Programa reutilitzable informatica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,16 KB

 
- La programació procedimental facilita considerablement la tasca de codificació
i la identificació de la funcionalitat de seqüències de línies de
codi, però no facilita en absolut la reutilització.
- La programació modular facilita la reutilització de procediments desenvolupats
en un programa concret, ja que permet dagrupar els procediments amb
una funció comuna en mòduls separats, cadascun amb les seves dades.
Daquesta manera, cada mòdul pot manipular el seu estat intern (valors de les
variables) mitjançant crides als seus procediments.
- factors externs aquelles propietats del programa que poden ser fàcilment avaluables
per un usuari final (per exemple, la usabilitat)
.
- factors interns aquells que només poden ser avaluats per informàtics accedint
al codi de laplicació (per exemple, el grau destructuració del codi)

1.1. Factors de qualitat externs


1.1.1. Escalabilitat de laplicació

- Lescalabilitat duna aplicació és la facilitat amb què es pot ampliar i
adaptar un programa als canvis en les especificacions.
• Simplicitat de disseny. Una arquitectura simple sempre serà més fàcil dadaptar
que una de complexa.
disseny i la codificació destructures
• Descentralització. Com més autònoms siguin els mòduls, més probable
serà que el nombre de mòduls involucrats en un canvi sigui mínim.

1.1.2. Definició de codi reutilitzable

- Podem mesurar la reusabilitat del codi a partir de la capacitat dutilitzar
les estructures (elements) de programació definits en el context duna
aplicació determinada per desenvolupar-ne daltres.

1.1.3. Portabilitat

- La portabilitat del codi es pot definir com la facilitat dutilitzar un programa
en diversos entorns de maquinari i programari diferents al que
sha utilitzat en el seu desenvolupament.

1.1.4. Usabilitat

- La facilitat dús es pot entendre com aquella amb què persones amb diferent
formació i qualificació acadèmica poden familiaritzar-se amb lús
del programa i utilitzar-lo per a solucionar problemes. En la facilitat
dús també sinclou la facilitat dinstal·lació, operació i monitoratge dels
programes.

1.1.5. Funcionalitat

- La funcionalitat duna aplicació de programari és la facilitat que presenta
per a ampliar les tasques que ofereix.

1.1.6. Altres factors de qualitat

- Precisió
Podem definir la precisió com la capacitat dun programa per a fer les tasques
i funcionalitats definides en el document despecificacions exactament com
shavien definit.

- Robustesa
Un programa és robust quan reacciona apropiadament en condicions
dutilització anormals.
- Compatibilitat
La compatibilitat en programació és la facilitat amb què es poden integrar
(acoblar) elements de programació desenvolupats de manera independent.
- Rendiment
En programació, el rendiment es pot entendre com la capacitat dun
programa de sol·licitar el mínim de recursos de maquinari per a donar
resposta a les peticions per a les quals sha dissenyat.
- Oportunitat
Loportunitat, lhabilitat de lliurar una aplicació quan el mercat la sol·licita o
bé quan un grup dusuaris la necessita, és un dels factors crítics des del punt
de vista de la viabilitat econòmica dun projecte de programari.

1.2. El paper de lorientació a lobjecte

- Un objecte és un mòdul amb dades i operacions que modela una cosa
que hi ha en un món, físic o virtual, que té sentit per a lusuari.

2. El principi de modularitat


- Un mètode de desenvolupament de programari és modular si ajuda a
dissenyar programes que es poden implementar connectant, de manera
coherent i mitjançant estructures simples, elements de programació autònoms.
2.1. Requeriments de modularitat
2.1.1. Descomposició

En la metodologia dorientació a lobjecte, cada mòdul és el responsable
dinicialitzar correctament la seva estructura de dades.
• Les dependències entre mòduls han de ser mínimes; en cas contrari, el desenvolupament
dun subsistema pot requerir la correcta implementació daltres
subsistemes.
• Les dependències entre mòduls shan de conèixer i shan de formalitzar correctament;
en cas contrari, al final del projecte es disposarà dun conjunt de
mòduls que funcionen correctament de manera individual, però que no es
poden acoblar.

2.1.2. Composició


- Un mètode de programació preserva la composició modular si facilita el
disseny delements de programació que es poden combinar entre si per
a desenvolupar noves aplicacions informàtiques en camps diferents
dels que originalment shavien desenvolupat.

2.1.3. Comprensió


- Un mètode de programació preserva la comprensió modular si facilita
el disseny delements de programació que es poden interpretar fàcilment
sense haver de conèixer la resta de mòduls.

Entradas relacionadas: