Productivitat del factor de treball

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,41 KB

 

Eficaç:


que és capaç d’aconseguir els fins que persegueix. 

Eficient

: que és capaç d’aconseguir els fins que persegueix utilitzant o consumint Els mínims recursos possibles. Una organització és un conjunt de persones Capaces de comunicar-se i dispostes a contribuir de manera conjunta a la Consecució d’un o varis objectius comuns. 

Terra:

Conjunt de recursos naturals que l’ésser humà utilitza per produir bens o Serveis. S’inclouen des de la terra pròpiament dita fins al rest de recursos Proporcionats per la naturalesa. Els podem classificar en renovables i no Renovables. 

Capital:

Béns produïts per l’ésser humà per aconseguir una major producció. Les Fàbriques i els equips es consideren capital, així com les eines i els Programes informàtics. Els diners aportats per l’empresari a l’empresa es Considera i denomina capital. Quan una nació utilitza recursos en educació per Millorar la productivitat del factor productiu treball, a aquesta inversió se La denomina capital humà (persones Qualificades

Es refereix als Coneixements que el treballador adquireix mitjançant la seva educació i Formació, front a aquelles qualitats amb les que neix. 

Treball:

Conjunt de RH que es poden utilitzar en la producció de béns i serveis. Es Troben vinculats amb la població d’una nació, encara que per al seu estudi tan Sols es tindran en compte les persones d’edats compromeses entre els 16 i més De 65 fins a 67 d’edat. 

Departaments

: centres de treball que, dins d’una empresa i Comptant amb una estructura organitzativa pròpia, s’encarreguen d’una activitat Concreta. Funcions: 

Tècnica o productiva:

porta a fi la producció de béns o serveis a Través d’una sèrie de processos o activitats. 

Financera:

Proporciona recursos econòmics i financers a L’empresa al menor cost possible, controla els fluids de capital que es Produeixen en l’empresa i porta a fi la cerca de recursos econòmics i estudis De rendibilitats. 

Comercial

En la seva doble vessant de compres i Ventes. Porten a fi les tasques de comprar les existències necessàries amb les Que produir i desenvolupar totes les activitats, i fica a disposició dels Clients la producció realitzada. 

Personal o RH:

Gestiona i administra el factor productiu Treball, tenint present que està format per persones, amb els seus interessos i Les seves motivacions. 

Administrativa:

 Porta a Terme l’administració i control documental i telemàtic de totes les activitats De l’empresa. 
Outsourcing (externalitzat): es una estratègia D’administració empresarial mitjançant tasques a empreses externes i Especialitzades en elles. L’empresa que desenvolupa aquesta estratègia no té Cap control sobre la forma en que l’empresa especialitzada va a desenvolupar la Tasca. Tan sols informa dels resultats que desitja. Ex: empresa de neteja, Gestoria...
Innovació es la paraula clau. La capacitat de proporcionar Béns innovadors que substitueixen als productes i serveis existents en el Mercat. El capital Financer deixa de ser el més important per a l’empresa i passen a ser altres Actius intangibles, no tan visibles per no per això menys importants. Dins D’aquests actius cobra especial Rellevància el capital humà. 
El capital humà Es el conjunt de persones, amb els seus talents i competències, que dins d’una Estructura organitzacional adequada i amb un comportament en el treball ple i diligent, permet assolir a l’organització els seus objectius de forma eficient.
El C.H. El tenim Que entendre com sinònim de talent i competències (habilitats i coneixements) Prestades a l’empresa per als treballadors. 

Diligent

: Acurat, exacte i actiu. Amb el comportament esperat. 

Definició del dept. RH

El dept. De RH es Aquell que dirigeix, organitza, coordina, retribueix i estudia les activitats Dels treballadors d’una empresa. 

Organigrama:

representació gràfica de l’estructura Organitzativa de l’empresa; això és, de les diferents àrees funcionals de L’empresa i de les seves funcions, dels nivells d’autoritat i dels canals de Transmissió d’informació. 

Planificació de plantilles:

conjunt d’actuacions que consisteix en Descriure els llocs de treball, els perfils que han de reunir els treballadors I determinar les necessitats quantitatives dels mateixos. 

La selecció de personal:

la selecció de treballadors suposa un conjunt D’activitats i tecniques encaminades a captar als millors professionals per a L’empresa en funció de les necessitats de la mateixa. 

Motivació dels empleats:

com la activació i manteniment de la conducta del treballador fins un Objectiu determinat.  Un  treballador motivat e4s un treballador Eficient i rentable, que treballa més i millor. Per això es necessari que es Senti satisfet amb el seu desenvolupament i carrera professional. 

Valoració de llocs de treballs:

tot lloc a de ser analitzat per poder Valorar la seva importància. Així, es poden arribar a establir les Responsabilitats que es poden exigir i la unitat de comandament que es pugui Atorgar. Procés de Valoració de llocs de treball: -Analitzar El sistema de remuneració de l’empresa, així com l’estructura departamental de La mateixa. -Descriure Cada lloc de treball breument iressenyar els seus objectius i principals tasques. -Establir Un sistema de puntuació per factors tals com:
penositat, esforç, dificultat Técnica, responsabilitat, dedicació, etc. -Avaluar I puntuar cada lloc tenint en compte l’escala establida, obtenint així una Puntuació per lloc de treball. Per això, els membres més representatius de cada Nivell jeràrquic ens assessoren. 

Penositat:

Complement salarial assignat a un treballador que Exerceix una tasca tipificada com a especialment dura i que exigeix una gran Despesa d'energia. 

Gestió de remuneracions:

el dept. De RH portarà a terme un estudi per Adequar els salaris a cobrar pels treballadors en els llocs de treball que Ocupen. 

Unitat de comandament:

número de persones que es troben baix les ordres D’un mateix superior. 

Entradas relacionadas: