars... Això ho poden fer els gabinets d’arquitectura o enginyeries. 3.

Projectes d’Obra Civil:

estaria vinculat en ponts, ferrocarrils, aeroports... Que requereixen una enginyeria de camins.

Documents Previs del Projecte Tècnic


1.Fulls d’encàrrec (contracte):


hi ha el full d’encàrrec en el qual es troba l’emplaçament, tipus d’obra, clàusules d’un contracte, firma i data i finalment el visat.

2.Assumeix:

comunicació a l’Ajuntament.

3.Instància

Dades del peticionari / exposo / demano / localitat i data / signatura / Ajuntament i alcalde..4.

Sol·licituds:

on s’adreça, període de tramitació, documentació que cal portar, taxes, termini de resolució.. 5.

Renuncia:

tal com assumint també podem renunciar.

Documents d’Obra

1.Inici d’Obra-

Programa Control Qualitat (

Pactes de desenvolupament de control de qualitat.Redactat per l’arquitecte tècnic. Materials i objectes de control (primera plana). Pressupost de control de qualitat. Fitxes de control). -
Pla de Seguretat i Salut (Finalitat (marcar les pautes que s’hauran de seguir a l’obra per garantir la seguretat. Redactat pel contractista (diu les mesures que s’hauran d’aplicar. A vegades els contractistes encarreguen l’elaboració del pla de Segureta t i Salut als tècnics, tot i que el responsable sempre es el contractista). Te pressupost, amidaments..VerificacióNomenament coordinador en matèria de Seguretat i Salut.

2.Durant l’Obra

Llibre d’Ordres (Consignació de totes les visites que passen per l’obra. Anotar les ordres. Anotacions del que s’ha executat a l’obra. Ha d’anar signat pels tècnics, contractistes i promotors. Grau de validesa (en cas de dubte quan no s’ha complert un ordre). Ha d’estar visat al final) -
Llibre d’Incidències (Fa referència al pla de Seguretat i Salut. Per consignar incidències i irregularitats (coses que no s’han executat, norma que no s’ha complert de Seguretat i Salut). Ha d’estar sempre a l’obra per possibles investigacions. Haurà de complimentar el coordinador de Seguretat i Salut). -
Certificacions (No confondre amb certificats. Va vinculat al pressupost de l’obra. Te una finalitat que és efectuar el pagament de l’obra, a partir de l’obra executada. Normalment es fan per mensualitats. S’ha de fer constar la part d’obra executada i el % del pressupost que l’hi correspon.Certificacions acumulatives (la última ha d coincidir amb la primera de l’altre) -
Compliment Fitxes Control Qualitat (Fitxes molt monogràfiques)

3.Final d’Obra


Certificat final d’obra i habitabilitat (Finalitat: certificar que s’ha acabat l’obra per què sinó es certifica no podrà ser habitada. Te molta validesa, document imprescindible. Redactat i signat pels tècnics (DF). Ha d’estar visat (per esta sota protecció d’una assegurança de protecció civil) per tenir validesa). -

Certificat compliment control de qualitat (visat)

(Es concedeix un cop acabada l’obra, un cop s’han complert les fitxes. El redacta el tècnic. El tècnic dóna fe que el programa s’ha seguit i complert. També s’adjunta el dossier del programa). -
Cèdula d’habitabilitat (Document que apareix sempre que hi ha una nova entrada en un pis. Concedida per la Generalitat departament territorial, d’Obres Públiques. Document ? Característiques d’obra + persones que intervenen + final d’obra + certificat control qualitat. Té caducitat.Funció ?Que la gent pugui entrar a viure. Permet fer la sol·licitud dels serveis necessaris (agua...)). -
Llibre d’ús i manteniment (S’informa a l’usuari com s’ha de fer el manteniment de l’edifici per que no es deteriori. Pautes de referència). -
Documents estadística (Dades promotor. Emplaçament. Serveis de l’obra. Numero de plantes, habitatges, habitacions. Serveix de referència per elaborar estadístiques per a determinades organitzacions...Per a fons de dades. L’hauria de fer el promotor però el fa l’arquitecte).

Entradas relacionadas: